پاسخ تشریحی سوالات قانون کار در آزمون اجرا عمران مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی سوالات قانون کار در آزمون اجرا عمران مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی سوالات قانون کار در آزمون اجرا عمران مردادماه ۱۴۰۰

قانون کار یکی از منابع آزمون صلاحیت های اجرا رشته های عمران، معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از قانون کار در آزمون اجرا عمران مردادماه ۱۴۰۰ می پردازیم.(۱ تست)

۵۷-براساس قانون کار، در صورت اتمام عملیات اجرایی در یک پروژه ساختمانی و خاتمه قراردادهای کار معین، به کارگری که مطابق قرارداد به مدت ۳ سال اشتغال به کار داشته است، چه مبلغی به عنوان مزایای پایان کار تعلق می گیرد؟

۱) معادل ۴/۵ ماه حقوق براساس آخرین حقوق.

۲) معادل ۳ ماه حقوق براساس آخرین حقوق.

۳) معادل ۴/۵ ماه حقوق براساس میانگین حقوق دو سال آخر.

۴) هیچکدام

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

مزایای پایان کار:ق. ک.ص ۸، ۱۰

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با ماده ۲۴

ماده ۲۴: در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مباحث و کتب

فیلم آموزشی مباحث

نمونه سوالات مباحث

پاسخ تشریحی تست های قانون کار در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات قانون کار در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

دیدگاهتان را بنویسید