پاسخ تشریحی تست های شرایط عمومی و خصوصی قرداد و پیمان ها در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های شرایط عمومی و خصوصی قرداد و پیمان ها در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های شرایط عمومی و خصوصی قرداد و پیمان ها در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

در ادامه بررسی های تست های آزمون اجرا عمران مهر ۹۹، در این نوشتار تست های مطرح شده از شرایط عمومی و خصوصی انواع قردادها و پیمان ها را بررسی می کنیم.

در آزمون مذکور از شرایط عمومی پیمان ها ۱ تست مطرح شده است که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

متذکر می شود که شرایط عمومی و خصوصی انواع قراردادها و پیمان ها از منابع آزمون صلاحیت اجرا و نظارت رشته عمران و معماری، صلاحیت اجرا رشته های تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

۵۶-کدام یک از گزینه های زیر در مورد تحویل کارگاه در قراردادهای مربوط به اجرای ساختمان صحیح بوده و چنانچه در قرارداد تاریخ معینی بریا تحویل کارگاه پیش بینی نشده باشد، تحویل آن حداکثر چند روز بعد از تاریخ امضای قرار داد است؟

۱) صاحب کار متعهد است محل اجرای ساختمان را بدون تصرف و معارض طی صورتجلسه کتبی تحویل مجری ساختمان یا سازنده بدهد- ۳۰ روز

۲) صاحب کار متعهد است محل اجرای ساختمان را با حضور ناظر پروژه بدون متصرف و معارض با صورتجلسه کتبی تحویل مجری یا سازنده بدهد- ۱۵ روز

۳) مجری متعهد است با اطلاع و حضور ناظر و بدون هر گونه متصرف و معارض محل اجرای ساختمان را تحویل گرفته و یک نسخه از صورتجلسه را به مرجع صدور پروانه ارسال نماید- ۱۵ روز

۴) صاحب کار متعهد است محل اجرای ساختمان را بدون متصرف و معارض تحویل ناظر بدهد- ۳۰ روز

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

تحویل کارگاه: ماده ۲۸

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با مورد (الف و ب) ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان

مورد (الف) ماده ۲۸: کارفرما متعهد است که کارگاه را بی عوض و بدون معارض تحویل پیمانکار دهد.

مورد (ب) ماده ۲۸: کارفرما پس از مبادله پیمان، تاریخ تحویل کارگاه را که نباید بیشتر از ۳۰ روز از تاریخ مبادله پیمان باشد، به پیمانکار اعلام می کند. پیمانکار باید در تاریخ تعیین شده در محل کار حاضر شود و طی صورتجلسه هایی ، اقدام به تحویل گرفتن کارگاه نماید. در صورتی که حداکثر ۳۰ روز از تاریخ تعیین شده برای تحویل گرفتن کارگاه حاضر نشود، کارفرما حق دارد که طبق ماده ۴۶، پیمان را فسخ کند.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان و دیگر منابع آزمون می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مباحث و کتب

فیلم آموزشی مباحث

نمونه سوالات مباحث

پاسخ تشریحی تست های شرایط عمومی و خصوصی قرداد و پیمان ها در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های شرایط عمومی و خصوصی قرداد و پیمان ها در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

دیدگاهتان را بنویسید