پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

در این نوشتار قصد آن داریم به بررسی تست های مطرح شده از کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸ بپردازیم. در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸ از کتاب مذکور ۲ تست مطرح شده که پاسخ آنها به شرح ذیل می باشد.

متذکر می گردد که کتاب فوق یکی از منابع آزمون اجرا و نظارت رشته های عمران و معماری می باشد.

۲-آیاد در برش ورق فولادی با دستگاه برش حرارتی برای استفاده به عنوان بال بالایی و پایینی تیرورق، نیاز است که هر دو سمت ورق بال همزمان برش داده شود و آیا لازم است لبه گرد (فابریک) ورق نیز برش دهده شود؟

۱) خیر-بلی

۲) بلی-بلی

۳) بلی- خیر

۴) خیر-خیر

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

برشکاری و آماده سازی لبه ها:رج ص۳۱۳

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق بند ۹-۳ صفحه ۳۱۳ کتاب راهنمای جوش

بند ۹-۳ برشکاری و آماده سازی لبه ها

به علت به وجود آمدن انقباض که در نتیجه برش هوا رخ می دهد، در صورتی که ورق از یک طرف بریده می شود، به صورت شمشیری در می آید. به همین دلیل باید هر دو سمت ورق بال به صورت همزمان برش داده شوند.

پاسخ تشریحی تست های راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

۳-افزایش سرعت جوشکاری چه تاثیری بر انقباض و اعوجاج فلز پایه دارد؟ و سرعت زیاد جوشکاری چگونه به دست می آید؟

۱) انقباض و اعوجاج را کاهش می دهد- با استفاده از الکترودهای خاص در جوشکاری دستی یا روش های جوش خودکار و نیمه خودکار.

۲) انقباض را کاهش و اعوجاج را افزایش می دهد- با استفاده از روش های جوش خودکار و نیمه خودکار

۳) انقباض و اعوجاج را افزایش می دهد- با استفاده از روش های جوش خودکار و نیمه خودکار

۴) انقباض را کاهش و اعوجاج را افزایش می دهد- سرعت زیاد جوشکاری به حرکت و دقت جوشکاری مربوط است

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

تاثیر سرعت جوشکاری:رج ص۱۶۰

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق بند تاثیر جوشکاری صفحه ۱۶۰ کتاب راهنمای جوش

تاثیر جوشکاری

حجم فلز پایه ای که در اعوجاج شرکت می کند، می تواند توسط دستورالعمل جوشکاری مناسب کنترل گردد. افزایش سرعت جوشکاری می تواند حجم فلز پایه تحت تاثیر حرارت را کاهش داده و در نتیجه انقباض و اعوجاج های ناشی از آن را کاهش دهد. سرعت زیاد را می توان با روش های جوش خودکار و نیمه خودکار و یا استفاده از الکترودهای خاص در جوشکاری دستی به دست آورد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات طراحی شده کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

راهنمای جوش و اتصالات جوشی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های راهنما جوش – نظارت معماری مهر ۹۶

دیدگاهتان را بنویسید