پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

در سلسله بررسی های تست های آزمون نظام مهندسی ساختمان، در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان با عنوان صرفه جویی در مصرف انرژی در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹ می پردازیم. در این آزمون از مبحث ۱۹، ۴ تست مطرح شده که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

۳-ساختمان مسجد با مساحت فضای کنترل شده ۵۰۰ مترمربع در شهر بیجار در کدام گروه طبق مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان قرار می گیرد؟

۱) گروه ۴

۲) گروه ۲

۳) گروه ۱

۴) گروه ۳

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

گونه بندی نیاز سالانه انرژی:م۱۹ ص۱۶، ۶۹

گونه بندی کاربری ساختمان:م۱۹ ص۱۵،۸۱

گروه بندی ساختمان از نظر صرفه جویی در مصرف انرژی:م۱۹ ص۱۷،۸۳

گونه بندی شهر محل استقرار:م۱۹ ص۱۶

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با جداول پیوست ۳ و ۴ و ۵ صفحات ۷۲، ۸۱ و ۸۳ مبحث نوزدهم

مطابق جدول پیوست ۳ مبحث نوزدهم شهر بیجار دارای نیاز انرژی زیاد است. با توجه به آنکه کاربری ساختمان مورد نظر مسجد می باشد بنا به جدول پیوست ۴ مبحث ۱۹، نوع کاربری ج می باشد. مطابق با جدول پیوست ۵ و همچنین بند ۱۹-۲-۲-۴ شهر بیجار جز شهرهای کوچک می باشد. پس گروه بندی ساختمان مورد نظر در صورت سوال گروه ۲ است.

پاسخ تست های مبحث ۱۹

۴-کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

۱) حداقل مقاومت حرارتی و عایق کف مجاور خاک فضاهای کنترل شده در ساختمان گروه ۲ از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی که بیش از ۱۰۰ سانتی متر بالاتر از محوطه قرار دارد، در صورتی که عایقکاری سراسری باشد K/W m٢. ۰/۳ تعیین شده است.

۲) در روش تجویزی برای طراحی عایقکاری حرارتی پوسته ساختمان و مطابق مجموعه راه حل های فنی ب-۲، باید جدارهای نورگذر ساختمان به لحاظ مشخصات حرارتی از انواع برتر باشند.

۳) در روش کارکردی و برای طراحی عایقکاری حرارتی پوسته ساختمان باید ضریب انتقال حرارت طرح بزرگتر از ضریب انتقال حرارت مرجع باشد.

۴) اگر ضریب انتقال حرارت سطحی جدار بین فضای کنترل نشده و خارج افزایش یابد، ضریب کاهش انتقال حرارت فضای کنترل نشده نیز افزایش می یابد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

ضریب کاهش انتقال حرارت فضای کنترل نشده:م۱۹ ص۳۰

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با بند ۱۹-۳-۱-۳-۵ صفحه ۳۰ مبحث نوزدهم

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

۵-در یک فرهنگسرای محلی با زیربنای ۲۳۰۰ مترمربع، در صورتی که از آبگرم مخزن دار بدون پمپ برای تامین آب گرم مصرفی استفاده شود آیا نیاز به محبوس کننده حرراتی است؟ و آیا پمپ برگشت آب گرم مصرفی باید همیشه روشن باشد؟

۱) بلی – خیر

۲) خیر – خیر

۳) خیر – بلی

۴) بلی – بلی

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

محبوس کننده حرارت:م۱۹ ص۵۶

آبگرم کن:م۱۹ ص۵۶

آب گرم مصرفی:م۱۹ ص۵۶

تاسیسات آب گرم مصرفی:م۱۹ ص۵۶

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با قسمت (ج) و (و) بند ۱۹-۴-۴-۱ صفحه ۵۶ مبحث نوزدهم

بند ۱۹-۴-۴-۱

ج) در ساختمان های عمومی با زیربنای بیش از ۲۰۰۰ متر مربع، در آب گرم کن های مخزن دار بدون پمپ، استفاده از محبوس کننده حرارت الزامی است. کاربرد محبوس کننده در دیگر ساختمان ها نیز توصیه می شود.

و) استفاده از کنترلر خودکار برای خاموش کردن پمپ آب گرم برگشتی، در زمانی که پیش بینی به آب گرم نیازی نیست، الزامی است.

سوالات مبحث نوزدهم در آزمون معماری نظارت مهر ۹۹

۶-اگر نسبت جرم موثر یک ساختمان به سطح زیربنای مفید آن ۱۳۲ کیلوگرم در مترمربع باشد، این ساختمان در چه گروه اینرسی حرارتی قرار می گیرد؟

۱) اطلاعات داده شده برای پاسخ به این سوال کافی نیست.

۲) متوسط

۳) کم

۴) زیاد

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

گروه بندی اینرسی حرارتی ساختمان:م۱۹ ص۶۵

اینرسی حرارتی:م۱۹ ص۴۹،۶۳،۶۵

جرم سطحی موثر ساختمان:م۱۹ ص۶۴،۶۵

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با جدول ۸ پیوست ۱-۳  صفحه ۶۵ مبحث نوزدهم

دواطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع زیر استفاده نماید:

نمونه سوالات (تست تالیفی) مبحث نوزدهم (۱۹) صرفه جویی در مصرف انرژی

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۹ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید