پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

در این نوشتار قصد داریم به بررسی تست های مطرح شده از مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان با عنوان ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸ بپردازیم. در این آزمون از مبحث فوق تعداد ۴ تست مطرح گردیده است که پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۲ عمران نظارت به شرح ذیل است.

۵۳-در مورد عملیات تخریب بنا کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

۱) چوب بست های مورد استفاده در تخریب می توانند با تایید مرجع رسمی ساختمان تا ۹۰ درصد مقاومت خود بارگذاری شوند.

۲) عملیات تخریب در شب مجاز نیست مگر در مواقعی که به تایید مرجع رسمی ساختمان رسیده باشند.

۳) پله های موقت مورد استفاده در تخریب می توانند تا ۷۵درصد مقاومت خود بارگذاری شوند.

۴) عملیات تخریب بهتر است در شب انجام شود.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

تخریب:م۱۲ ص۵۷

تخریب در شب:م۱۲ ص۵۹

جواب: گزینه ۲ صحیح است. با توجه به بند ۱۲-۸-۱-۱۱ صفحه ۵۹ مبحث دوازدهم

بند ۱۲-۸-۱-۱۱ برای حفظ و تامین بهداشت کارگران، عابران و مجاورین کارگاه های ساختمانی و همچنین حفاظت محیط زیست در هنگام عملیات تخریب، باید با روش های مناسب و از جمله عملیات آبپاشی از انتشار و پراکنده شدن گرد و غبار جلوگیری شود. بعلاوه تخریب در شب به جز در مواقع اضطراری که به تایید مرجع رسمی ساختمان می رسد، مجاز نمی باشد.

۵۴-در یک کارگاه ساختمانی برای استفاده از فرز در برشکاری سنگ نما، باید حدود ۳۰ متر سیم کشی انجام شود. با توجه به مقدور نبودن محافظت سیم ها از آسیب های احتمالی، حداقل ارتفاع مناسب برای سیم کشی به کدام یک از گزینه های زیر نزدیک تر است؟

۱) ۱/۵ متر

۲) ۲ متر

۳) ۳ متر

۴) ۲/۵ متر

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

سیم کشی برق برای استفاده موقت:م۱۲ ص۷۶

جواب: گزینه ۴ صحیح است. با توجه مورد (ب) به بند ۱۲-۱۱-۴-۱ صفحه ۷۶ مبحث دوازدهم

مورد (ب) بند ۱۲-۱۱-۴-۱ سیم کشی بریا استفاده های موقت در صورت امکان باید در ارتفاع ۲/۵ متر از کف انجام شود. در غیر اینصورت باید سیم ها طوری نصب شوند که از آسیب های احتمالی محفوظ بمانند.

۵۵-کدام یک از عبارات زیر در مورد استفاده از نردبان در کارگاه های ساختمانی صحیح نیست؟

۱) طول نردبان باید حدود ۲/۵ متر از کفی که برای رسیدن به آن مورد استفاده است بلندتر باشد.

۲) هنگام استفاده از نردبان حمل بار با دست ممنوع است.

۳) از یک نردبان نباید بیش از یک نفر به طور همزمان استفاده کنند.

۴) نردبان یک طرفه نباید با طول بیش از ۱۰ متر مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

نردبان:م۱۲ ص۵۲

طول نردبان:م۱۲ ص۵۲

جواب: گزینه ۱ صحیح است. با توجه مورد (چ) به بند ۱۲-۷-۳-۱ صفحه ۵۲ مبحث دوازدهم

مورد (چ) بند ۱۲-۷-۳-۱ طول نردبان باید ۱ متر از کفی که برای رسیدن به آن مورد استفاده قرار می گیرد، بلندتر بوده و این قسمت اضافی فاقد پله باشد.

۵۶-در رابطه با ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، کدام یک از عبارات ذیل صحیح می باشد؟

۱) راهروی سر پوشیده موقت را می توان از مواردی مانند توری سیمی و گونی اجرا نمود.

۲) در صورتی که فاصله بنای در دست تخریب از معابر عمومی کمتر از ۵۰ درصد ارتفاع آن باشد باید از راهروی سرپوشیده موقت استفاده کرد.

۳) ارتفاع راهروی سرپوشیده موقت نباید کمتر از ۲/۵ متر باشد.

۴) در سقف های راهرو سرپوشیده موقت می توان از تخته هایی به ضخامت حداقل ۲۰ میلیمتر استفاده نمود.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

راهروی سرپوشیده موقت:م۱۲ ص۳۴

ارتفاع راهروی سرپوشیده موقت:م۱۲ ص۳۴

جواب: گزینه ۳ صحیح است. با توجه مورد به بند ۱۲-۵-۴-۲ صفحه ۳۴ مبحث دوازدهم

بند ۱۲-۵-۴-۲ ارتفاع راهروی سرپوشیده نباید کمتر از ۲/۵ متر و عرض آن نیز نباید کمتر از ۱/۵ متر باشد مگر آنکه عرض پیاده روی موجود کمتر از آن باشد که در این صورت، هم عرض پیاده رو خواهد بود.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر بر مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از مطالب جمع آوری شده در سایت کلیدواژه استفاده نمایند: 

نمونه سوالات ( تست های تالیفی ) مبحث ۱۲ ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا )

دانلود کلید واژه مبحث ۱۲

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

فیلم آموزشی مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید