پاسخ تشریحی تست های شرایط عمومی و خصوصی قرداد و پیمان ها در آزمون اجرا عمران مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی تست های شرایط عمومی و خصوصی قرداد و پیمان ها در آزمون اجرا عمران مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی تست های شرایط عمومی و خصوصی قرداد و پیمان ها در آزمون اجرا عمران مردادماه ۱۴۰۰

در ادامه بررسی های تست های آزمون اجرا عمران مردادماه ۱۴۰۰، در این نوشتار تست های مطرح شده از شرایط عمومی و خصوصی انواع قردادها و پیمان ها را بررسی می کنیم.

در آزمون مذکور از شرایط عمومی پیمان ها ۱ تست مطرح شده است که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

متذکر می شود که شرایط عمومی و خصوصی انواع قراردادها و پیمان ها از منابع آزمون صلاحیت اجرا و نظارت رشته عمران و معماری، صلاحیت اجرا رشته های تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

۵۵-در اجرای یک پروژه عمرانی، چنانچه پیمانکار به مدت سه ماه پس از دریافت صورت وضعیت موقت،از پرداخت دستمزد همان ماه کارگران خودداری نماید، براساس شرایط عمومی پبمان کدام گزینه صحیح است؟

۱) در صورتی که برای اولین بار باشد، با تاثسر مشاور، کارفرما با تذکر کتبی به پیمانکار، دستمزد کارگران را پرداخت و به اضافه ۱۰ درصد از اولین صورت وضعیت پیمانکار کسر می کند.

۲) در صورتی که برای االین بار باشد، کارفرما راساً دستمزد کارگران را پرداخت نموده و به اضافه ۱۰ درصد، از مطالبات پیمانکار کسر می کند.

۳) در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران برای ماهی که صورت وضعیت آن پرداخته شده است، کارفرما می تواند پیمان را با رعایت شرایط عمومی فسخ کند.

۴) در صورتی که برای دومین بار باشد، کارفرما می تواند با تذکر کتبی به پیمانکار، دستمزد کارگران را پرداخت و به اضافه ۲۰ درصد، از مطالبات پیمانکار کسر می کند.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

کارکنان در قرارداد پیمانکاری: ماده ۱۷

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با  ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان

ماده ۱۷: در صورتی که نماینده پیمانکار، با وجود اخطار مهندس مشاور از حضور برای پرداخت ها خودداری کند، کارفرما پرداخت مزبور را انجام می دهد، بدون این که پیمانکار حق اعتراضی بر این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان استحقاقی آنان داشته باشد. در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه، برای ماهی که صورت وضعیت آن پرداخت شده است، کارفرما می تواند پیمان را فسخ نماید.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان و دیگر منابع آزمون می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مباحث و کتب

فیلم آموزشی مباحث

نمونه سوالات مباحث

پاسخ تشریحی تست های شرایط عمومی و خصوصی قرداد و پیمان ها در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های شرایط عمومی و خصوصی قرداد و پیمان ها در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های شرایط عمومی و خصوصی قرداد و پیمان ها در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

دیدگاهتان را بنویسید