بودجه بندی سوالات آزمون نظام مهندسی محاسبات عمران از سال 82 تا93

کلید واژه محاسبات عمران

بودجه (بارم) بندی سوالات محاسبات (طراحی) عمران آزمون نظام مهندسی از سال 82 تا93 – www.kelidvajeh.ir 

سال ماه مبحث 6 مبحث 7 مبحث 9 مبحث 10 تحلیل سازه مبحث 8 مبحث 11 2800 سایر مباحث
82 10 8 12 21 8 1
83 10 9 10 17 10 4
84 9 9 10 24 7 1
86 14 9 8 6 10 13
87 14 9 12 9 5 11
89 خرداد 14 7 15 14 5 5
اسفند 12 7 14 14 4 9
90 13 9 12 15 4 7
91 شهریور 14 6 15 10 5 10
اسفند 13 6 16 16 4 5
92 آذر 14 6 18 16 2 4
93 خرداد

کلید واژه منابع آزمون نظام مهندسی آبان ۹۳ تمام رشته ها

بودجه بندی سوالات آزمون نظام مهندسی محاسبات عمران از سال 82 تا93

دیدگاهتان را بنویسید