پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

در ادامه بررسی تست های  آزمون اجرا عمران مهر ۹۸ در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «مراقبت و نگهداری از ساختمان ها» می پردازیم. از این مبحث ۳ تست در آزمون مطرح گردیده که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

۵-در رابطه با مراقبت و نگهداری از ساختمان تجاری شش واحدی، بازرس باید نتیجه را به صورت کتبی به کدام مرجع اعلام نماید؟

۱) مهندس ناظر

۲) مسئول نگهداری ساختمان

۳) به تمام مالکان واحدهای تجاری

۴) به مهندس مجری

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

بازرس:م۲۲ ص۳ (تعریف)

مسئول نگهداری از ساختمان:م۲۲ ص۳

جواب: گزینه ۲ صحیح است. با توجه مورد به بند ۲۲-۱-۳-۶ صفحه ۳ مبحث بیست و دوم

بند ۲۲-۱-۳-۶ بازرس

شخص حقیقی یا حقوقی است که دارای پروانه اشتغال به کار و صلاحیت لازم از وزارت راه و شهرسازی بوده و بر مبنای قرارداد منعقده با مسئول نگهداری ساختمان، مسئولیت بازرسی از ساختمان مطابق الزامات این مبحث را دارد. حقیقی یا حقوقی بودن بازرس باید مطابق بند ۲۲-۱-۴ باشد. بازرس باید نتیجه بازرسی را به صورت کتبی به مسئول نگهداری ساختمان اعلام نماید.

۶-مسئولیت نگهداری ساختمان خالی بر عهده کیست؟

۱) مسئول نگهداری ساختمان

۲) بازرس

۳) مالک یا مالکین

۴) مجری

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

زمین و ساختمان های خالی:م۲۲ ص۱۸

جواب: گزینه ۳ صحیح است. با توجه مورد به بند ۲۲-۳-۲-۲ صفحه ۱۸ مبحث بیست و دوم

بند ۲۲-۳-۲-۲ زمین ها و ساختمان های خالی

کلیه مجموعه ها و ساختمان های خالی باید در شرایط سالم، ایمن، بهداشتی و براساس الزامات این مقررات نگهداری شوند تا به محلی ویرانه تبدیل نشده و همچنین آثار منفی بر سلامت و ایمنی مردم نداشته باشند، مسئولیت نگهداری مجموعه ها و ساختمان های خالی بر عهده مالک (یا مالکین) است.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای قبولی در آزمون نظام مهندسی می توانند از مطالب جمع آوری شده در سایت کلیدواژه استفاده نمایند: 

نمونه سوالات (تست های تالیفی) مبحث ۲۲ (بیست و دوم) ویژه آزمون نظام مهندسی

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۲ در آزمون عمران نظارت مهر ۹۶

پاسخ تشریحی تست مبحث ۲۲ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید