پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

ویرایش سال ۹۲ مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «مراقبت و نگهداری از ساختمان ها» حداقل الزامات و ضوابط برای نگهداری، تامین ایمنی، بهداشت و آسایش ساکنان ساختمان را در طول عمر مفید آن تعیین می نماید. این مبحث شامل ۱۰ فصل به قرار زیر می باشد.

فصل اول:کلیات- فصل دوم: نظامات اداری- فصل سوم: معماری و سازه- فصل چهارم: نور، تهویه و شرایط سکونت- فصل پنجم: تاسیسات مکانیکی- فصل ششم: تاسیسات بهداشتی- فصل هفتم: تاسیسات برقی- فصل هشتم: تاسیسات گازرسانی ساختمان ها- فصل نهم: حفاظت در برابر حریق- فصل دهم: آسانسورها و پلکان برقی

از مبحث۲۲ مقررات ملی ساختمان، ۱ سوال در آزمون نظارت مهر ۹۹ مطرح گردیده که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

۱-نقشه های چون ساخت و شناسنامه فنی ساختمان باید:

۱) حداقل به مدت پانزده سال در بایگانی دفتر مهندسی یا مهندس طراح مربوطه نگهداری شوند.

۲) توسط مالک به بازرس ساختمان تحویل داده شوند.

۳) توسط مالک به مسئول نگهداری ساختمان تحویل داده شوند.

۴) حداقل به مدت دو سال در بایگانی مجری یا مجریان ساختمان نگهداری شوند.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

نقشه های چون ساخت:م۲۲ ص۱۸

جواب: گزینه ۳ صحیح است. با توجه به بند ۲۲-۳-۲-۱ صفحه ۱۸ مبحث بیست و دوم

بند ۲۲-۳-۲-۱ نقشه های چون ساخت

مالک موظف است نقشه های چون ساخت را که مطابق الزامات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از طریق مجری یا دفتر مهندسی یا مهندس مربوطه تهیه شده، همراه با شناسنامه فنی ساختمان برای انجام امور نگهداری به مسئول نگهداری ساختمان تحویل نماید.

مسئول نگهداری ساختمان موظف است نقشه های چون ساخت را زا مالک (مالکین) تحویل گرفته و در مراحل مختلف نگهداری آن در اختیار بازرس قرار دهد و همچنین مسئول نگهداری ساختمان باید تغییرات به وجود آمده در مراحل مختلف نگهداری را در نقشه های چون ساخت اعمال نموده و آن را جهت بازرسی های آتی در پرونده مربوطه نگهداری ثبت و بایگانی نماید.

دواطبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای موفقیت در آزمون می توانند از منابع زیر استفاده نمایند: 

نمونه سوالات (تست های تالیفی) مبحث ۲۲ (بیست و دوم) ویژه آزمون نظام مهندسی

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی مبحث ۲۲ (الناز قائمی S36-18)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۲ در آزمون عمران نظارت مهر ۹۶

پاسخ تشریحی تست مبحث ۲۲ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید