پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۳ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۳ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۳ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان با عنوان طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها یکی از منابع آزمون صلاحیت اجرا عمران، صلاحیت های نظارت و اجرا رشته معماری و صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا رشته تاسیسات برقی می باشد.

در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از مبحث ۱۳ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸ می پردازیم. در این آزمون از مبحث ۱۳، ۴ تست مطرح شده است که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

۱۱-در کدامیک از ساختمان های مسکونی زیر استفاده از نیروی برق اضطراری، الزامی است؟

۱) ساختمان های مسکونی دارای آسانسور حمل بیمار که طول مسیر حرکت آسانسورها بیش از ۲۱ متر از کف اصلی ورودی باشد.

۲) ساختمان هایی که طول مسیر حرکت آسانسور بیش از ۱۸ متر از کف ورودی اصلی باشد.

۳) در کلیه مراکز صنعتی.

۴) گزینه ۱ و ۳ هر دو صحیح است.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

نیروی برق اضطراری:م۱۳ ص۶۰

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با مورد (ث) بند ۱۳-۵-۵-۱ صفحه ۶۰ مبحث سیزدهم

مورد (ث) بند ۱۳-۵-۵-۱ در ساختمان های مسکونی و اداری خصوصی (غیرعمومی) که دارای واحدهای مجزا از هم بوده و طول مسیر حرکت آسانسورها بیش از ۲۱ متر از کف اصلی ورودی بوده که الزاما دارای آسانسور حمل بیمار (برانکاردبر) می باشد.

۱۲-حداقل فاصله بین کنتور گاز طبیعی با تابلو فشار برق فشار ضعیف نصب شده در فضای عمومی و حداقل فاصله تابلوهای تمام بسته برق فشار متوسط و فشار ضعیف از یکدیگر به ترتیب چقدر است؟

۱) ۵۰ سانتی متر- ۵۰ سانتی متر

۲) ۳۰ سانتی متر- ۱/۵ متر

۳) ۱۰ سانتی متر- ۵۰ سانتی متر

۴) ۵۰ سانتی متر- ۱/۵ متر

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

فاصله کنتور گاز با کنتور برق:م۱۳ ص۷۴

فاصله تابلو تمام بسته برق فشار متوسط و فشار ضعیف:م۱۳ ص۵۷

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با بند ۱۳-۶-۱-۳-۵ صفحه ۷۴ و مورد (الف) بند ۱۳-۵-۳-۴-۲ صفحه ۵۷ مبحث سیزدهم

بند ۱۳-۶-۱-۳-۵ فاصله کنتور گاز طبیعی با کنتور برق (تابلو برق و یا تابلوهای برق فشار ضعیف) نصب شده در فضای عمومی، باید حداقل ۵۰ سانتی متر باشد.

مورد (الف) بند ۱۳-۵-۳-۴-۲ در اتاق های برق فشار متوسط و فشار ضعیف یا اتاق مشترک برق فشار متوسط و فشار ضعیف حداقل فواصل، مطابق جدول ۱۳-۵-۳-۴-۲ است. فاصله تابلوهای تمام بسته برق فشار متوسط و فشار ضعیف از هم نباید از ۱/۵ متر کمتر باشد.

۴۰-در شرایط محیطی سونای بخار و محیط های گرم کدام یک از گزینه های زیر درست است؟

۱) دمای محیط های گرم که معمولا جزء محیط های نمناک یا مرطوب نیز هستند طبق تعریف مبحث ۱۳ بیش از ۲۵ درجه سانتی گراد می باشد.

۲) در محیط سونای بخار نصب هیچکدام از تجهیزات الکتریکی مجاز نمی باشد.

۳) عمق دفن لوله کشی و سیم کشی در محیط سونای بخار حداقل ۵ سانتی متر می باشد.

۴) در محیط سونای بخار عمق دفن لوله کشی و سیم کشی حداقل ۸ سانتی متر می باشد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

محیط سونای بخار:م۱۳ ص۱۳۴

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با مورد (ت) بند ۱۳-۱۰-۷ صفحه ۱۳۴ مبحث سیزدهم

مورد (ت) بند ۱۳-۱۰-۷ عمق دفن لوله کشی و سیم کشی در محیط سونای بخار حداقل ۵ سانتی متر می باشد.

۴۳-استفاده از کدام یک از لوله های زیر برای اجرای مدارهای برقی که در زیر کف ها قرار می گیرند، مجاز است؟

۱) لوله پلی آمید

۲) لوله های فولادی یا پلاستیکی صلب

۳) لوله های خرطومی

۴) دهیچ کدام

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

مدار زیر کف:م۱۳ ص۹۱

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با بند ۱۳-۷-۳-۵ صفحه ۹۱ مبحث سیزدهم

بند ۱۳-۷-۳-۵ مدارهایی که در زیر کف ها قرار می گیرند باید با استفاده از لوله های فولادی یا پلاستیکی صلب اجرا شوند. این لوله ها به هنگام اجرا و بعد از آن باید در مقابل ضربات مکانیکی محافظت شوند.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای  تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوال مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

جزوات تاسیسات برقی

آشنایی و دانلود مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات‌برقی ساختمان (نشریه ۱۱۰) جلد اول

معرفی و دانلود مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات‌برقی ساختمان (نشریه ۱۱۰) جلد دوم

آشنایی و دانلود آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید