پاسخ تشریحی تست های مبحث ۷ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۷ مقررات ملی ساختمان

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۷ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

آزمون نظام مهندسی ساختمان در هفت رشته عمران، معماری، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک معمولا در دو نوبت در سال و هر نوبن در یک نیمه از سال برگزار می گردد. رشته معماری دارای سه صلاحیت طراحی، نظارت و اجرا می باشد. در ادامه بررسی تست های آزمون رشته معماری، به بررسی تست های مطرح شده از مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸ می پردازیم. که در این آزمون ۴ سوال از مبحث ۷ آمده است

۸-در هنگام گودبرداری برای اجرای پی، چه تمهداتی در نظر گرفته می شود؟

۱) خاک نباتی زیر پی نباید بیشتر از ۲ درصد باشد و مازاد آن باید برداشته شود.

۲) در صورتی که میزان خاک نباتی از ۳ درصد زیر پی بیشتر باشد، قبل از احداث پی، خاک نباتی باید برداشته شود.

۳) در صورت وجود خاک نباتی تا حداکثر ۴ درصد زیر پی هیچ تمهیدات خاصی وجود ندارد.

۴)در صورتی که میزان خاک نباتی تا حداقل ۵ درصد خاک زیر پی باشد نباید برداشته شود.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

خاک نباتی:م۷ ص۱۵

آماده سازی و تسطیح:م۷ ص۱۵

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با بند ۷-۳-۲-۳ صفحه ۱۵ مبحث هفتم

بند ۷-۳-۲-۳ چنانچه میزان خاک نباتی موجود در خاک زیر پی بیش از ۳ درصد باشد، لازم است قبل از احداث پی و در مراحل آماده سازی ساختگاه، خاک فوق برداشته شود.

پاسخ تست های مبحث ۷ آزمون اجرا معماری

۹-با احتساب کلیه ملاحظات اجرایی در پی سطحی؟

۱) عمق پی نباید از ۰/۵ کمتر باشد.

۲) عمق پی حداقل باید ۰/۴ متر باشد.

۳) عمق پی نباید از ۰/۷۵ متر کمتر باشد.

۴) عمق پی می تواند بین ۰/۳ متر تا ۰/۶ متر متغیر باشد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

عمق پی:م۷ ص۳۲

انتخاب موقعیت و عمق پی:م۷ ص۳۲

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با بند ۷-۴-۷-۱-۱ صفحه ۳۳ مبحث هفتم

بند ۷-۴-۷-۱-۱ عمق پی حداقل باید ۰/۵ متر باشد.

۳۹-برای شناسایی ژئوتکنیکی زمین، جهت ساخت یک ساختمان منفرد با سطح اشغال ۸۰۰ متر مربع، زدن ۵ گمانه الزامی شده است، کدام گزینه صحیح است؟

۱) این ساختمان با گودبرداری به عمق ۱۵ متر و دارای اهمیت خیلی زیاد بوده ولی روی زمین با لایه بندی ساده و مناسب احداث می شود.

۲) این ساختمان با گودبرداری به عمق ۵ متر و دارای اهمیت کم بوده ولی روی زمین با لایه بندی سست و نامناسب احداث می شود.

۳) این ساختمان با گودبرداری به عمق ۳ متر و دارای اهمیت متوسط بوده ولی روی زمینی با لایه بندی ساده و مناسب احداث می شود.

۴) این ساختمان بدون گودبرداری و دارای اهمیت زیاد بوده، ولی روی زمین با لایه بندی پیچیده و نامناسب احداث می شود..

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

تعداد گمانه:م۷ ص۸

فاصله گمانه ها و چاهک ها:م۷ ص۷

حداقل تعداد گمانه اضافی در گودبرداری:م۷ ص۹

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با جداول ۷-۲-۱ صفحه ۸ و مورد (ب) بند ۷-۲-۳-۴-۳ صفحه ۹ مبحث هفتم

مطابق با جدول ۷-۲-۱ سطح اشغال ساختمان بین ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ متر مربع است و از طرفی اهمیت ساختمان زیاد و تعداد حداقل گمانه ۵ عدد می باشد پس شرایط زیر سطحی بصورت لایه بندی پیچیده یا زمین نامناسب است.

توجه گردد که مقادیر حداقل داده شده در جدول ۷-۲-۱ برای ساختمان بدون گودبرداری است.

۶۰-اگر برای زمینی که در همسایگی آن ساختمان دو طبقه قدیمی آجری ضعیف و بدون زیرزمین وجود دارد. بخواهیم گودی به عمق ۵ متر و با دیواره های قائم اجرا کنیم، میزان خطر گود کدام است و مسئولیت طراحی گود بر عهده کیست؟

۱) خطر گود معمولی- مهندس طراح و استفاده از متخصص ذیصلاح پایدار ساز گود.

۲) خطر گود زیاد- طراحی گودبرداری توسط شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصلاح.

۳) خطر گود بسیار زیاد- طراحی گودبرداری توسط شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصلاح.

۴) خطر گود معمولی – مهندس طراح.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

ارزیابی خطر گود:م۷ ص۱۷

خطر گود:م۷ ص۱۷

حداقل تعداد گمانه اضافی در گودبرداری:م۷ ص۹

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با بندهای ۷-۳-۳-۴-۶ و ۷-۳-۳-۴-۷ و ۷-۳-۳-۴-۱۱ صفحات ۱۸ و ۱۹ مبحث هفتم

بند ۷-۳-۳-۴-۶ هرگونه ساختمان در مجاورت گود به عنوان “ساختمان حساس” ارزیابی می شود. چنانچه ساختمان فوق دارای یکی از مشخصات دو بند زیر باشد به صورت “ساختمان بسیار حساس” ارزیابی می گردد.

الف) ساختمان بدون اسکلت و یا هر گونه ساختمان با نشانه آشکار علائم فرسودگی و ضعف زیاد در باربری.

بند ۷-۳-۳-۴-۷ جدول ۷-۳-۱ برای ساختمان مجاور گود در شرایطی معتبر است که آن ساختمان بسیار حساس نباشد. در صورتی که در اطراف گود سازه بسیار حساس باشد، خطر گود همواره بسیار زیاد در نظر گرفته می شود.

بند ۷-۳-۳-۴-۱۱ در صورتی که خطر گود مطابق با جداول ۷-۳-۱ و ۷-۳-۲ بسیار زیاد باشد و یا ساختمان مجاور گود به صورت بسیار حساس ارزیابی گردد، مسئولیت طراحی گود باید توسط یک شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصلاح، عملیات پایدارسازی گود توسط پیمانکار ذیصلاح و نظارت بر اجرای پیمانکار توسط ناظر ذیصلاح انجام گردد. ضمنا تغییر شکل های افقی و قائم سازه مجاور و دیواره گود تا قبل از پایدارسازی دائم گود باید اندازه گیری و پایش شود.پاسخ سوالات و تست های مبحث ۷ آزمون اجرا معماری

دوستان و دواطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده در سایت کلیدواژه که در زیر آماده است استفاده نمایند:

نمونه سوال مبحث هفتم (پی و پی سازی ۱۳۹۲)

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث هفتم آزمون صلاحیت نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان در آزمون نظات معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث هفتم در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

سوالات آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید