پاسخ تشریحی تست های مبحث هفتم آزمون صلاحیت نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث هفتم

پاسخ تشریحی تست های مبحث هفتم آزمون صلاحیت نظارت عمران مهر ۹۹

مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «پی و پی سازی» یکی از منابع آزمون نظام مهندسی رشته های عمران (طراحی، نظارت و اجرا) و معماری (نظارت و اجرا) میباشد.

در آزمون نظارت عمران که در نوبت صبح مورخ ۳ مهر ۹۹ برگزار گردید از مبحث هفتم ۵ سوال مطرح شد که پاسخ تشریحی این سوالات به شرح ذیل می باشد.

۲۲- در مورد پی کدام یک از عبارات ذیل صحیح نیست؟
۱) پی باید در ترازی اجرا شود که در آن تراز، یخ زدگی زمین مشکلی ایجاد نکند.
۲) برای تحلیل سازه پی انعطاف پذیر می توان خاک را به صورت فنر (K
s) شبیه سازی کرد و از یک مقدار ثابت ks در تمام سطح زبر پی استفاده نمود.
۳) مقدار k
s می توان از آزمایش بارگذاری صفحه به دست آورد.
۴) به منظور تامین پایداری پی می توان عمق استقرار آنرا بیشتر در نظر گرفت.

کلید واژه مورد استفاده در این سوال:

تراز اجرای پی:م۷ ص۳۳

پی های انعطاف پذیر:م۷ ص۳۲

جواب: گزینه ۲ صحیح است. با توجه به ۷-۴-۶-۲ صفحه ۳۲ مبحث هفتم

بند ۷-۴-۶-۲- برای تحلیل سازه پی انعطاف پذیر می توان خاک را به صورت فنر (Ks) شبیه سازی کرد اما لازم است به نکات زیر توجه شود:

الف) مقدار (Ks) از آزمایش های معنبری مثل بارگذاری صفحه و یا آزمایش فشارسنج با اصلاحات لازم به دست آید

ب) انتخاب مقدار یکنواخت برای (Ks) در تمام سطوح زیر پی صحیح نمی باشد و متناسب با نشست اتفاق افتاده باید تغییر کند و افزایش سختی در لبه ها توصیه می شود.

۲۳- در مورد پایش و کنترل عملیات گودبرداری کدام یک از عبارات زیر صحیح نیست؟
۱) در پایش گودبرداری ها، در مدت زمان باران ممتد؛ سطوح آب باید روزانه یکبار برای مدتی که مهندس ناظر تشخیص دهد، رصد شوند.
۲) ناظر پروژه مسئول نظارت بر حسن انجام مراحل پایش می باشد.
۳) در گودهای با خطر معمولی و زیاد لزوم عملیات پایش همواره با تشخیص دستگاه نظارت می باشد.
۴) نتایج پایش گود توسط ابزار دقیق می توانند به عنوان سندی معتبر در مورد اثبات با رد ارتباط آسیب های مناطق اطراف گود با فعالیت های ساخت و ساز مورد استفاده قرار گیرند.

کلید واژه مورد استفاده در این سوال:

تناوب اندازه گذاری ها در پایش:م۷ ص۲۳

نظارت پایش:م۷ ص۲۳

ابزار دقیق:م۷ ص۲۲

جواب: گزینه ۳ صحیح است. با توجه به ۷-۳-۴-۶ صفحه ۲۳ مبحث هفتم

بند ۷-۳-۴-۶- مسئولیت طراحی، اجرا و نظارت پایش

پ) ناظر پروژه مسئول نظارت بر حسن انجام مراحل پایش است. توصیه می شود نظارت بر عملیات گودبرداری و پایش توسط متخصص یا شرکت ژئوتکنیکی ذیصلاح انجام گیرد.

ت) در گوهای با خطر معمولی و زیاد چنانچه شرایطی وجود داشته باشد که طراح انجام پایش را ضروری بداند لازم است عملیات پایش انجام پذیرد.

۲۴- در یک ساختمان تعداد چهار گمانه با عمق ۱۰متر برای شناسایی خاک مورد نیاز است. اما در عمق ۸ متری به لایه سنگ برخورد شده است. کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟
۱) هر چهار گمانه باید با همان عمق ۱۰متر ادامه پیدا کنند.
۲) اجرای هر چهار گمانه تا عمق ۸ متر کافی است.
۳) کافی است حداقل یکی از گمانه ها تا ۱۰متر ادامه پیدا کند.
۴)حداقل یکی از گمانه ها باید تا ۳متر در لایۀ سنگ نفوذ کند تا وجود بستر سنگی اثبات شود
.

کلید واژه مورد استفاده در این سوال:

عمق گمانه:م۷ ص۱۱ و ۱۰

جواب: گزینه ۴ صحیح است. با توجه به ۷-۲-۳-۵-۴- صفحه ۱۰ مبحث هفتم

بند ۷-۲-۳-۵-۴- نکاتی که باید در تعیین عمق گمانه رعایت شود:

۷) در حفر گمانه اگر با لایه سنگ برخورد شود باید حداقل یکی از گمانه ها تا ۳ متر در لایه سنگ نفوذ کند تا وجود بستر سنگی اثبات شود.

۲۵- در یک سازه از یک شمع تک به طول ۹ متر در خاک رس استفاده شده است. این شمع تحت بار فشاری استاتیکی خواهد بود. قبل از آنکه براساس عملکرد سازه، محدودیت های احتمالی بیشتری بررسی شوند، حداکثر مقدار اولیه نشست مجاز یکنواخت این شمع به کدام یک از گزینه های زیر باید محدود شود؟
۱) ۶۵ میلیمتر    ۲) ۱۰۰ میلیمتر   ۳) ۵۵ میلیمتر    ۴) ۷۵ میلیمتر

کلید واژه مورد استفاده در این سوال:

نشست مجاز:م۷ ص۲۸

طراحی پی های عمیق:م۷ ص۵۱

جواب: گزینه ۱ صحیح است. با توجه به بند ۷-۶-۲-۲-۲- صفحه ۵۲ و بند ۷-۴-۴-۱ صفحه ۲۸ مبحث هفتم

بند ۷-۶-۲-۲-۲- ضمن توجه به عملکرد سازه، باید در نظر داشت که مقادیر مجاز نشست برای شمع تک مشابه پی منفرد و برای گروه شمع مشابه پی گسترده در نظر گرفته می شود.

بند ۷-۴-۴-۱ مقادیر مجاز برای نشست یکنواخت و غیریکنواخت در جدول ۷-۴-۲ ارائه شده است.

با توجه به جدول ۷-۴-۲ و نوع خاک که رسی می باشد و نوع پی که از نوع منفرد و نواری تعیین شده است مقدار نشست یکنواخت مجاز برابر ۶۵ میلیمتر بدست می آید.

۲۶- کدام یک از جملات زیر در خصوص شمع های درجاریز و آزمایش های مربوط به آن صحیح نیست؟
۱) در صورت تاخیر در بتن ریزی شمع برای ارزیابی کیفیت شمع باید از آزمایش دینامیکی با دامنه کم استفاده نمود.
۲) در مواقعی که تجربه اجرای شمع در منطقه احداث طرح وجود ندارد باید آزمایش بارگذاری انجام شود.
۳) به طور کلی برای ارزیابی ضخامت پوشش میلگردها باید از آزمایش دینامیکی با دامنۀ کم استفاده نمود.
۴) برای ارزیابی مقاومت بدن شمع می توان از آزمایش مغزه گیری استفاده نمود.

کلید واژه مورد استفاده در این سوال:

شمع های درجاریز:م۷ ص ۵۵، ۶۸

آزمایش مغزه گیری:م۷ ص ۶۹

آزمایش بارگذاری شمع:م۷ ص ۶۴

جواب: گزینه ۳ صحیح است. با توجه به بند ۷-۶-۱۰-۵- صفحه ۶۸ مبحث هفتم

بند ۷-۶-۱۰-۵- برای ارزیابی کیفیت شمع های درجاریزی که ممکن است دارای نقایصی جدی در بدنه شمع باشند و یا اینکه در اثنای ساخت مشکلات خاصی مانند تاخیر در بتن ریزی و احتمال ریزش خاک جدار یا مشکلاتی حین بیرون کشیدن غلاف مشاهده شده باشد، آزمایش های دینامیکی شمع با دامنه کم یا آزمایش تعیین یکپارچگی باید مورد استفاده قرار گیرد. اما نقایصی چون مقاومت کم بتن و ضخامت کم پوشش میلگردها که بر عملکرد درازمدت شمع اثر میگذارند، اغلب به وسیله آزمایش دینامیکی دامنه کم کشف نمی شوند. در این موارد لازم است آزمایش های دیگری مانند امواج صوتی عرضی و یا مغزه گیری استفاده شود.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی می توانند از منابع زیر برای موفقیت در آزمون استفاده نمایند:

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر۹۹

نمونه سوال مبحث هفتم (پی و پی سازی ۱۳۹۲)

فایل pdf مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

پاسخ تشریحی تست های مبحث هفتم در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دیدگاهتان را بنویسید