پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۵ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۵ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۵ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

در ادامه بررسی سوالات آزمون اجرا عمران مهر ۹۹ در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از مبحث پنجم ویرایش سال ۹۶ می پردازیم. در این آزمون ۴ تست از مبحث پنجم مطرح شده است که آنها شرح ذیل می باشد.

متذکر می شود که مبحث پنجم با عنوان مصالح و فرآورده های ساختمانی از منابع آزمون اجرا و نظارت رشته های عمران و معماری می باشد.

۱۱-در مورد ملات های ساختمانی کدام گزینه صحیح نیست؟

۱) در مناطق مرطوب از ملات گچ و آهک برای اندود کردن استفاده می شود.

۲) برای پر کردن درز قطعات بتنی کف پارکینگ ها ملات ماسه آسفالت پیشنهاد می شود.

۳) ملات ماسه آهک برای مصرف بین درز مناسب است.

۴) ملات ماسه سیمان برای آب بندی ساختمان های بتن مسلح در زیر آب مناسب است.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

ملات گچ و آهک:م۵ ص۳۳

ملات ماسه و آهک:م۵ ص۳۳

ملات ماسه و سیمان:م۵ ص۳۳

ملات های قیری (ماسه آسفالت):م۵ ص۳۴

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با بند ۵-۵-۲-۲-۹ صفحه ۳۳ مبحث پنجم

بند ۵-۵-۲-۲-۹ ملات ماسه و آهک: ملاتی هوایی است و برای گرفتن و سخت شدن به دی اکسید کربن موجود در هوا نیاز دارد. این ملات برای مصرف بین درز مناسب نیست. زیرا دی اکسید کربن هوا به داخل آن نفوذ نمی کند و فقط سطح رویه آن کربناته می شود.

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۵ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

۱۲-برای اجرای بلوک های سقفی سفالی در سقف تیرچه بلوک ها باید مطابق کدام استاندارد ملی ایران باشد؟

۱) استاندارد ۲-۲۹۰۹

۲) استاندارد ۷۱۲۱

۳) استاندارد ۱-۷۰

۴) استاندارد ۲-۷۰

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

بلوک های سفالی سقفی:م۵ ص۶۱

حداقل بار شکست بلوک های سفالی سقفی:م۵ ص۶۱

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با بند ۵-۹-۳-۱-۱۴ صفحه ۶۱ مبحث پنجم

بند ۵-۹-۳-۱-۱۴ ویژگی های بلوک های سفالی سقفی مورد استفاده در سقف های تیرچه بلوک شامل رواداری های ابعادی، حداقل بار شکست، حداکثر درصد جذب آب، حداکثر میزان یون های محلول باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۲-۲۹۰۹ باشد.

۱۳-آهک شکفته چیست؟

۱) همان آهک زنده است.

۲) محلول بدست آمده از پختن سنگ آهک

۳) محلول سنگ آهک در آب

۴) محلول حاصل از ترکیب آب و آهک زنده

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

آهک شکفته یا آهک هیدراته:م۵ ص۱۵

آهک زنده یا آهک هوایی:م۵ ص۱۵

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با بند ۵-۳-۱-۱-۲ و بند ۵-۳-۱-۱-۳ صفحه ۳۳ مبحث پنجم

بند ۵-۳-۱-۱-۳ آهک شکفته یا آهک هیدراته: پودر خشکی است که از ترکیب اکسید کلسیم با آب به دست می آید. از لحاظ شیمیایی آهک شکفته به طور عمده از هیدروکسید کلسیم، با مخلوطی از هیدروکسید کلسیم و اکسید منیزیم یا هیدروکسید منیزیم و یا هر دو ساخته می شود. آهک شکفته دی اکسید کربن موجود در هوا را جذب می کند و به سنگ آهک تبدیل می شود.

۱۴-کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با مصالح ساختمانی صحیح است؟

۱) از سیمان سفید نمی توان برای ساخت بتن سازه ای استفاده کرد.

۲) می توان آهک شکفته را طوری انبار کرد که فعالیت آن کم نشود.

۳) از مصالح ساختمانی مستعمل برای احداث ساختمان جدید تحت هیچ شرایطی نمی توان استفاده کرد.

۴) در هر شرایطی استفاده از فرآورده های گچی در مجاورت قطعات بتنی مجاز ولی در مجاورت قطعات فولادی که با ضد زنگ پوشانده نشده باشند غیر مجاز است.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

انبار کردن آهک شکفته:م۵ ص۲۰

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با بند ۵-۳-۶-۵ صفحه ۲۰ مبحث پنجم

بند ۵-۳-۶-۵ آهک شکفته را می توان انبار کرد و حمل و نقل آن از آهک زنده آسانتر است و در انبار در صورت محفوظ ماندن از هوا فعالیت آن کم نمی شود. آهک زنده به سرعت از هوا رطوبت می گیرد و شکفته می شود، لذا باید در جای خشک نگهداری و از نفوذ هوا، رطوبت و آب در آن جلوگیری کرد.

نمونه سوالات مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان مصالح و فرآورده های ساختمانی (تست های تالیفی)

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۵ مقررات ملی (مصالح و فرآورده های ساختمانی)

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۵ آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۵ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

آشنایی با چوب و فرآورده های آن در صنعت ساختمان سازی مطابق با مبحث ۵

نمونه سوالات ازمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید