پاسخ تشریحی سوالات مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

در ادامه بررسی تست های آزمون رشته عمران، به بررسی تست های مطرح شده از مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان با عنوان پی و پی سازی ویرایش سال ۹۲ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸ می پردازیم. که در این آزمون ۵ سوال از مبحث ۷ آمده است.

۲۳-در دیوارهای خاک مسلح اگر برای مسلح کننده های از نوع ژلوسینتیک مقادیر ضریب احتمال آسیب دیدگی ناشی از نصب، ضریب خزش، ضریب خوردگی یا شیمیایی و شریب فساد بیولوژیکی یکسان و برابر ۱/۱۹ باشد، حداقل ضریب اطمینان تنش کششی مسلح کننده ها باید کدام یک از مقادیر در نظر گرفته شود؟

۱) ۲/۵

۲) ۲

۳) ۱/۵

۴) ۰/۵

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

ضریب اطمینان تنش کششی مجاز مسلح کننده:م۷ ص۴۳

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با مورد (ب-۱) بند ۷-۵-۵-۱-۳ صفحه ۴۳ مبحث هفتم

پاسخ تشریحی سوالات مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

۲=۱/۱۹×۱/۱۹×۱/۱۹×۱/۱۹=FS=FSid×FScr×FScd×FSbd

۲۴-هنگام گودبرداری یک ساختمان، چنین تشخیص داده می شود که احتمال ریزش قریب الوقوع وجود دارد، چه کسی مسئول انجام اقدام فوری در این مورد است؟

۱) پیمانکار گودبرداری

۲) ناظر پروژه با هماهنگی طراحی گودبرداری

۳) ناظر

۴) کارفرما

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

طراحی پایش:م۷ ص۲۳

نظارت پایش:م۷ ص۲۳

اجرا پایش:م۷ ص۲۳

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با مورد (ب) بند ۷-۳-۴-۶ صفحه ۲۳ مبحث هفتم

مورد (ب) بند ۷-۳-۴-۶ پیمانکار گودبرداری مسئول تامین، نصب، قرائت، پردازش، اعلام خطر و انجام اقدامات فوری می باشد.

۲۵-در شناسایی ژئوتکنیکی زمین کدام یک از عبارات ذیل صحیح نیست؟

۱) در ساختمانی که شالوده گسترده آن در پلان، مستطیلی به ابعاد ۱۰×۱۵ متر است، اگر ظرفیت باربری زمین و گسیختگی برشی خاک زیر پی تعیین کننده باشد، با توجه به نظریه های ظرفیت باربری، عمق گمانه باید ۱۰ تا ۱۵ متر باشد.

۲) عمق یک گمانه نباید کمتر از ۶ متر زیر پی باشد مگر اینکه قبل از ۶ متر لایه سخت وجود داشته باشد.

۳) در صورتی که قبل از رسیدن به عمق نهایی گمانه به یک بستر سنگی و لایه خیلی متراکم با ضخامت قابل توجه برخورد شود، عمق گمانه می تواند کمتر باشد.

۴) گزارش توصیفی از شناسایی ژئوتکنیکی باید شامل تخمین نشست گل و نشست غیریکنواخت و نوع زمین براساس استاندارد ۲۸۰۰ باشد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

گزارش توصیفی از شناسایی ژئوتکینیکی:م۷ ص۱۳

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق به بند ۷-۲-۷-۲ صفحه ۱۳ مبحث هفتم

بند ۷-۲-۷-۲ گزارش توصیفی از شناسایی های ژئوتکنیکی باید حداقل شامل موارد ذیل باشد:

۱) نقشه محل گمانه یا حفاری

۲) شرح تمام نمونه های گرفته شده از خاک و سنگ با ذکر تاریخ نمونه گیری

۳) شرح تمام لایه های خاک و سنگ

۴) سطح آب زیرزمینی در صورت مشاهده با ذکر تاریخ برداشت

۵) نتایج تمام آزمایش های محلی و آزمایشگاهی با ذکر تاریخ انجام آزمایشات

۲۶-اگر برای زیمین که در همسایگی آن ساختمان دو طبقه قدیمی آجری بدون اسکلت و بدون زیرزمین وجود دارد بخواهیم گودی به عمق ۵ متر و با دیواره های قائم اجرا نماییم، میزان خطر گود کدام است و مسئولیت طراحی گودبرداری برعهده کیست؟

۱) خطر گود بسیار زیاد- طراحی توسط شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصلاح

۲) خطر گود زیاد- طراحی گودبرداری ساختمان توسط شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصلاح

۳) خطر گود معمولی- مهندس طراحی ساختمان و استفاده از متخصص ذیصلاح در پایدارسازی گود

۴) خطر گود معمولی- مهندس طراحی ساختمان

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

ارزیابی خطر گود:م۷ ص۱۷

خطر گود:م۷ ص۱۷

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با بند ۷-۳-۳-۴-۶ و ۷-۳-۳-۴-۷ صفحه ۱۸ مبحث هفتم

بند ۷-۳-۳-۴-۶ هرگونه ساختمان در مجاورت گود به عنوان ساختمان حساس ارزیابی می شود. چنانچه ساختمان فوق دارای یکی از مشخصات دو بند زیر باید، به صورت ساختمان بسیار حساس ارزیابی می گردد.

الف) ساختمان بدون اسکلت و یا هرگونه ساختمان با نشانه آشکار علائم فرسودگی و ضعف زیاد در باربری.

بند ۷-۳-۳-۴-۷ جدول ۷-۳-۱ برای ساختمان مجاور گود در شرایطی معتبر است که آن ساختمان بسیار حساس نباشد. در صورتی که در اطراف گود سازه بسیار حساس باشد، خطر گود همواره بسیار زیاد در نظر گرفته می شود.

۲۷-کدامیک از عبارات زیر در مورد حفاری های گمانه ها، از نظر مهندس ناظر صحیح است؟

۱) حفاری دورانی با مغزه گیری پیوسته در خاک قابل قبول بوده و نمونه اخذ شده، نمونه دست نخورده تلقی می شود.

۲) حفاری دورانی در زیر سطح آب قابل قبول نمی باشد.

۳) حفاری شست و شویی در ماسه لای و رس قابل قبول است.

۴) حفاری با اوگر با میله توپر، در خاک های چسبنده در هیچ حالتی مورد قبول نمی باشد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

روش های حفاری گمانه:م۷ ص۱۱

حفاری دورانی:م۷ ص۱۲

حفاری دورانی با مغزه گیری:م۷ ص۱۲

حفاری شست و شویی در ماسه و لای:م۷ ص۱۲

حفاری با اوگر با میله توپر در خاک چسبنده:م۷ ص۱۲

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق به بند ۷-۲-۴-۴ صفحه ۱۲ مبحث هفتم

مورد ۲ بند ۷-۲-۴-۴ حفاری شست و شویی در ماسه و لای و رس و همچنین مخلوط شن و ماسه بدون قلوه سنگ قابل قبول است. تغییر رطوبت خاک زیر گمانه باید در نمونه گیری و آزمون های برجا مورد توجه باشد.

دوستان و دواطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده در سایت کلیدواژه که در زیر آماده است استفاده نمایند:

نمونه سوال مبحث هفتم (پی و پی سازی ۱۳۹۲)

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین آزمایشی نظام مهندسی مبحث هفتم (پی و پی سازی)

پاسخ تشریحی تست های مبحث هفتم آزمون صلاحیت نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان در آزمون نظات معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۷ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

فیلم آموزشی مبحث هفتم (پی و پی سازی)

نمونه سوالات ازمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید