مواد ( منابع ) آزمون ورود به حرفه کاردانهای فنی ساختمان مرداد 1394

nezam_kardani

تکنسین های عزیز متقاضی آزمون نظام کاردانی مرداد 94 منابع آزمون رو در زیر ببینند

مواد آزمون ورود به حرفه كاردانهاي فني ساختمان مرداد 1394
رشته شهرسازي (كارداني)
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرائي آن –( 1390 )
• مبحث اول ( تعاریف )- ( 1392 )
• مبحث دوم ( نظامات اداري )- (1384 )
• مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )-( 1392)
• مبحث بيستم (علائم و تابلوها )-( 1384 )
• مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل )- ( 1391 )
• مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
• *روش‌ها و شيوه‌هاي مديريت برنامه‌ريزي و طراحي شهري
• حقوق، قوانين، مقررات و آئين‌نامه‌هاي مربوط به شهرسازي كشور ( نظير قانون تغيير نام آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي، قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، قانون شهرداريها، آيين‌نامه بررسي و تصويب انواع طرحها از سطح ملي تا محلي، مباحث عمومي حقوق شهري و مشابه
• اطلاعات تكنيكي لازم در زمينه انواع طرحها و برنامه‌هاي شهرسازي ايران از سطح ملي تا محلي شامل طرحهاي آمايش، كالبد ملي، منطقه‌اي، ناحيه‌اي و محلي، هادي، جامع، ساختاري، تفصيلي، آماده‌سازي، شهرك‌سازي، شهرهاي جديد، طراحي شهري، نوسازي و بهسازي، توانمند سازي، طراحي تفكيك اراضي شهري، انطباق كاربري اراضي شهري، طراحي انطباق شهري ساختمانها و نظاير آن

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
•  تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته عمران (كارداني)
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئین نامه‌هاي اجرائی آن (1390)
• مبحث اول ( تعاريف)- (1392) • مبحث دوم ( نظامات اداري)- (1384)
• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني)- (1392)
• مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي)- ( 1392)
• مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه)- ويرايش چهارم، چاپ دوم(1392)
• مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي)- (1392)
• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- (1392)
• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)- (1390)
• راهنماي قالب‌بندي ساختمانهاي بتن‌آرمه (1382)
• روشها و جزئيات اجرايي ساختمان*
•مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها *
* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.
•  تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.
رشته تاسيسات برقي (كارداني)
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرائي آن – (1390)
• مبحث اول ( تعاریف )-ويرايش(1392)
• مبحث دوم ( نظامات اداري )-(1384 )
• مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )-( 1392 )
• مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )-( 1392 )
• مبحث سيزدهم (طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمانها )- (1382)
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي )- (1392)
• مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي )- (1389 )
• مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)(1391)
• مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) (1392)
• *مسائل مربوط به اجرا و نظارت بر تاسيسات برقي
•راهنماهاي مباحث مقررات ملي ساختمان

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
•  تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته تاسيسات مكانيكي (كارداني)
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرائي آن –( 1390)
• مبحث اول ( تعاریف )-ويرايش(1392)
• مبحث دوم ( نظامات اداري )-ويرايش( 1384 )
• مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )- (1392 )
• مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی)- (1391 )
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي )- (1392)
• مبحث شانزدهم (تأسيسات بهداشتي )- (1391 )
• مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي)-( 1389 )
• مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) (1392)
• *موارد مرتبط به اجرا و نظارت تأسيسات مكانيكي
• اطلاعات عمومي تاسيسات مكانيكي و الزامات آن مراجع علمي و فني معتبر بين المللي، انتشارات فني سازمان مديريت و برنامه ريزي*

•  راهنماهاي مباحث مقررات ملي ساختمان

براي مواردي كه با علامت ( * ) مشخص شده است،

• * براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد و از مراجع معتبر فني و مهندسي شامل كتابهاي دانشگاهي و انجمنهاي بين‌المللي صنعت تأسيسات استفاده گردد.
• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
•  تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته نقشه برداري (كارداني)
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرائي آن – (1390 )
• مبحث اول ( تعاریف )- ( 1392 )
• مبحث دوم ( نظامات اداري )-( 1384 )
• مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )-( 1392)
• دستورالعملهاي تيپ نقشه‌برداري ( نشريه شماره 119و 95 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي)
•متره و برآورد كارهاي نقشه‌برداري*
•نقشه‌برداري عمومي*
•كاربرد روشها و دستگاههاي نقشه‌برداري در ساختمان‌سازي و شهرسازي *
•تعيين موقعيت املاك و پياده كردن آنها*
•پياده كردن نقشه‌هاي طراحي شده ساختمانها، محل پي‌ها يا شالوده‌ها، ستونها، قوسها در ساختمان، هندسه ساختمان و معابر*
•فتوگرامتري مقدماتي (در حد شناخت و خواندن عكسهاي هوائي*
•كنترل بر و كف در ساختمان‌سازي *
•موضوعات مرتبط با محاسبه و نحوه گودبرداري( زيرزمين، پاركينگ و …) شيب پاركينگ و شيرواني، ارتفاع تمام شده سقف طبقات و صورتمجالس تفكيكي *

* * براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
•  تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

 رشته معماري (كارداني)
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن (1390)
• مبحث اول (تعاريف)- (1392)
• مبحث دوم (نظامات اداري )- (1384)
• مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)- (1392)
• مبحث چهارم (الزامات عمومي ساختمان)- (1392)
• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني)- (1392)
•مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ( 1392)
• مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي)- (1392)
• مبحث نهم( طرح و اجراي ساختمانهاي بتن‌آرمه)(1392)
• مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي )- (1392)
• مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(1392)
• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- (1392)
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (1392)
• مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي)-( 1389)
• مبحث نوزدهم (صرفه‌جويي در مصرف انرژي)- (1389)
• مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها)- (1392)
• مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سيزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّي ساختمان)
• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخشهاي نظارت و اجرا) (1390)
• گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان *
• جزئيات اجرائي ساختمان*
• اصول اجرائي ساختمان*
• آشنايي با فناوري‌هاي نوين ساختمان*

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
•  تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

کانال آزمون نظام مهندسی

پاسخ دهید