پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

در این نوشتار قصد آن داریم به بررسی تست های مطرح شده از کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹ بپردازیم. در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹ از کتاب مذکور ۳ تست مطرح شده که پاسخ آن به شرح ذیل می باشد.

متذکر می گردد که کتاب فوق یکی از منابع آزمون اجرا و نظارت رشته های عمران و معماری می باشد.

۴۷-در شکل های شماره ۱ و ۲ برای جوش شیاری، پاس های جوش متفاوت می باشند. در این مورد کدام عبارت صحیح است؟

۱) پاس های جوشکاری شماره ۱ صحیح هستند زیرا هر پاس جوش در هر مرحله یکپارچه است.

۲) پاس های جوشکاری شماره ۲ صحیح هستند زیرا از پاس جوش های محدب استفاده شده است.

۳) پاس های جوشکاری شماره ۱ صحیح هستند زیرا تعداد پاس های جوش کمتر از شماره ۲ می باشد.

۴) پاس های جوشکاری شماره ۱ صحیح هستند زیرا سطح جوش معقر و عرض جوش پاس آخر بزرگتر از شماره ۲ می باشد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

جوش های شیاری:رج ص۱۴۸

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با شکل ۵-۲۹ صفحه ۱۴۹ کتاب راهنمای جوش

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

۴۸-در سیستم طبقه بندی الکترودها به روش AWS کدام یک از گزینه های زیر در مورد الکترود E6013 صحیح است؟

۱) نوع پوشش این الکترود پودر آهن است.

۲) نوع جریان می تواند از نوع A.C اختیار شود.

۳) این الکترود فقط در وضعیت جوشکاری تخت- افقی قابل استفاده است.

۴) مقاومت کششی این الکترود ۶۰۰۰ کیلوگریم بر سانتی متر مربع است.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

سیستم طبقه بندی الکترودها به روش AWS:رج ص۸۶

مفهوم رقم آخر در نامگذاری الکترودها به روش AWS:رج ص۸۶

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با شکل های ۳-۴ و ۳-۵ صفحه ۸۶ کتاب راهنمای جوش

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

۴۹-برای جلوگیری از ترک خوردگی در جوش های شیاری ورق های ضخیم باید؟

۱) از نوارهای با عرض کم و محدب در پاس های میانی استفاده نمود.

۲) پاس های میانی معقر و با شیب زیاد باشند.

۳) ضخامت گلوی پاس اول (جوش ریشه) بیشتر اختیار شود.

۴) پاس اول جوش به صورت معقر باشد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

جوش های شیاری:رج ص۱۴۸

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با بند ۵-۴-۶ صفحه ۱۴۸ کتاب راهنمای جوش

بند ۵-۴-۶ افزایش ضخامت گلوی پاس اول (جوش ریشه) احتمال وقوع ترک در آن را کاهش می دهد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات طراحی شده کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

راهنمای جوش و اتصالات جوشی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های راهنما جوش – نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی نظارت عمران

دانلود رایگان جزوه راهنمای جوش و اتصالات جوشی آزمون نظام مهندسی

آشنایی با جوشکاری مطابق با راهنمای جوش و اتصالات جوشی

دیدگاهتان را بنویسید