پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

در این نوشتار قصد آن داریم به بررسی تست های مطرح شده از کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹ بپردازیم. در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹ از کتاب مذکور ۳ تست مطرح شده که پاسخ آنها به شرح ذیل می باشد.

متذکر می گردد که کتاب فوق یکی از منابع آزمون اجرا و نظارت رشته های عمران و معماری می باشد.

۴-به ترتیب در کدام یک از جوشکاری ها، قابلیت انجماد سریع فلز جوش مهم است؟ و کدام یک از جوشکاری های زیر اقتصادی تر است؟

۱) جوشکاری افقی- جوشکاری تخت از جوشکاری سربالا

۲) جوشکاری تخت- جوشکاری افقی از جوشکاری تخت

۳) جوشکاری سربالا- جوشکاری افقی از جوشکاری تخت

۴) جوشکاری سربالا- جوشکاری تخت از جوشکاری افقی

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

الکترودهای نفوذی (زودجوش):رج ص۸۸

اقتصادی ترین نوع جوشکاری:رج ص۹۱

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با بند ۳-۷-۲   صفحه ۸۸ و بند ۳-۱۱ صفحه ۹۱ کتاب راهنمای جوش

بند ۳-۷-۲ الکترودهای نفوذی (زودجوش)

الکترودهای نفوذی دارای قابلیت ایجاد سریع فلز جوش می باشند. این خاصیت در مواردی که پاشیدگی گل جوش و یا فلز جوشکاری به خارج از درز جوش وجود دارد و یا در جوشکاری های سربالا و سقفی بسیار مهم است.

بند ۳-۱۱ وضعیت جوشکاری

جوشکاری تخت اقتصادی ترین نوع جوشکاری بوده و پس از آن به ترتیب جوشکاری افقی، قائم و سقفی قرار دارند که جوشکاری سقفی گرانترین نوع است.

۵-چنانچه یک اتصال جوشی گونیا تحت بارهای ضربه ای یا در معرض خستگی قرار گیرد. کدام یک از انواع جوش های زیر مناسب تر است؟

۱) جوش نفوذی کامل، ترکیب جوش گوشه و جوش شیاری

۲) جوش انگشتانه

۳) جوش لب به لب ساده با جوشکاری از دو طرف

۴) جوش نیم جناغی از یک طرف

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

خستگی:رج ص۱۲۹

علائم جوشکاری:رج ص۲۹،۳۱

بریدگی کناره جوش:رج ص۱۲۷

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با شکل ۱-۲۵  صفحه ۳۱ و شکل ۵-۷ صفحه ۱۲۹ کتاب راهنمای جوش

۶-در مورد انبار تپانچه ای جوشکاری، کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

۱) برای جوش زیرپودری انگشتانه از آن استفاده می شود.

۲) برای الکترودهای با روکش سرامیکی از آن استفاده می شود.

۳) برای جوشکاری خودکار در سقف های عرشه فولادی از آن استفاده می شود.

۴) برای اتصال برش گیر در سقف مختلط از آن استفاده می شود.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

جوشکاری گل میخ:رج ص۲۲

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با شکل ۱-۱۲  صفحه ۲۳ کتاب راهنمای جوش

بند ۱-۱۲ جوشکاری گل میخ

فرآیند جوشکاری قوسی گل میخ از رایج ترین فرآیندهای جوشکاری گل میخ های فلزی به فلز پایه می باشد، که از لحاظ ساختاری مشابه روش SMAW است. در این فرآیند گل میخ فلزی به عنوان الکترود عمل نموده و قوس الکتریکی بین نوک گل میخ و سطح ورق ایجاد می شود که منجر به ذوب و ممزوج شدن گل میخ با ورق فولادی می گردد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات طراحی شده کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

راهنمای جوش و اتصالات جوشی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های راهنما جوش – نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی نظارت عمران

دانلود رایگان جزوه راهنمای جوش و اتصالات جوشی آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید