پاسخ تشریحی سوالات قانون کار در آزمون اجرا عمران دیماه ۱۴۰۱

پاسخ تشریحی سوالات قانون کار در آزمون اجرا عمران دیماه ۱۴۰۱

پاسخ تشریحی سوالات قانون کار در آزمون اجرا عمران دیماه ۱۴۰۱

قانون کار یکی از منابع آزمون صلاحیت های اجرا رشته های عمران، معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از قانون کار در آزمون اجرا عمران دیماه ۱۴۰۱ می پردازیم.(۱ تست)

۵۹-در یک پروژه ساختمانی که به علت اختلاف بین کارگز و کارفرما و عدم سازش بین طرفین و انجمن صنفی کارگران، موضوع به هیات تشخیص (ماده ۱۵۸ قانون کار) ارجاع و منجر به صدور رای گردیده است، کدام گزینه قطعیت رای صحیح است؟

۱) رای هیات تشخیص پس از ابلاغ به طرفین لازم الاجراست.

۲) رای هیات تشخیص پس از ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست در صورت اعتراض هر یک از طرفین در این مدت مراتب به هیات اختلاف ارجاع می شود رای این هیات پس از صدور قطعی است.

۳) رای هیات تشخیص در عدم صورت اعتراض هر یک از طرفین پس از یک ماه قطعی است در این مدت مراتب در هیات حل اختلاف رسیدگی شده و رای این هیات پس از صدور قطعی است.

۴) رای هیات تشخیص در صورت عدم اعتراض هر یک از طرفین پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست و در صورت اعتراض در این مدت مراتب در هیات حل اختلاف رسیدگی شده و رای این هیات پس از صدور قطعی و لازم الاجراست.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

قانون کار:ماده ۱۵۹

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با ماده ۱۵۹

ماده ۱۵۹

 رای هیات های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم می نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود . نظرات اعضای هیات بایستی در پرونده درج شود .

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مباحث و کتب

فیلم آموزشی مباحث

نمونه سوالات مباحث

پاسخ تشریحی تست های قانون کار در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات قانون کار در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات قانون کار در آزمون اجرا عمران مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی سوالات قانون کار در آزمون اجرا معماری مردادماه ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید