پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در آزمون صلاحیت نظارت معماری مهر ۹۸

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان صرفه جویی در مصرف انرژی یکی از مباحث آزمون رشته های عمران (اجرا)، تاسیسات مکانیکی (طراحی و نظارت)، تاسیسات برقی (طراحی و نظارت) و معماری (طراحی، نظارت و اجرا) می باشد. در این نوشتار به بررسی ۳ تست مطرح شده از ویرایش سال ۸۹ از این مبحث در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸ می پردازیم.

۲۸-اگر سیستم سرمایشی یک ساختمان در تهران کولر آبی باشد. حداقل مقاومت حرارتی در بخش هایی از کانال کولر که در خارج ساختمان قرار دارند و بخشی که داخل ساختمان قرار دارد باید چند m2.k/w باشد؟

۱) خارج ۲/۰۰ – داخل ۰/۸۸

۲) خارج ۱/۴۴ – داخل ۰/۸۸

۳) خارج ۱/۴۴ – داخل نیاز به عایقکاری نیست.

۴) خارج ۲/۰۰ – داخل نیاز به عایقکاری نیست.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

عایق حرارتی کانال ها:م۱۹ ص۵۴

جواب: گزینه ۳ صحیح است. با توجه مورد به بند ۱۹-۴-۲-۲-۲ صفحه ۵۴ مبحث نوزدهم

بند ۱۹-۴-۲-۲-۲ عایق حراتی کانال ها

تمام کانال های مورد استفاده در سزمایش و گرمایش، در صورت قرار داشتن در فضای داخل ساختمان، علاوه بر رعایت ضوابط مندرج در مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان، باید با عایقی که از حداقل مقاومت حرارتی ۰/۸۸ (m2.k/w) برخوردار است عایقکاری گردد. اگر کانال های مورد استفاده در سرمایش و گرمایش در خارج از ساختمان است باید با عایقی از حداقل مقاومت حرارتی ۱/۴۴ (m2.k/w) برخوردار است عایقکاری شوند. در مورد کانال های کولر آبی واقع در فضای داخلی ساختمان نیازی به عایق کاری نیست.

۲۹-آبا ساختمانی در اهواز با زیربنای مفید ۹۰۰ متر مربع که جدارهای نورگذر آن در جهت جنوب شرقی تا جنوب غربی ۹۸ متر مربع است، برای بهره گیری مناسب از انرژی خورشید واجد شرایط است؟

۱) بلی بسیار مناسب است در صورتی که سطح جدارهای نورگذر گفته شده بیش از ۱۰۰ متر مربع باشد.

۲) بلی بسیار مناسب است در صورتی که مانعی در اره تابش نور خورشید به این ساختمان نباشد.

۳) این ساختمان دارای محدودیت در بهره گیری از انرژی خورشیدی است.

۴) بلی بسیار مناسب است در صورتی که سطح جدارهای نورگذر گفته شده بیش از ۱۰۱ متر مربع و تا زاویه ۲۵ درجه مانعی در برابر تابش نداشته باشد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

گروه بندی ساختمان از نظر صرفه جویی در مصرف انرژی:م۱۹ ص۱۷،۸۳

شرایط بهره گیری از انرژی خورشیدی:م۱۹ ص۱۷

جواب: گزینه ۳ صحیح است. با توجه مورد به بند ۱۹-۲-۳-۱ صفحه ۱۷ مبحث نوزدهم

بند ۱۹-۲-۳-۱ گونه بندی از نظر شرایط بهره گیری از انرژی خورشیدی

ساختمان ها از نظر شرایط بهر هگیر یاز انرژی خورشیدی به دو گونه تقسیم می شوند:

الف) ساختمان های دارای امکان بهره گیری مناسب از انرژی خورشیدی.

ب) ساختمان های دارای محدودیت در بهره گیری از انرژی خورشیدی.

ساختمانی دارای امکان بهره کیری مناسب از انرژی خورشیدی شناخته می شود که مطابق پیوست ۳ دارای نیاز غالب سرمایی نباشد، مساحت جدارهای نورگذر آن در جهت جنوب شرقی تا جنوب غربی بیش از یک نهم زیربنای مفید ساختمان باشد و همچنین موانع تابش نور خورشید به ساختمان با زاویه ای کمتر از ۲۵ درجه نسبت به افق دیده شود.

ساختمانی که فاقد یکی از شرایط فوق باشد ساختمان دارای محدودیت در بهره گیری از انرژِی شناخته می شود.

شهر اهواز با توجه به جدول صفحه ۷۰ مبحث نوزدهم دارای نیاز سرمایشی است پس ساختمان گفته شده در صورت تست دارای محدودیت در بهره گیری از انرژی خورشیدی است.

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۹ در آزمون معماری نظارت مهر ۹۸

۳۰-مقاومت حرارتی دیوار مجاور فضای خارج و مقاومت حرارتی داخلی بام مجاور فضای خارج، برای ساختمانی ملزم به صرفه جویی زیاد در مصرف انرژی که دارای پنجره های دوجداره کم گسیل (دارای گواهینامه فنی) است به ترتیب ۲/۳ و ۳/۲ m2.k/w در نظر گرفته شده است. با فرض اینکه استفاده از روش تجویزی در مورد این ساختمان بلامانع باشد، آیا مقادیر مقاومت حرارتی در نظر گرفته شده در بالا به ترتیب برای دیوار و بام قابل قبول است؟

۱) بلی – خیر

۲) بلی – بلی

۳) خیر – بلی

۴) خیر – خیر

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

مقاومت حرارتی بام یا سقف (ساختمان گروه ۱):م۱۹ ص۳۷

مقاومت حرارتی دیوارها (ساختمان گروه ۱):م۱۹ ص۳۷

جواب: گزینه ۲ صحیح است. با توجه مورد به بند ۱۹-۳-۲-۵-۱ صفحه ۳۷ مبحث نوزدهم

بند ۱۹-۳-۲-۵-۱ ساختمان های گروه ۱ از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۹ آزمون نظام مهندسی نظارت معماری

داوطبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات (تست تالیفی) مبحث نوزدهم (۱۹) صرفه جویی در مصرف انرژی

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۹ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دانلود فایل مبحث ۱۹ مقررات ملی ویرایش ۱۳۸۹

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید