تعیین جرم سطحی موثر جدار برای تعیین گروه اینرسی ساختمان

تعیین جرم سطحی موثر جدار برای تعیین گروه اینرسی ساختمان

تعیین جرم سطحی موثر جدار برای تعیین گروه اینرسی ساختمان

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان صرفه جویی در مصرف انرژی یکی از مباحث آزمون رشته های عمران (اجرا)، تاسیسات مکانیکی (طراحی و نظارت)، تاسیسات برقی (طراحی و نظارت) و معماری (طراحی، نظارت و اجرا) می باشد.

در این نوشتار به بررسی تعیین جرم سطحی موثر جدار برای تعیین گروه اینرسی ساختمان می پردازیم.

تعیین جرم سطحی موثر جدار برای تعیین گروه اینرسی ساختمان:

الف) جدار در تماس با خارج:

چنانچه جدار مجاور ساختمان یا بخشی از آن فاقد عایق حرارت باشد، یا اگر جدار عایق حرارت همگن باشد، در محاسبه جرم موثر سطحی جدار، یک دوم جرم آن جدار در نظر گرفته می شود.

اگر جدار دارای عایق حرارت باشد، تنها جرم بخشی از جدار که در طرف رو به داخل عایق حرارتی است، در محاسبه جرم موثر جدار منظور می شود.

در تمام حالات اگر جرم سطحی موثر محاسبه شده یک جدار بیش از ۱۵۰ کیلوگرم در متر مربع باشد، به همین مقدار اکتفا می شود.

ب) جدار مجاور خاک:

جرم سطحی موثر بخش مجاور خاک دیوار، کف روی خاک یا گربه رو یا فضای بسته مجاور خاک، در صورتی که فاقد عایق حرارت باشد، برابر ۱۵۰ کیلوگرم در مترمربع در نظر گرفته می شود. در صورتی که جدار دارای عایق حرارت باشد، تنها جرم سطحی بخشی از جدار که در طرف رو به داخل عایق حرارت است، در محاسبه جرم سطحی موثر جدار منظور می شود.

اگر جرم سطحی موثر محاسبه شده آن جدار بیش از ۱۵۰ کیلوگرم در مترمربع باشد، به همین مقدار بسنده می شود.

پ) جدار در تماس با ساختمان مجاور یا فضای کنترل نشده:

جرم سطحی موثر جدارهای در تماس با ساختمان مستقل دیگر، یا فضای کنترل نشده (راه پله، پارکینگ، انبار و …) اگر فاقد عایق حرارت باشد، برابر نصف جرم سطحی جدار، و در غیر اینصورت برابر با جرم سطحی بخشی از لایه های جدار که در طرف روبه داخل عایق حرارتی است، در نظر گرفته می شود.

ت) جدارهای داخل فضای کنترل شده ساختمان:

در صورتی که جرم سطحی جداری که داخل فضای کنترل شده ساختمان (یا بخشی از آن) واقع شده است کمتر از ۳۰۰ کیلوگرم در مترمربع باشد، جرم سطحی موثر مساوی با جرم سطحی جدار است، در غیر اینصورت جرم سطحی موثر مساوی با ۳۰۰ کیلوگرم در مترمربع در نظر گرفته می شود.

داوطبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات (تست تالیفی) مبحث نوزدهم (۱۹) صرفه جویی در مصرف انرژی

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

دانلود فایل مبحث ۱۹ مقررات ملی ویرایش ۱۳۸۹

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۹ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

آشنایی با اصول کلی در زمینه طراحی ساختمان براساس مبحث ۱۹

آشنایی با اصول کلی برای کاهش نیاز انرژی تاسیسات مکانیکی ساختمان براساس مبحث ۱۹

آشنایی با اصول اجرایی آب گرم مصرفی در ساختمان براساس مبحث ۱۹

دیدگاهتان را بنویسید