پاسخ تشریحی تست های مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

پاسخ تشریحی تست های مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران

در آزمون نظام مهندسی ساختمان رشته عمران اجرا که امسال در مورخه ۳ مهر برگزار گردید از مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان (پی و پی سازی) تعداد چهار سوال آورده شده که پاسخ تشریحی تست های این مبحث در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹ را در زیر برای داوطلبان آزمون احتمالی اسفند ۹۹  و همچنین مهندسان علاقمند داده ایم. (کد دفترچه آزمون ۲۱۵E)

۲۱- پس از تعیین مشخصات خاک، در تعیین ظرفیت باربری پی های سطحی با استفاده از روابط موجود در مراجع متداول معتبر در خصوص به کارگیری روابط نظری در تعیین ظرفیت باربری، برای ضرایب شکل، کدام روش یا پیشنهاد توصیه می شود؟

 1. ویسک
 2. هنسن
 3. دبیر
 4. مایرهوف

کلید واژه مورد استفاده در این سوال:

روش دبیر:م۷ ص۲۷

روش هنسن:م۷ ص۲۷

روش مایرهوف یا وسیک:م۷ ص۲۷

جواب: گزینه ۳ صحیح است. با توجه به ۷-۴-۳-۱-۶ صفحه ۲۷ مبحث هفتم

بند ۷-۴-۳-۱-۶ ضرایب شکل از پیشنهادات دبیر

۲۲- قصد داریم در یک زمین به عرض ۸ متر ساختمانی ۷ طبقه که دو طبقه آن زیزمین و ۵ طبقه بالای زمین باشد احداث کنیم. مهندس محاسب از پی نواری برای فونداسیون این پروژه استفاده نموده است. اگر حداکثر فاصله لب به لب روی نواری ۴ متر و عرض هر پی ۱٫۵ متر و با توجه به منحنی های حباب تنش عمق گمانه ۳B باشد در صورتی که ارتفاع زیر فونداسیون نسبت به تراز ۰٫۰۰ٌ± عدد ۸٫۰۰- می باشد، حداقل عمق گمانه از تراز ۰٫۰۰ٌ± چه مقدار است؟ B حسب مورد عرض ساختمان یا پی است.

 1. ۳۰ متر
 2. ۳۲ متر
 3. ۲۴ متر
 4. ۲۸ متر

کلید واژه مورد استفاده در این سوال:

ساختمان با پی نواری:م۷ ص۱۰

عمق گمانه:م۷ ص۱۰،۶۵(آزمایش شمع)

جواب: گزینه ۲ صحیح است. با توجه به مورد ۲ بند ۷-۲-۳-۵-۳ صفحه ۱۰ مبحث هفتم. ابتدا مقدار B را تعیین می نماییم:

۴ < 1.5×(۱٫۵+۱٫۵)=۴٫۵

مورد ۲ بند ۷-۲-۳-۵-۳) ساختمان های با پی نواری:اگر فاصله لب به لب دو پی مجاور بیشتر از ۱٫۵ برابر مجموع عرض آنها باشد، B را عرض یک پی گرفته در غیراینصورت کل عرض ساختمان به عنوان B تعیین می شود.

با توجه به نامساوی فوق تیجه می شود که B برابر عرض کل ساختمان و ۸ متر می باشد.

همچنین طبق بند ۷-۲-۳-۵-۴ صفحه ۱۰ همین مبحث عمق گود در این تست همان عمق زیرزمین می باشد باید به عمق گود گمانه اضافه شود.

حداقل عمق گمانه=۳×B+ارتفاع طبقه زیرزمین

۳× ۸+۸=۳۲ متر

مورد ۱ بند ۷-۲-۳-۵-۴) اگر احداث ساختمان با گودبرداری همراه باشد، عمق گود به عمق گمانه به دست آمده در بند ۷-۲-۳-۵ باید اضافه شود.

 

۲۳- یک دیوار حائل به ارتفاع ۸ متر موجود است فشار خاک در حالت سکون معمولا برای این دیوار وقتی حرکت جانبی دیوار نسبت به زمین کمتر از چند میلی متر باشد ایجاد می گردد؟

 1. ۴ میلیمتر
 2. ۲ میلیمتر
 3. ۰٫۴ میلیمتر
 4. ۰٫۶ میلیمتر

کلید واژه مورد استفاده در این سوال:

فشار خاک در حالت سکون:م۷ ص۳۹،۴۰

جواب: گزینه ۳ صحیح است. با توجه به بند ۷-۵-۴-۲-۱ صفحه ۳۹ مبحث هفتم

۰٫۰۰۰۰۵× ۸۰۰۰= ۰٫۴ mm

بند ۷-۵-۴-۲-۱) فشار خاک در حالت سکون این فشار در حالتی ایجاد می شود که دیوار نسبت به خاک پشت دیوار تقریبا هیچ حرکتی ندارد و خاک در این وضعیت در حالت تنش سکون قرار دارد. فشار در حالت سکون معمولا در شرایطی که حرکت جانبی دیوار نسبت به زمین کمتر از ۰٫۰۰۰۰۵ برابر ارتفاع آن است، ایجاد می گردد.

۲۴- در فعالیت های مربوط به گودبرداری و آماده سازی آن، کدام عبارت صحیح نیست؟

 1. احداث سازه های سنگین روی خاکریز متشکل از خاک رس و لای مجاز نیست.
 2. در تحلیل پایداری گود در شرایط موقت، در نظر گرفتن بار ناشی از زلزله لازم نیست.
 3. به طور کلی در گودبرداری های با خطر معمولی، پایش و کنترل گود الزامی نیست مگر در موارد خاص
 4. مسیرهای ورود آب به زمین باید تعیین شده و زهکش مناسب به موازات مسیر آب احداث شود.

کلید واژه مورد استفاده در این سوال:

خاکریز متشکل از خاک رس ولای یا ماسه ریزدانه:م۷ ص۱۶

تحلیل پایداری گود:م۷ ص۱۹

پایش و کنترل:م۷ ص۲۱

زهکشی:م۷ ص۲۱

جواب: گزینه ۴ صحیح است. با توجه به بند ۷-۳-۲-۷ صفحه ۱۶ مبحث هفتم

گزینه ۱ مطابق بند ۷-۳-۲-۶ صفحه ۱۶ مبحث هفتم صحیح است.

گزینه ۲ مطابق بند ۷-۳-۳-۵-۴ صفحه ۱۹ مبحث هفتم صحیح است.

گزینه ۳ مطابق مورد ت بند ۷-۳-۴-۶ صفحه ۲۳مبحث هفتم صحیح است.

بند ۷-۵-۴-۲-۱) در تسطیح ارضی باید به زهکشی سطحی و زیر سطحی توجه شود. مسیرهای ورود آب به زمین باید تعیین گردد و زهکش مناسب در امتداد عمود بر مسیر آب احداث شود.

در پایان متذکر می شود که برای آزمون احتمالی اسفند ماه نظام مهندسی،همچنان ویرایش ۹۲ مبحث هفتم ملاک خواهد بود.

منابع مطالعاتی مرتبط با مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان:

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

نمونه سوال مبحث هفتم (پی و پی سازی ۱۳۹۲)

فایل pdf مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

پاسخ تشریحی تست های مبحث هفتم در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دیدگاهتان را بنویسید