پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان «تحت عنوان طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی» یکی از منابع آزمون رشته ای عمران (طراحی، نظارت و اجرا) و معماری (نظارت و اجرا) می باشد. در این نوشتار به بررسی ۴ تست مطرح شده از مبحث ۸ در آزمون نظارت رشته عمران مهر ۹۸ پرداخته شده است.

۲۵-در ساختمان های محصور شده با کلاف لازم است:

۱) حداکثر ارتفاع هر طبقه به ۳۶ متر محدود شود.

۲) تعداد طبقات بدون احتساب زیرزمین به سه محدود شود.

۳) تراز روی بام نسبت به تراز متوسط روی زمین مجاور بیشتر از ۸ متر نباشد.

۴) طول ساختمان، بدون وجود درز انقطاع، از دو برابر عرض آن یا ۳۵ متر بیشتر نباشد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

ارتفاع ساختمان محصور شده با کلاف:م۸ ص۴۶

تعداد طبقات ساختمان محصور شده با کلاف:م۸ ص۴۶

جواب: گزینه ۳ صحیح است. با توجه به مورد (پ) بند ۸-۵-۵-۲  صفحه ۴۷ مبحث هشتم

مورد (پ) بند ۸-۵-۵-۲ تراز روی بام نسبت به متوسط تراز زمین مجاور نباید از ۸ متر بیشتر باشد.

۲۶-فرض کنید برای ساخت یک ساختمان با مصالح بنایی از یک ستون دایره ای شکل به قطر ۴۰۰ میلیمتر و با مصالح بنایی غیرمسلح استفاده شده است. در کنترل نسبت لاغری این ستون ضخامت موثر (عرض موثر) به کدام یک از مقادیر زیر نزدیک تر است؟

۱) ۳۲۵ میلیمتر

۲) ۳۵۰ میلیمتر

۳) ۳۷۵ میلیمتر

۴) ۴۰۰ میلیمتر

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

نسبت لاغری در ستون ها:م۸ ص۲۶،۳۰

جواب: گزینه ۲ صحیح است. با توجه به مورد (ت) بند ۸-۳-۱-۲۰-۱ صفحه ۳۰ مبحث هشتم

مورد (ت) بند ۸-۳-۱-۲۰-۱ عرض موثر برای ستون های مستطیلی در انتداد مورد نظر، عرض مشخصه است. عرض موثر برای ستون های غیرمستطیلی، ضخامت یک ستون مربعی با همان ممان اینرسی، حول محوری می باشد که در ستون واقعی مورد نظر است.

۱۲⁄(d4)=ΠR4⁄۴=ممان اینرسی مربع=ممان اینرسی دایره

میلیمتر ۳۵۰=d

۲۷-کدام یک از ملات های زیر برای کرسی چینی با سنگ لاشه در ساختمان های بنایی غیرمسلح مناسب نیست؟

۱) ملات باتارد با نسبت حجمی یک قسمت سیمان- یک قسمت آهک و شش قسمت ماسه

۲) ملات ماسه و سیمان با نسبت حجمی یک قسمت سیمان- سه قسمت ماسه

۳) ملات ماسه و آهک با نسبت حجمی دو قسمت آهک- پنج قسمت ماسه خاکی

۴) ملات ماسه و سیمان با نسبت حجمی یک قسمت سیمان- چهار قسمت ماسه

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

کرسی چینی:م۸ (محصور شده با کلاف)ص۴۸ (بنایی غیرمسلح)ص ۶۷

جواب: گزینه ۴ صحیح است. با توجه به مورد (ت) بند ۸-۶-۵-۵ صفحه ۶۷ مبحث هشتم

مورد (ت) بند ۸-۶-۵-۵ کرسی چینی دیوارها با استفاده از سنگ لاشه، آجر یا بلوک سیمانی توپر با یکی از ملات های زیر اجرا شود:

-ملات ماسه – سیمان با نسبت حجمی یک به سه (یک قسمت سیمان- سه قسمت ماسه)

-ملات ماسه – سیمان آهک (باتارد) با نسبت حجمی یک به یک به شش (یک قسمت سیمان، یک قسمت آهک، شش قسمت ماسه)

-ملات ماسه آهک با نسبت حجمی دو به پنج (دو قسمت آهک، پنج قسمت ماسه خاکی)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

۲۸-کدام یک از موارد زیر در ساختمان های با مصالح بنایی صحیح نیست؟

۱) حداکثر نسبت لاغری در دیوارهای باربر غیرمسلح طره ای ۱۸ می باشد.

۲) چنانچه طول تیغه پشت بند کمتر از ۱/۵ متر باشد، لبه آن می تواند آزاد باشد.

۳) درز انقطاع نیاز نیست در شالوده ادامه یابد.

۴) ساخت دودکش با مصالح بنایی مجاز نیست.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

نسبت لاغری در دیوارها:م۸ ص۲۶

جواب: گزینه ۱ صحیح است. با توجه به مورد (الف) بند ۸-۳-۱-۱۰ صفحه ۲۶ مبحث هشتم

مورد (الف) بند ۸-۳-۱-۱۰ در دیوارهای غیرمسلح، نسبت لاغری (که از تقسیم ارتفاع موثر بر ضخامت یا تقسیم طول موثر دیوار بر ضخامت، هر کدام کمتر است، به دست می آید) نباید از ۱۵ بیشتر شود.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای موفقیت در آزمون می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۸

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آزمایشی آنلاین نظام مهندسی ویژه مبحث هشتم ( ساختمان های با مصالح بنایی )

سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث هشتم مقررات ملی در آزمون اجرا معماری مهر۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مهر۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان در آزمون نظات معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

فیلم آمادگی مبحث ۸ ویژه آزمون نظام مهندسی (مهندس بیات- کد S36-8)

دیدگاهتان را بنویسید