پاسخ تشریحی تست های مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث 8 مقررات ملی ساختمان

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

یکی از منابع آزمون اجرا رشته معماری مبحث هشتم مقرات ملی ساختمان تحت عنوان طرح واجرای ساختمان با مصالح بنایی است. در آزمون مهر ماه ۹۸ از ویرایش سال ۹۲ این مبحث ۲ تست در آزمون اجرا معماری مطرح شده که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

۳۸-در مورد ناحیه بحرانی کلاف های قائم بتنی در ساختمان های بنایی محصور شده با کلاف، کدام یک از گزینه ها صحیح نمی باشد؟

۱) فاصله تنگ ها از یکدیگر نباید از ۲۵۰ میلیمتر یا عرض کلاف هر کدام که کمتر است، بیشتر باشد.

۲) طول ناحیه بحرانی در کلاف قائم از بر داخلی کلاف افقی محاسبه می شود.

۳) حداکثر فاصله تنگ ها در ناحیه بحرانی باید به ۱۵۰ میلیمتر کاهش یابد.

۴) طول ناحیه بحرانی از بر داخلی کلاف افقی، برابر یکی از بزرگترین مقادیر یک پنجم فاصله محور تا محور کلاف های افقی بالا و پایین دیوار بنایی، یا دو برابر ضخامت کلاف قائم در راستای عمود بر دیوار می باشد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

کلاف بندی قائم:م۸ ص۵۵ (محصور شده با کلاف)

ناحیه بحرانی:م۸ ص۵۶

جواب: گزینه ۱ صحیح است. با توجه مورد (ب) به بند ۸-۵-۵-۱۰-۲ صفحه ۵۶ مبحث هشتم

ب) مشخصات و محل تعبیه میلگردها در کلاف های قائم بتنی

۳- میلگردهای طولی باید با تنگ هایی به قطر حداقل ۶ میلیمتر به یکدیگر بسته شوند. فاصله تنگ ها از یکدیگر نباید از ۲۵۰ میلیمتر یا عرض کلاف هر کدام که کمتر است، بیشتر باشد. حداکثر فاصله تنگ ها در ناحیه بحرانی باید به ۱۵۰ میلیمتر کاهش یابد. طول ناحیه بحرانی در کلاف قائم از بر داخلی کلاف افقی محاسبه شده و برابر بزرگترین مقادیر زیر است:

  • یک پنجم فاصله محور تا محور کلاف های افقی بالا و پایین دیوار بنایی
  • دو برابر ضخامت کلاف قائم در راستای عمود بر دیوار.

۴۴-در یک ساختمان بنایی واقع در یک منطقه با خطر نسبی کم، که با میلگرد مسلح شده است حداقل قطر میلگردهای تنگ ها که میلگرد های فشاری با قطر ۱۸ میلیمتر را در اعضای خمشی مهار کرده اند، چند میلیمتر است؟ چنانچه تنگ ها از میلگرد های با قطر ۶ میلیمتر باشند، حداکثر فاصله بین آنها چقدر است؟

۱) ۱۰ میلیمتر- ۳۰۰ میلیمتر

۲) ۸ میلیمتر- ۳۰۰ میلیمتر

۳) ۶ میلیمتر- ۲۸۸ میلیمتر

۴) در اعضای خمشی ساختمان بنایی مسلح از میلگرد فشاری استفاده نمی شود.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

مهار میلگردهای خمشی:م۸ ص۳۷

میلگرد فشاری در اعضای خمشی:م۸ ص۳۷

جواب: گزینه ۳ صحیح است. با توجه مورد (۶) به بند ۸-۴-۳-۴ صفحه ۳۷ مبحث هشتم

بند ۸-۴-۳-۴ مهار میلگردهای خمشی

۶- میلگردهای فشاری در اعضای خمشی باید توسط بست ها یا تنگ ها مهار شوند. قطر این بست ها یا تنگ ها نباید کمتر از ۶ میلیمتر و فاصله بین آنها نباید بیشتر از ۱۶ برابر قطر اسمی میلگرد یا ۴۸ برابر قطر بست باشد. این بست ها یا تنگ ها، باید در سرتاسر فاصله ای که در آن به فولاد فشاری نیاز هست، به کار روند.

 میلیمتر ۲۸۸=۱۸×۱۶

میلیمتر ۲۸۸=۴۸×۶

دواطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از مطالب جمع آوری شده در سایت کلیدواژه استفاده نمایند: 

نمونه سوالات مبحث ۸

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آزمایشی آنلاین نظام مهندسی ویژه مبحث هشتم ( ساختمان های با مصالح بنایی )

پاسخ تشریحی تست های مبحث هشتم مقررات ملی در آزمون اجرا معماری مهر۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مهر۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان در آزمون نظات معماری مهر ۹۸

دانلود فایل مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان

سوالات آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید