پاسخ تشریحی تست های مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

پاسخ تشریحی تست های مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان در آزمون عمران نظارت مهر ۹۸

در ادامه بررسی تست های آزمون رشته عمران، به بررسی تست های مطرح شده از مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان با عنوان پی و پی سازی در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸ می پردازیم. که در این آزمون ۴ سوال از مبحث ۷ آمده است.

۲۲-مسئولیت طراحی و پایدارسازی گودی به عمق ۲۵ متر با شیب پایدار به ترتیب بر عهده کیست؟

۱) مهندس طراح ساختمان- پیمانکار ذیصلاح

۲) شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصلاح- پیمانکار ذیصلاح

۳) مهندس طراح ساختمان- شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصلاح

۴) شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصلاح- شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصلاح

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

پایداری گود:م۷ ص۱۹

ارزیابی خطر گود با شیب پایدار:م۷ ص۱۹

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با جدول ۷-۳-۲ و بند ۷-۳-۳-۴-۱۱ صفحه ۱۹ مبحث هفتم

با توجه به آنکه عمق گود داده شده در صورت تست بیشتر از ۲۰ متر است پس طبق جدول ۷-۳-۲ خطر گود بسیار زیاد می باشد.

بند ۷-۳-۳-۴-۱۱ در صورتی که خطر گود مطابق جداول ۷-۳-۱ و ۷-۳-۲ بسیار زیاد باشد و یا ساختمان مجاور گود به صورت بسیار حساس ارزیابی گردد، مسئولیت طراحی گودبرداری باید توسط یک شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصلاح، عملیات پایدارسازی گود توسط پیمانکار ذیصلاح و نظارت بر اجرای پیمانکار توسط ناظر ذیصلاح انجام گردد.

۲۳-اندازه گیری ها نشان میدهند که با انجام گودبرداری در یک زمین، پی دو ستون مجاور هم و در راستای عمود بر گود در ساختمان مجاور، یکی به اندازه ۱۵ میلیمتر و دیگری به اندازه ۷ میلیمتر به طرف گود حرکت افقی کرده اند. اگر فاصله این دو ستون برابر ۴/۷۵ متر باشد، کرنش افقی ساختمان مجاور گود به کدام یک از مقادیر زیر نزدیکتر خواهد بود؟

۱) ۰/۰۰۱۷

۲) ۰/۰۰۴۲

۳) ۰/۰۰۱۱

۴) ۰/۰۰۲۵

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

تغییر شکل گود و سازه های مجاور:م۷ ص۲۰

کرنش افقی ساختمان مجاور گود:م۷ ص۲۰

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با بند ۷-۳-۳-۶-۴ صفحه ۲۰ مبحث هفتم

بند ۷-۳-۳-۶-۴ کرنش افقی ساختمان مجاور گود باید در حد مجاز باشد. اگر پی دو ستون ۱و ۲ که به فاصله L و در مجاور هم هستند، به ترتیب با اندازه h1 و h2 به طرف گود حرکت افقی داشته باشند، آنگاه داریم:

۰/۰۰۱۶۸=(۱۰۰۰×۴/۷۵)÷(۱۵-۷)=eh=(h1-h2)÷L

۲۴-در یک پروژه احداث دیواره گود، کدام یک از گزینه های زیر از اهداف پایش نیست؟

۱) تهیه مستندات قانونی به منظور تعیین میزان تاثیر گود و سازه های اطراف

۲) ارزیابی عملکرد گود در طول ساخت و ساز

۳) صحت سنجی مقادیر پیش فرض طراحی

۴) زهکشی زمین های اطراف گود

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

اهداف پایش:م۷ ص۲۱

اهداف ابزارگذاری و پایش:م۷ ص۲۱

پایش و کنترل:م۷ ص۲۱

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با بند ۷-۳-۴-۱-۱ صفحه ۲۱ مبحث هفتم

بند ۷-۳-۴-۱-۱ تایید پارامترهای طراحی: اطلاعات بدست آمده از ابزار دقیق به منظور صحت سنجی رفتار گودها، شیب دیوار، نشست و تغییرمکان پی ها و غیره در طول و پس از ساخت برای مقایسه با مقادیر پیش فرض حین طراحی استفاده می شود و در صورت مغایرت داده های جدید جهت طراحی استفاده می گردد.

پاسخ سوالات مبحث هفتم در ازمون نظارت عمران مهر ۹۸

۲۵-برای ساخت یک ساختمان منفرد مسکونی با ابعاد ۳۲×۱۵ متر، حداقل تعداد گمانه ها چند عدد است؟ (ساختمان گودبرداری نداشته، زمین مناسب بوده و لایه بندی آن ساده است)

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

حداقل تعداد گمانه:م۷ ص۸

تعداد گمانه:م۷ ص۸

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با جدول ۷-۲-۱ صفحه ۸ مبحث هفتمپاسخ تشریحی تست های مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

دوستان و دواطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده در سایت کلیدواژه که در زیر آماده است استفاده نمایند:

نمونه سوال مبحث هفتم (پی و پی سازی ۱۳۹۲)

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین آزمایشی نظام مهندسی مبحث هفتم (پی و پی سازی)

پاسخ تشریحی تست های مبحث هفتم آزمون صلاحیت نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان در آزمون نظات معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۷ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

فیلم آموزشی مبحث هفتم (پی و پی سازی)

سوالات آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید