پاسخ تشریحی تست های مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مهر۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان

پاسخ تشریحی تست های مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مهر۹۹

مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان با عنوان (طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی) یکی از منابع آزمون صلاحیت های اجرا  نظارت رشته معماری است.

از مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا مهر ۹۹، ۴ تست مطرح شده است که پاسخ تشریحی این تست ها به شرح ذیل می باشد.

۱۲- برای ساختمانی که با مصالح بنایی مسلح اجرا می شود، در منطقه ای با خطر نسبی کم و ستون هایی به ابعاد ٣٠×٣٠سانتی متر، مجموع سطح مقطع میلگردهای طولی در این ستون حداکثر چند سانتی متر مربع است؟
۱)۴۵           ۲)۳۶            ۳)۴۶            ۴) ۲۵

کلید واژه مورد استفاده در این سوال:

میلگرد ستون و جرز:م۸ ص۳۹

درصد میلگرد طولی ستون و جرز:م۸ ص۳۹

جواب: گزینه ۲ صحیح است. با توجه به بند ۸-۴-۳-۷  صفحه ۳۹ مبحث هشتم

بند ۸-۴-۳-۷ ضوابط میلگردها در ستون و جرز

بایستی حداقل چهار میلگرد طولی، در هر گوشه ستون و جرز، مطابق با موارد زیر تعبیه شود:

۱- درصد میلگرد طولی در ستون ها و جرزها نبایستی کمتر از ۰/۵ درصد و بیشتر از ۴ درصد باشد.

۲- فاصله آزاد میلگردهای طولی نباید کمتر از ۱/۵ برابر قطر اسمی میلگرد و نیز کمتر از ۳۸ میلیمتر باشد.

۳۶=۳۰×۳۰×۰/۰۴=حداکثر سطح مقطع میلگرد طولی ستون

۱۳- حداقل مقدار سیمان در هر متر مکعب بتن مورد استفاده کلاف ها، در اجرای ساختمان های با مصالح بنایی چند کیلوگرم است؟
۱) ۲۵۰           ۲) ۴۵۰           ۳)۳۵۰           ۴)۴۰۰

کلید واژه مورد استفاده در این سوال:

کلاف بندی افقی:م۸ ص۵۴ (محصور شده با کلاف)

جواب: گزینه ۱ صحیح است. با توجه به بند ۸-۵-۵-۱۰-۱  صفحه ۵۴ مبحث هشتم

بند ۸-۵-۵-۱-۱

الف) محل های تعبیه و مشخصات کلاف های افقی

در کلیه دیوارهای باربر باید کلاف های افقی در تراز زیر دیوار و زیر سقف با رعایت ضوابط زیر ساخته شود:

۱- در تراز زیر دیوار: این کلاف باید با بتن مسلح (با عیار سیمان حداقل ۲۵۰ کیلوگرم در متر مکعب بتن) ساخته شود به طوری که عرض آن از عرض دیوار و یا ۲۵۰ میلیمتر و ارتفاع آن از دو سوم عرض دیوار و یا ۲۵۰ میلیمتر کمتر نباشد.

۳۴- چنانچه در نظر باشد در زمینی با بستر ناپایدار، ساختمانی با مصالح بنایی غیر مسلح احداث شود، کدام یک از پاسخ های زیر درست است؟
۱) با رعایت الزامات عمومی طرح و رعایت ارتفاع مجاز، قابل اجرا می باشد
۲) احداث ساختمان مجاز نمی باشد
۳) تعداد طبقات نباید با احتساب زیرزمین از دو طبقه بیشتر باشد
۴) حداکثر یک طبقه روی کف و طول ساختمان کمتر از ۲۵ متر باشد.

کلید واژه مورد استفاده در این سوال:

ساختمان های بنایی غیرمسلح:م۸ ص۶۳

زمین ناپایدار:م۸ ص۶۳

جواب: گزینه ۲ صحیح است. با توجه به بند ۸-۶-۳ صفحه ۶۳ مبحث هشتم

بند ۸-۶-۳ ساختگاه

احداث ساختمان های مشمول این فصل بر روی زمین های ناپایدار یا در معرض سیل، مجاز نمی باشد. منظور از زمین ناپایدار زمینی است که احتمال وقوع پدیده های مانند آبگونگی، نشست زیاد، سنگ ریزش و زمین لغزش در آن وجود داشته باشد، یا اینکه زمین متشکل از خاک رس حساس باشد.

۵۳- آیا ساختمانی آجری و غیر مسلح می تواند ۹۵سانتی متر طول پیش آمدگی سقف داشته باشد؟ و اگر دیوارهای باربر این ساختمان ۴۶سانتی متر ضخامت داشته باشند، حداقل عرض کرسی چینی چند سانتی متر است؟

۱) خیر – ۵۶                            ۲)بلی – ۵۶
۳) خیر – (۶۶                          ۴) بلی – ۶۳

کلید واژه مورد استفاده در این سوال:

ساختمان بنایی غیرمسلح:م۸ ص۶۳

عرض کرسی چینی:م۸ ص۴۹و ۶۷

کرسی چینی:م۸ ص۴۸ (محصور شده با کلاف) ص۶۷ (بنایی غیرمسلح)

پیش آمدگی سقف(بنایی غیرمسلح):م۸ ص۶۵

جواب: گزینه ۲ صحیح است. با توجه به بند ۸-۶-۵-۲ صفحه ۶۵ و بند ۸-۶-۵-۵ صفحه ۶۷  مبحث هشتم

بند ۸-۶-۵-۲ برش قائم

در ساختمان های خشتی و سنگی وجود پیش آمدگی در سقف و اختلاف سطح در طبقه ممنوع است. ولی در ساختمان های آجری با رعایت ضوابط الف و ب مجاز است.

الف) پیشامدگی سقف

در صورت وجود پیشامدگی سقف لازم است ضوابط زیر رعایت گردد:

۱) طول پیشامدگی از یک متر بیشتر نباشد.

بند-۸-۶-۵-۵ کرسی چینی

پ) عرض کرسی چینی باید حداقل ۱۰۰ میلیمتر بیشتر از عرض دیوار باشد.

به دواطلبان آزمون نظام مهندسی توصیه می شود از منابع زیر برای قبولی در آزمون استفاده نمایند:

دانلود دفترچه سوالات آزمون ورود به حرفه مهر ۹۹ (نظام مهندسی – نظام کاردانی – معماران تجربی)

دانلود کلید واژه مبحث ۸

فیلم مبحث ۸ (الناز قائمی -S36-19)

دانلود فایل مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید