آشنایی با کلید یا وسیله حفاظتی جریان باقیمانده (RCD)– طبق مبحث ۱۳

آشنایی با کلید یا وسیله حفاظتی جریان باقیمانده (RCD)

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان) جزو منابع رشته معماری (نظارت و اجرا) و همچنین رشته عمران (اجرا) و همچنین صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا رشته تاسیسات برقی می باشد.

در این نوشتار به بررسی کلید یا وسیله حفاظتی جریان باقیمانده (RCD) می پردازیم.

کلید یا وسیله حفاظتی جریان باقیمانده (RCD):

الف) انواع کلیدها یا وسایل حفاظتی جریان باقیمانده می توان برای قطع مدار تغذیه در صورت تماس یکی از هادی های برقدار مدار با یکی از موارد زیر استفاده نمود:

-بدنه های هادی لوازم و تجهیزات برقی

-هادی های بیگانه که در تماس با زمین می باشند.

-هرگونه نشت جریان از مدار به زمین

ب) دت جریان باقیمانده عامل این نوع وسایل حفاظتی بر حسب مورد استفاده می تواند از حد چند میلی آمپر تا چند آمپر باشد.

پ) از انواع کلیدها یا وسایل حفاظتی جریان باقیمانده به شرطی که جریان باقیمانده عامل آن ها بیشتر از ۳۰ میلی آمپر نباشد، در شرایط عادی و مصارف معمولی می توان به عنوان وسیله حفاظتی در برابر برق گرفتگی در صورت تماس غیرمستقیم استفاده نمود.

ت) از انواع کلیدها یا وسایل حفاظتی می توان در شرایط عادی برای حفاظت در برابر برق گرفتگی در تماس مستقیم (تماس مستقیم بدن با یک هادی برقدار) فقط به عنوان یک حفاظت اضافی استفاده نمود.

ث) از انواع کلیدها یا وسایل حفاظتی جریان باقیمانده در سیستم های نیروی TT، TN-S، TN-C-S، IT می توان استفاده نمود. بنابراین استفاده از این وسایل بدون هادی حفاظتی (PE) به طور کلی ممنوع است.

ج) در سیستم TN-C استفاده از کلیدها و وسایل جریان باقیمانده فقط با اضافه کردن هادی حفاظتی به قسمتی از مدار که تحت پوشش کلید یا وسیله حفاظتی می باشد و تبدیل آن قسمت از مدار به TN-S ممکن خواهد بود.

چ) استفاده از کلیدها یا وسایل حفاظتی جریان باقیمانده نصب وسایل حفاظتی در برابر جریان های اضافه بار و اتصال کوتاه (کلید خودکار اتوماتیک- کلید خودکار مینیاتوری-فیوز) را منتفی نمی نماید.

ح) بعضی از انواع کلیدها یا وسایل حفاظتی جریان باقیمانده ممکن است با کلیدهای خودکار اتوماتیک و یا کلید خودکار مینیاتوری، بصورت استراکی یک واحد تشکیل دهند.

خ) کلید یا وسیله حفاظتی جریان باقیمانده باید آخرین وسیله ای باشد که در طرف مصرف مدار یعنی بعد از کلید مجزا کننده فیوز و کلید خودکار توماتیک یا کلید خودکار مینیاتوری هر کدام که وجود داشته باشند، نصب می شود.

د) اگر کلید یا وسیله حفاظتی جریان باقیمانده با کلید خودکار اتوماتیک یا کلید خودکار مینیاتوری به صورت اشتراکی یک واحد را تشکیل داده باشد، باید مانند بالا، آخرین وسیله حفاظتی نصب شده در طرف مصرف مدار باشد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای  تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوال مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۳ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۳ مقررات ملی آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۳ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

آشنایی با انتخاب تجهیزات الکتریکی ساختمان

آشنایی با ضوابط سیم کشی ساختمان مطابق با مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با نیروی برق اضطراری (برق اضطراری)

دیدگاهتان را بنویسید