پاسخ تشریحی سوالات قانون کار در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات قانون کار در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات قانون کار در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

در سلسله بررسی های تست های آزمون اجرا معماری مهر ۹۹، در این نوشتار تست های مطرح شده از قانون کار را بررسی می کنیم.

در آزمون مذکور از قانون نظام مهندسی ۱ تست مطرح شده است که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

متذکر می شود که قانون کار ساختمان از منابع آزمون صلاحیت اجرا رشته عمران و معماری، رشته های تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

۵۷-کدام یک از گزینه های زیر در خصوص خاتمه قرارداد کار (کار معین) برای کاگری که طبقه قرارداد به مدت ۳ سال متناوب در کارگاهی به کار اشتغال داشته صحیح است؟

۱) کارفرما مکلف است براساس میانگین حقوق ۳ سال، مبلغی معادل ۳ ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به کارگر پرداخت نماید.

۲) کارفرما مکلف است براساس آخرین حقوق مبلغی معادل ۴٫۵ ماه، حقوق به عنوان مزایای پایان کار به کارگر پرداخت نماید.

۳) کارفرما مکلف است براساس آخرین حقوق مبلغی معادل ۳ ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به کارگر پرداخت نماید.

۴) کارفرما مکلف است براساس آخرین حقوق مبلغی معادل ۱٫۵ ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به کارگر پرداخت نماید.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

مزایای پایان کار:ق. ک. ص ۸، ۱۰

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با ماده ۲۴ قانون کار

ماده ۲۴: در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یکسال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مباحث و کتب

فیلم آموزشی مباحث

نمونه سوالات مباحث

پاسخ تشریحی تست های قانون کار در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

دیدگاهتان را بنویسید