پاسخ تشریحی سوالات مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان در آزمون نظات معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان

پاسخ تشریحی سوالات مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان در آزمون نظات معماری مهر ۹۸

از آنجاییکه ساختمان های با مصالح بنایی از دیرباز در شهرهای کوچک و بافت های فرسوده شهرهای بزرگ وجود دارد در مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان «تحت عنوان طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی» به بررسی ضوابط و الزامات این گونه ساختمان ها پرداخته شده است. این مبحث یکی از منابع آزمون رشته ای عمران (طراحی، نظارت و اجرا) و معماری (نظارت و اجرا) می باشد. در این نوشتار به بررسی ۳ تست مطرح شده از مبحث ۸ در آزمون نظارت رشته معماری پرداخته شده است.

۱۹-کدام یک از مشخصات زیر در مورد ساختمان های بنایی محصور شده با کلاف بتنی درست است؟

۱) ارتفاع کلاف بتنی زیر دیوار نباید از عرض دیوار کمتر باشد.

۲) چنانچه عرض دیوار باربر ۴۵۰ میلیمتر باشد، ارتفاع کلاف بتنی آن نباید از ۳۰ سانتی متر کمتر باشد.

۳) عرض کلاف بتنی در تراز زیر سقف در هیچ حال نباید از ۲۵۰ میلیمتر کمتر باشد.

۴) میلگردها در محل تلاقی کلاف ها باید به اندازه ۳۵۰ میلیمتر همپوشانی داشته باشند تا اتصال کلاف ها به خوبی تامین گردد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

کلاف بندی افقی:م۸ ص۵۴ (محصور شده با کلاف)

ارتفاع کلاف افقی:م۸ ص۵۴

عرض کلاف افقی:م۸ ص۵۴

جواب: گزینه ۲ صحیح است. با توجه مورد (الف) و (پ) به بند ۸-۵-۵-۱۰-۱ صفحه ۵۴ مبحث هشتم

مورد (الف) بند ۸-۵-۵-۱۰-۱ کلاف بندی افقی

۱: در تراز زیر دیوار: این کلاف باید با بتن مسلح (با عیار سیمان حداقل ۲۵۰ کیلوگرم در متر مکعب بتن) ساخته شود به طوری که عرض آن از عرض دیوار و یا ۲۵۰ میلیمتر و ارتفاع آن از دو سوم عرض دیوار و یا ۲۵۰ میلیمتر کمتر نباشد.

(عرض دیوار× ۲/۳ و ۲۵۰)max=ارتفاع کلاف زیر دیوار

۳۰۰mm=(450× ۲/۳ و ۲۵۰)max=ارتفاع کلاف زیر دیوار

مورد (پ) بند ۸-۵-۵-۱۰-۱

۲- میلگردها در محل تلاقی کلاف ها به اندازه ۵۰۰ میلیمتر همپوشانی داشته باشند تا اتصال کلاف ها بخوبی تامین گردد.

پاسخنامه سوالات مبحث هشتم در آزمون نظام مهندسی مهر ۹۸

۲۰-کدام یک از مشخصات زیر در مورد شالوده نواری استفاده شده در زیر کرسی چینی یک دیوار برابر با عرض ۴۰ سانتی متر در یک ساختمان بنایی غیرمسلح درست است؟

۱) عرض شالوده نواری باید حداقل ۷۵۰ میلیمتر و عمق آن حداقل ۵۰۰ میلیمتر باشد.

۲) در صورتی که شالوده نواری برای دیوار باربر شیبدار باشد، عمق آن حداقل باید ۱ متر باشد و می تواند با استفاده از شفته آهکی با عیار ۲۵۰ کیلوگرم آهک در نتر مکعب شفته اجرا شود.

۳) ملات شالوده می تواند با روش استفاده از شفته آهکی با عیار ۲۵۰ کیلوگرم آهک در متر مکعب شفته و با عرض شالوده ۶۰۰ میلیمتر و عمق ۵۰۰ میلیمتر اجرا شود.

۴) تراز روی شالوده با عرض حداقل ۶۰۰ میلیمتر در مناطق دارای یخبندان باید حداقل ۶۵۰ میلیمتر زیر سطح زمین قرار گیرد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

عرض شالوده نواری:م۸ ص۶۶,۴۸

عرض کرسی چینی:م۸ ص۴۹و۶۷

کرسی چینی:م۸ ص۶۷

شالوده:م۸ ص۴۸(محصور شده با کلاف)، ۶۶ (بنایی غیر مسلح)

جواب: گزینه ۱ صحیح است. با توجه مورد (پ) به بند ۸-۶-۵-۴ صفحه ۶۶ و مورد (پ) بند ۸-۶-۵-۵ صفحه ۶۷ مبحث هشتم

مورد (پ) بند ۸-۶-۵-۴ برای دیوار های باربر عرض شالوده نواری باید حداقل ۱/۵ برابر عرض کرسی چینی و عمق آن حداقل ۵۰۰ میلیمتر باشد.

مورد (پ) بند ۸-۶-۵-۵ عرض کرسی چینی باید حداقل ۱۰۰ میلیمتر بیشتر از عرض دیوار باشد.

 سانتی متر ۵۰=۴۰+۱۰=عرض کرسی چینی

سانتی متر۷۵=۱/۵×۵۰=عرض شالوده

۴۲-برای اطمینان از رفتار مناسب سازه ای در یک ساختمان بنایی غیرمسلح، حداکثر طول آزاد دیوار بین دو پشت بند و حداقل ضخامت پشت بند چقدر است؟ و چنانچه در طرفین پشت بند دو دیوار به طول های ۳۰۰ و ۴۲۰ سانتی متر اجرا شود، حداقل طول پشت بند با احتساب ضخامت دیوار باربر چقدر است؟

۱) ۵ متر – ۲۰۰ میلیمتر- ۷۰۰ میلیمتر.

۲) ۴ متر – ۲۵۰ میلیمتر- ۳۵۰ میلیمتر.

۳) ۵ متر – ۲۵۰ میلیمتر- ۳۵۰ میلیمتر

۴) ۵ متر – ۲۰۰ میلیمتر- ۸۳۰ میلیمتر

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

دیوار باربر آجری:م۸ ص۶۸

پشت بند:م۸ ص۶۸

جواب: گزینه ۱ صحیح است. با توجه بخش (ب) مورد ۴ به بند ۸-۶-۵-۶-۱ صفحه ۶۷ مبحث هشتم

بخش (ب) مورد ۴ بند ۸-۶-۵-۶-۱

حداکثر طول آزاد دیوار باربر بین دو پشت بند نباید از ۵ متر بیشتر باشد، مقصود از پشت بند، دیواری است که در امتداد عمود با دیوار باربر تلاقی می نماید. دیواری به عنوان پشت بند تلقی می شود که ضخامت آن حداقل ۲۰۰ میلیمتر و طول آن با احتساب ضخامت دیوار باربر حداقل برابر یک ششم بزرگترین دهانه طرفین پشت بند باشد. کلاف قائم نیز می تواند به عنوان پشت بند محسوب شود.

 میلیمتر۷۰۰=۱⁄۶×(۴۲۰ و ۳۰۰)max=طول دیوار پشت بند

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای موفقیت در آزمون می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۸

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آزمایشی آنلاین نظام مهندسی ویژه مبحث هشتم ( ساختمان های با مصالح بنایی )

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۸ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث هشتم مقررات ملی در آزمون اجرا معماری مهر۹۹

دانلود فایل مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید