پاسخ تشریحی تست های شرایط عمومی و خصوصی قرداد و پیمان ها در آزمون اجرا عمران دیماه ۱۴۰۱

پاسخ تشریحی تست های شرایط عمومی و خصوصی قرداد و پیمان ها در آزمون اجرا عمران دیماه ۱۴۰۱

پاسخ تشریحی تست های شرایط عمومی و خصوصی قرداد و پیمان ها در آزمون اجرا عمران دیماه ۱۴۰۱

در این نوشتار تست های مطرح شده از شرایط عمومی و خصوصی انواع قردادها و پیمان ها را در آزمون احرای عمران دی ۱۴۰۱ بررسی می کنیم.

در آزمون مذکور از شرایط عمومی پیمان ها ۱ تست مطرح شده است که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

متذکر می شود که شرایط عمومی و خصوصی انواع قراردادها و پیمان ها از منابع آزمون صلاحیت اجرا و نظارت رشته عمران و معماری، صلاحیت اجرا رشته های تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

۶-چنانچه در یک قرارداد، با اعلام کارفرما در یک نوبت پیمان به حالت تعلیق در آمده باشد، و برحسب ضرورت کارفرما تمایل داشته باشد آن را به مدت سه ماه دیگر تعلیق کند، و این موضوع مورد موافقت پیمان کار واقع نشود، براساس شرایط عمومی پیمان در نظام فنی و اجرایی کشور چگونه عمل خواهد شد.

۱ )موضوع به هیات داوری منعکس می شود و با موافقت شورای فنی استان نسبت به تعلیق اقدام خواهد شد.
۲ )طبق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان نسبت به فسخ پیمان اقدان می شود.
۳ )تعلیق پیمان در نوبت دوم نیازی به موافقت پیمانکار مدارد.
۴ )طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان نسبت به خاتمه پیمان اقدام می شود.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

تعلیق: ماده۴۹

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با  ماده قسمت (د) ۴۹ شرایط عمومی پیمان

ماده ۴۹٫ تعلیق

الف) کارفرما می تواند در مدت پیمان، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند، در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد. در مدت تعلیق، پیمانکار مکلف است که تمام کارهای انجام شده، مصالح و تجهیزات پای کار، تاسیسات و ساختمان های موقت را بر اساس پیمان به طور شایسته، حفاظت و حراست کند.

ب) کارفرما هزینه های بالاسری پیمانکار را در دوران تعلیق به میزان تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، تعیین هزینه های یاد شده، به توافق طرفین در زمان ابلاغ تعلیق موکول شده باشد، کارفرما در مورد میزان آن با پیمانکار توافق می نماید. در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان، هیچ نوع پیش بینی برای پرداخت هزینه های بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق نشده باشد، کارفرما ماهانه مبلغی معادل ۱۰ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار می پردازد. اگر به دستور کارفرما، قسمتی از کار متوقف شود، بابت هزینه های پیشگفته در مدت تعلیق، ماهانه مبلغی معادل ۱۰ در صد متوسط کارکرد فرضی ماهانه، به تناسب مبلغ کار متوقف شده، به پیمانکار پرداخت می شود. برای تعیین هزینه تعلیق ، کسر ماه به تناسب محاسبه می شود.

تبصره : در صورتیکه پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان ، تعلیق پیمان از سوی کارفرما ابلاغ شود، ۸۰ درصد هزینه تعلیق محاسبه شده طبق این بند، به پیمانکار پرداخت می شود.

ج) کارفرما و پیمانکار در مورد ماشین آلاتی که پیمانکار مایل است در مدت تعلیق از کارگاه خارج نماید، بدون پرداخت هیچ نوع هزینه ای، توافق می کنند. اجاره مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشین آلات که در کارگاه باقی می ماند، بر اساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می شود.

د) در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد، کارفرما می تواند با موافقت پیمانکار، مدت تعلیق را برای یک بار و حداکثر ۳ ماه، با شرایط پیش گفته افزایش دهد. در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از ۳ ماه پیمان خاتمه یافته و طبق ماده ۴۸ عمل می شود.

ه) هرگاه عوامل موجب تعلیق کار برطرف شود، کارفرما با تعیین مهلتی برای پیمانکار به منظور آماده نمودن کارگاه، تاریخ شروع مجدد کار را به پیمانکار ابلاغ می کند.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان و دیگر منابع آزمون می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مباحث و کتب

فیلم آموزشی مباحث

نمونه سوالات مباحث

پاسخ تشریحی تست های شرایط عمومی و خصوصی قرداد و پیمان ها در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های شرایط عمومی و خصوصی قرداد و پیمان ها در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های شرایط عمومی و خصوصی قرداد و پیمان ها در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های شرایط عمومی و خصوصی قرداد و پیمان ها در آزمون اجرا عمران مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی تست های شرایط عمومی و خصوصی قرداد و پیمان ها در آزمون اجرا عمران شهریورماه ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید