پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۰ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹ (قسمت دوم)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۰ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹ (قسمت دوم)

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۰ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹ (قسمت دوم)

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی از منابع آزمون صلاحیت های (محاسبات، نظارت، اجرا، ارزیابی طرح و اجرای بهسازی، طرح و اجرای گود پی و سازه نگهبان) رشته عمران و صلاحیت (نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در نوشتار قبلی که لینک آن در ادامه قرار می گیرد قسمت اول سوالات مطرح شده از مبحث دهم در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹ بررسی شده است و در این نوشتار به بررسی باقیمانده تست های مطرح شده از مبحث دهم که ۴ تست می باشد می پردازیم.

۳۹-در قاب های مهاربندی شده همگرای معمولی با مهاربندهای از نوع ۷ و ۸٫ اگر طول اعضای مهاربندی برابر ۶ متر باشد. حداقل شعاع ژیراسیون مورد نیاز در امتداد هر یک از محورهای اصلی مقطع اعضای مهاربندی به کدام یک از مقادیر زیر نزدیکتر است؟

(مگاپاسکال۲۰۰۰۰۰=E,مگاپاسکال۳۶۰=Fy)

۱) ۳۰ میلیمتر

۲) ۴۴ میلیمتر

۳) ۵۲ میلیمتر

۴) ۶۴ میلیمتر

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

قاب مهاربندی شده همگرای معمولی:م۱۰ ص۲۲۴

طراحی لرزه ای قاب مهاربندی شده همگرای معمولی:م۱۰ ص۲۲۴

مهاربندی ۷ و ۸:م۱۰ ص۲۲۴

قاب های مهار شده/مهار نشده/ثقلی:م۱۰ ص۱۴

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با بندهای ۱۰-۳-۱۰-۲ (الف) صفحه ۲۲۴ و بند ۱۰-۲-۱-۳-۱ صفحه ۱۴ مبحث دهم

بند ۱۰-۲-۱-۳-۱ قاب های مهاربندی شده و طول موثر کمانشی اعضا

در این گونه قاب ها ضریب طول موثر (K) برای اعضای فشاری باید برابر ۱ در نظر گرفته شود.

((E⁄Fy)√۴)≥(rmin)⁄(K×L)

((۲۰۰۰۰۰⁄۳۶۰)√۴)≥(rmin)⁄(۱×۶۰۰۰)

۶۳/۶۴میلیمتر=(۹۴/۲۸÷۶۰۰۰)≤(rmin)

۴۰-حداقل نیروی پیش تنیدگی پیچ به قطر اسمی ۲۵ میلیمتر از نوع A490 کدامیک از مقادیر زیر است؟

۱) ۲۰۵ کیلونیوتن

۲) ۲۵۷ کیلونیوتن

۳) ۳۳۴ کیلونیوتن

۴) ۲۷۰ کیلونیوتن

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

پیچ:م۱۰ ص۱۵۷ (انواع)

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با تبصره بند ۱۰-۲-۹-۳-۱ صفحه ۱۵۸ مبحث دهم

(F=(0/55×Fu×Anb

کیلونیوتن۲۷۰=۱۰۰۰÷(۴÷۲۵×۲۵)×۳/۱۴×۱۰۰۰×۰/۵۵)=F

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۰ نظارت عمران

۴۱-در قاب نشان داده شده در شکل زیر حداکثر خروج از مرکزیت مهاربندها (e) برای آنکه قاب مذکور را بتوان به عنوان قاب با مهاربندهای همگرا در نظر گرفت و براساس الزامات مهاربندهای همگرا طراحی نمود، به کدام یک از مقادیر زیر نزدیکتر است؟پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۰ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹ (قسمت دوم)

۱) ۳۰۰ میلیمتر

۲) ۱۶۰ میلیمتر

۳) ۳۶۰ میلیمتر

۴) صفر

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

طراحی لرزه ای قاب مهاربندی شده همگرای ویژه:م۱۰ ص۲۲۷

قاب مهاربندی شده همگرای ویژه:م۱۰ ص۲۲۷

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با مورد (ح) بند ۱۰-۳-۱۱-۱ صفحه ۲۲۸ مبحث دهم

مورد (ح) بند ۱۰-۳-۱۱-۱

مهاربندی های ۷ و ۸ ای که در محل اتصال به تیر دارای خروج از مرکزیت کمتر از ارتفاع تیر هستند، به عنوان مهاربندی های همگرا محسوب می شوند.

۴۲-یک خرپا مطابق شکل زیر تحت بار مرده ۹ کیلونیوتن بر متر و بار زنده ۴کیلونیوتن بر متر قرار دارد. در صورتی که سطح مقطع عضو فوقانی و تحتانی خرپا ۲۰۰۰ میلیمتر مربع باشد مقدار پیش خیز لازم آن هنگام ساخت به کدام یک از مقادیر زیر نزدیکتر است؟(مگاپاسکال۲۰۰۰۰۰=E)(از وزن خرپا صرفنظر شود)پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۰ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹ (قسمت دوم)

۱) ۱۰ میلیمتر

۲) ۱۶ میلیمتر

۳) ۴۱ میلیمتر

۴) ۲۱ میلیمتر

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

پیش خیز:م۱۰ ص۱۹۰،۲۸۲

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با بند ۱۰-۲-۱۰-۱ صفحه ۱۹۰ مبحث دهم

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۱۰ طرح و اجرای ساختمان فولادی (تست ها تالیفی میباشد)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۱۰ مقررات ملی، طرح و اجرای ساختمان های فلزی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۰ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹ (قسمت اول)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹ (قسمت دوم)

دیدگاهتان را بنویسید