پاسخ تشریحی تست های قانون کار در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های قانون کار در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های قانون کار در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

در سلسله بررسی های تست های آزمون اجرا عمران مهر ۹۸، در این نوشتار تست های مطرح شده از قانون کار را بررسی می کنیم.

در آزمون مذکور از قانون نظام مهندسی ۱ تست مطرح شده است که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

متذکر می شود که قانون کار ساختمان از منابع آزمون صلاحیت اجرا رشته عمران و معماری، رشته های تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

۶۰-در امور مرتبط با بازرسی کارگاه ها، کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟

۱) گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیارات آنها در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.

۲) به کار گماردن افراد کمتر از ۱۸ سال تمام در کلیه کارگاه ها ممنوع است.

۳) در ایامی که به دلیل احتمال وقوع حادثه یا بروز خطر، کار تعطیل می شود، پرداخت مزد کارگران کارگاه بر عهده کارفرما می باشد.

۴) ارجاع کار اضافی به کارگرانی که مار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهند ممنوع است.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

افراد کمتر از ۱۵ سال:ق. ک

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با ماده ۷۹ قانون کار

ماده ۷۹ قانون کار – به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مباحث و کتب

فیلم آموزشی مباحث

نمونه سوالات مباحث

دیدگاهتان را بنویسید