پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت تاسیسات برقی مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت تاسیسات برقی مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت تاسیسات برقی مردادماه ۱۴۰۰

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا یکی از منابع آزمون نظام مهندسی در رشته های عمران (نظارت، اجرا)، معماری (نظارت و اجرا)، تاسیسات مکانیکی (طراحی و نظارت)، تاسیسات برقی (نظارت)، شهرسازی و نقشه برداری می باشد.

در آزمون صلاحیت نظارت تاسیسات برقی مردادماه ۱۴۰۰ از این مبحث ۳ سوال مطرح گردید که پاسخ تشریحی سوالات به شرح ذیل می باشد.

۳۸-ارتفاع پاخورهای حفاظتی که در طرف باز سکوهای کار جت جلوگیری از لغزش و ریزش ابزار کار و مصالح ساختمانی نصب می گردد، چند سانتی متر است؟

۱) ۱۵

۲) ۱۵۰

۳) ۲۵۰

۴) ۱۲۰

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

پاخورهای حفاظتی:م۱۲ ص۳۴

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق بند ۱۲-۵-۳-۱ صفحه ۳۴ مبحث دوازدهم

بند ۱۲-۵-۳-۱: حفاظتی است قرنیز مانند به ارتفاع ۱۵۰ میلیمتر که باید در طرف باز سکوهای کار و سایر موارد مندرج در بند ۱۲-۲-۳-۱ جهت جلوگیری و ریزش ابزار کار و مصالح ساختمانی نصب گردد.

۳۹-در یک کارگاه ساختمانی ۱۸۰ کارگر شاغل می باشند، کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

۱) تشکیل خانه بهداشت برای این کارگاه الزامی است.

۲) حداقل ۶ توالت و روشویی بهداشتی برای این کارگاه الزامی است.

۳) برای این کارگاه فراهم کردن وسایل ارتباطی برای تماس فوری با مراکز اورژانس و آتش نشانی الزامی است.

۴) هر سه گزینه صحیح است.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

خانه بهداشت:م۱۲ ص۲۳

توالت و روشویی:م۱۲ ص۲۴

وسایل ارتباطی:م۱۲ ص۲۵

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق بند ۱۲-۳-۸-۳ صفحه ۲۵ مبحث دوازدهم

بند ۱۲-۳-۱-۱۶: سازنده باید در کارگاه های ساختمانی با بعد کارگری بیش از ۲۰۰ نفر شاغل، نسبت به تشکیل خانه بهداشت اقدام نموده، و امکانات لازم جهت ارائه کمک های اولیه و خدمات بهداشت کار را فراهم نماید.

بند ۱۲-۳-۳-۱: در هر کارگاه ساختمانی باید به ازای هر ۲۵ نفر کارگر، حداقل یک روشویی بهداشتی و محصور، با آب و وسایل کافی شستشو ساخته و آماده شود. در هر حال در هر کارگاه ساختمانی احداث حداقل یک توالت و روشویی الزامی است.

بند ۱۲-۳-۸-۳: در کلیه کارگاه های ساختمانی، باید وسایل ارتباطی برای تماس فوری با مراکز اورژانس و آتش نشانی فراهم گردد.

۴۱-کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

۱) جابجایی و حمل کارگران و افراد با وسایل بالابرنده ممنوع است.

۲) رانندگان یا متصدیان بالابر باید دوره آموزشی لازم را طی نموده و دارای برگ گواهی مربوط و پروانه مهارت فنی باشند.

۳) هر دستگاه بالابر علاوه بر متصدی یا راننده، باید دارای یک نفر کمک منصدی یا علامت دهنده نیز باشد.

۴) هر سه گزینه صحیح است.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

رانندگاه وسایل بالابر:م۱۲ ص۴۵

متصدیان وسایل بالابر:م۱۲ ص۴۵

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق بند ۱۲-۶-۲-۱۱ و ۱۲-۶-۲-۱۲ و ۱۲-۶-۲-۱۶ صفحه ۴۵ و ۴۶ مبحث دوازدهم

مورد ب بند ۱۲-۶-۲-۱۱: رانندگان یا متصدیان دستگاه های و وسایل بالابر باید دوره آموزشی لازم را طی نموده و دارای برگ گواهی مربوط و پروانه مهارت فنی باشند.

بند ۱۲-۶-۲-۱۲: هر دستگاه بالابر علاوه بر متصدی یا راننده، باید دارای یک نفر کمک متصدی یا علامت دهنده نیز باشد.

بند ۱۲-۶-۲-۱۶: جابجایی و حمل کارگران و افراد با وسایل بالابرنده بار ممنوع می باشد.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی می توانند برای موفقیت در آزمون از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات ( تست های تالیفی ) مبحث ۱۲ ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا )

آزمون آنلاین مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) ویژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

فیلم آموزشی مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید