پاسخ تشریحی تست های شرایط عمومی و خصوصی قرداد و پیمان ها در آزمون اجرا عمران شهریورماه ۱۴۰۱

پاسخ تشریحی تست های شرایط عمومی و خصوصی قرداد و پیمان ها در آزمون اجرا عمران شهریورماه ۱۴۰۱

پاسخ تشریحی تست های شرایط عمومی و خصوصی قرداد و پیمان ها در آزمون اجرا عمران شهریورماه ۱۴۰۱

در این نوشتار تست های مطرح شده از شرایط عمومی و خصوصی انواع قردادها و پیمان ها را در آزمون احرای عمران شهریور ۱۴۰۱ بررسی می کنیم.

در آزمون مذکور از شرایط عمومی پیمان ها ۱ تست مطرح شده است که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

متذکر می شود که شرایط عمومی و خصوصی انواع قراردادها و پیمان ها از منابع آزمون صلاحیت اجرا و نظارت رشته عمران و معماری، صلاحیت اجرا رشته های تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

۲-در صورت دوگانگی در مشخصات فنی یک توافقنامه اولویت به ترتیب با …………. ………….. است.

۱ )مشخصات فنی خصوصی – نقشه های اجرایی – مشخصات فنی عمومی
۲ )مشخصات فنی عمومی – نقشه های اجرایی – مشخصات فنی خصوصی
۳ )نقشه های اجرایی – مشخصات فنی عمومی – مشخصات فنی خصوصی
۴ )نقشه های اجرایی – مشخصات فنی خصوصی – مشخصات فنی عمومی

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

موافقتنامه پیمان: ماده ۱۷

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با  ماده ۲ شرایط عمومی پیمان

ماده ۲ موافقتنامه پیمان( اسناد و مدارک)
این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:
الف – موافقت نامه
ب – شرایط عمومی
ج – شرایط خصوصی
د – برنامه زمانی کلی
ه – فهرست بها و مقادیر کار
و – مشخصات ف نی )مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی(، دستورالعمل ها و استانداردهای فنی.
ز – نقشه ها
اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابالغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورت مجلس باشد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان و دیگر منابع آزمون می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مباحث و کتب

فیلم آموزشی مباحث

نمونه سوالات مباحث

پاسخ تشریحی تست های شرایط عمومی و خصوصی قرداد و پیمان ها در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های شرایط عمومی و خصوصی قرداد و پیمان ها در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های شرایط عمومی و خصوصی قرداد و پیمان ها در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های شرایط عمومی و خصوصی قرداد و پیمان ها در آزمون اجرا عمران مردادماه ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید