پاسخ تشریحی تست های مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

یکی از منابع آزمون اجرا رشته عمران مبحث هشتم مقرات ملی ساختمان با عنوان «طرح واجرای ساختمان با مصالح بنایی» است. در آزمون مهر ماه ۹۸ از ویرایش سال ۹۲ این مبحث ۴ تست در آزمون امذکور مطرح شده که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

۲۸-کدام یک از موارد زیر برای اجرای شالوده ساختمان های بنایی غیرمسلح مناسب است؟

۱) استفاده از سنگ لاشه با ملات ماسه-آهک در ساختمان های آجری

۲) استفاده از سنگ لاشه با ملات گل-آهک در ساختمان های آجری

۳) استفاده از شفته آهکی با عیار ۲۵۰ کیلوگرم آهک در متر مکعب شفته

۴) استفاده از سنگ لاشه با ملات ماسه- سیمان در ساختمان های آجری

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

شالوده:م۸ ص۴۸ (مصور شده با کلاف)، ص۶۶ (بنایی غیرمسلح)

جواب: گزینه ۳ صحیح است. با توجه به مورد (ت) بند ۸-۶-۵-۴  صفحه ۶۶ مبحث هشتم

مورد (ت) بند ۸-۶-۵-۴ شالوده باید به یکی از دو روش زیر ساخته شود:

روش اول: با استفاده از سنگ لاشه و ملات با نسبت حجمی اختلاط زیر در ساختمان های خشتی و سنگی:

-چهار قسمت سیمان

-یک قسمت آهک

-دوازده قسمت ماسه

-آب تمیز با اندازه کافی

و یا با استفاده از سنگ لاشه با یکی از ملات های گل-آهک، ماسه- آهک، ماسه – سیمان-آهک(باتارد) و یا ماسه- سیمان در ساختمان های آجری

روش دوم: با استفاده از شفته آهکی با عیار ۳۵۰ کیلوگرم آهک در متر مکعب شفته.

۲۹-مقاومت فشاری یک نمونه سنگ در حالت خشک ۲۷/۵ مگاپاسکال است. چنانچه استفاده از این نوع سنگ در ساخت شالوده (کرسی چینی) مدنظر باشد، حداقل مقاومت فشاری قابل قبول آن در حالت خیس (که به مدت ۲۸ ساعت در آب خیس شده باشد) به کدام یک از گزینه های زیر نزدیک است؟

۱) ۱۹/۵ مگاپاسکال

۲) ۱۸/۵ مگاپاسکال

۳) ۱۷/۵ مگاپاسکال

۴) ۱۵/۵ مگاپاسکال

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

سنگ های مصرفی:م۸ ص۱۴

ویژگی سنگ های مصرفی:م۸ ص۱۴

مقاومت فشاری سنگ ها برای کارهای بنایی باربر:م۸ ص۱۴

جواب: گزینه ۱ صحیح است. با توجه به مورد (ب) بند ۸-۲-۲-۴-۳  صفحه ۱۴و ۱۵ مبحث هشتم

مورد (ب) بند ۸-۲-۲-۴-۳

مقاومت فشاری سنگ ها برای کارهای بنایی نباید کمتر از ۱۵ مگاپاسکال باشد. جذب آب سنگ های رگی حداکثر ۵ درصد و شریب نرم شدگی سنگ در آب، در مورد سنگ های باربر و نما دست کم ۷۰ درصد، است. جذب آب مجاز در استاندارد ایران برای سنگ های آهکی متراکم ۱۵ درصد، سنگ های آهکی متخلخل ۲۵ درصد، و در مورد توف ها ۳۰ درصد تعیین شده است.

تبصره:ضریب نرم شدن سنگ در آب عبارتست از نسبت مقاومت فشاری نمونه خیس شده در آب به مدت حداقل ۲۴ ساعت به مقاومت فشاری همان سنگ در حالت خشک.

۱۹/۲۵=۲۷/۵×۰/۷۵=ضریب نرم شدم سنگ در آب

۳۰-حداکثر وزن ممکن برای یک جرز به ضخامت ۰/۳۵ متر و ارتفاع ۳/۵ متر که بدون هر گونه نازک کاری یا نماسازی، با آجر فشاری و ملات ماسه و سیمان ساخته شود، بر حسب کیلو نیوتن به کدام یک از گزین های زیر نزدیک تر خواهد بود؟

۱) ۲۲

۲) ۴۷

۳) ۵۴

۴) ۶۷

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

جرز(تعریف):م۸ ص۴

جواب: گزینه ۲ صحیح است. با توجه به بند ۸-۱-۲-۱۴  صفحه ۴ مبحث هشتم

بند ۸-۱-۲-۱۴ جرز

عضو قائم مجزا که بعد افقی آن نسبت به ضخامت بیشتر از ۳ برابر یا کمتر از ۶ باشد و ارتفاع آن از ۵ برابر طولش کمتر باشد.

جرم واحد آجرکاری با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱۸۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب

۲/۱=(۰/۳۵×۵,۶÷۳/۵)=(h÷۵,۶t)max=حداکثر بعد افقی

کیلونیوتن۴۷/۵۹=کیلوگرم۴۷۵۹=۱۸۵۰×۲/۱×۰/۳۵×۳/۵=w

۳۱-کدام یک از گزینه های زیر برای احداث یک ساختمان بنایی محصور شده با کلاف دارای سه سقف صحیح است؟کد ارتفاعی متوسط تراز زمین مجاور محل احداث این ساختمان برابر ۰/۰۰ ±بوده و کدهای ارتفاعی بر حسب متر هستند.

۱) کد ارتفاعی سقف اول ۰/۰۰± و سقف دوم ۳/۵۰± و سقف سوم ۷/۰۰± و دارای پلان به ابعاد ۳۰×۹ متر

۲) کد ارتفاعی سقف اول ۰/۶۰± و سقف دوم ۴/۰۰± و سقف سوم ۷/۴۰± و دارای پلان به ابعاد ۲۰×۱۲ متر

۳) کد ارتفاعی سقف اول ۱/۲۰± و سقف دوم ۵/۰۰± و سقف سوم ۸/۰۰± و دارای پلان به ابعاد ۲۰×۱۲ متر

۴) کد ارتفاعی سقف اول ۱/۶۰± و سقف دوم ۴/۸۰± و سقف سوم ۸/۰۰± و دارای پلان به ابعاد ۲۰×۱۰ متر

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

حداکثر تعداد طبقات ساختمان محصور شده با کلاف:م۸ ص۴۶

حداکثر ارتفاع ساختمان محصور شده با کلاف:م۸ ص۴۶

تعداد طبقات ساختمان محصور شده با کلاف:م۸ ص۴۶

ارتفاع ساختمان محصور شده با کلاف:م۸ ص۴۶

جواب: گزینه ۲ صحیح است. با توجه به بند ۸-۵-۵-۱ و ۸-۵-۵-۲  صفحه ۴۶ مبحث هشتم

بند ۸-۵-۵-۱ الزامات عمومی

الف) طول ساختمان از سه برابر عرض آن یا ۲۵ متر بیشتر نباشد.

بند ۸-۵-۵-۲ ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان

الف) حداکثر تعداد طبقات بدون احتساب زیرزمین به دو محدود می شود.

پ) تراز روی بام نسبت به متوسط تراز زمین مجاور نباید بیش از ۸ متر باشد.

ت) حداکثر ارتفاع طبقه (از روی کلاف زیرین تا زیر سقف) محدود به ۴ متر می باشد و در صورت تجاوز از این حد، باید یک کلاف افقی اضافی در داخل دیوارها و در ارتفاع حداکثر ۴ متر از روی کلاف زیرین تعبیه گردد. به این ترتیب می توان ارتفاع طبقه را حداکثر تا ۶ متر افزایش داد.

دواطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از مطالب جمع آوری شده در سایت کلیدواژه استفاده نمایند: 

نمونه سوالات مبحث ۸

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آزمایشی آنلاین نظام مهندسی ویژه مبحث هشتم ( ساختمان های با مصالح بنایی )

پاسخ تشریحی تست های مبحث هشتم مقررات ملی در آزمون اجرا معماری مهر۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مهر۹۹

سوالات آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید