مواد ( منابع ) آزمون ورود به حرفه کاردانهای فنی ساختمان مرداد 1394

مواد ( منابع ) آزمون ورود به حرفه کاردانهای فنی ساختمان مرداد 1394

تکنسین های عزیز متقاضی آزمون نظام کاردانی مرداد 94 منابع آزمون رو در زیر ببینند

مواد آزمون ورود به حرفه كاردانهاي فني ساختمان مرداد 1394
رشته شهرسازي (كارداني)
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرائي آن –( 1390 )
• مبحث اول ( تعاریف )- ( 1392 )
• مبحث دوم ( نظامات اداري )- (1384 )
• مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )-( 1392)
• مبحث بيستم (علائم و تابلوها )-( 1384 )
• مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل )- ( 1391 )
• مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
• *روش‌ها و شيوه‌هاي مديريت برنامه‌ريزي و طراحي شهري
• حقوق، قوانين، مقررات و آئين‌نامه‌هاي مربوط به شهرسازي كشور ( نظير قانون تغيير نام آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي، قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، قانون شهرداريها، آيين‌نامه بررسي و تصويب انواع طرحها از سطح ملي تا محلي، مباحث عمومي حقوق شهري و مشابه
• اطلاعات تكنيكي لازم در زمينه انواع طرحها و برنامه‌هاي شهرسازي ايران از سطح ملي تا محلي شامل طرحهاي آمايش، كالبد ملي، منطقه‌اي، ناحيه‌اي و محلي، هادي، جامع، ساختاري، تفصيلي، آماده‌سازي، شهرك‌سازي، شهرهاي جديد، طراحي شهري، نوسازي و بهسازي، توانمند سازي، طراحي تفكيك اراضي شهري، انطباق كاربري اراضي شهري، طراحي انطباق شهري ساختمانها و نظاير آن

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
•  تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته عمران (كارداني)
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئین نامه‌هاي اجرائی آن (1390)
• مبحث اول ( تعاريف)- (1392) • مبحث دوم ( نظامات اداري)- (1384)
• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني)- (1392)
• مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي)- ( 1392)
• مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه)- ويرايش چهارم، چاپ دوم(1392)
• مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي)- (1392)
• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- (1392)
• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)- (1390)
• راهنماي قالب‌بندي ساختمانهاي بتن‌آرمه (1382)
• روشها و جزئيات اجرايي ساختمان*
•مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها *
* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.
•  تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.
رشته تاسيسات برقي (كارداني)
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرائي آن – (1390)
• مبحث اول ( تعاریف )-ويرايش(1392)
• مبحث دوم ( نظامات اداري )-(1384 )
• مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )-( 1392 )
• مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )-( 1392 )
• مبحث سيزدهم (طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمانها )- (1382)
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي )- (1392)
• مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي )- (1389 )
• مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)(1391)
• مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) (1392)
• *مسائل مربوط به اجرا و نظارت بر تاسيسات برقي
•راهنماهاي مباحث مقررات ملي ساختمان

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
•  تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته تاسيسات مكانيكي (كارداني)
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرائي آن –( 1390)
• مبحث اول ( تعاریف )-ويرايش(1392)
• مبحث دوم ( نظامات اداري )-ويرايش( 1384 )
• مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )- (1392 )
• مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی)- (1391 )
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي )- (1392)
• مبحث شانزدهم (تأسيسات بهداشتي )- (1391 )
• مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي)-( 1389 )
• مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) (1392)
• *موارد مرتبط به اجرا و نظارت تأسيسات مكانيكي
• اطلاعات عمومي تاسيسات مكانيكي و الزامات آن مراجع علمي و فني معتبر بين المللي، انتشارات فني سازمان مديريت و برنامه ريزي*

•  راهنماهاي مباحث مقررات ملي ساختمان

براي مواردي كه با علامت ( * ) مشخص شده است،

• * براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد و از مراجع معتبر فني و مهندسي شامل كتابهاي دانشگاهي و انجمنهاي بين‌المللي صنعت تأسيسات استفاده گردد.
• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
•  تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته نقشه برداري (كارداني)
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرائي آن – (1390 )
• مبحث اول ( تعاریف )- ( 1392 )
• مبحث دوم ( نظامات اداري )-( 1384 )
• مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )-( 1392)
• دستورالعملهاي تيپ نقشه‌برداري ( نشريه شماره 119و 95 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي)
•متره و برآورد كارهاي نقشه‌برداري*
•نقشه‌برداري عمومي*
•كاربرد روشها و دستگاههاي نقشه‌برداري در ساختمان‌سازي و شهرسازي *
•تعيين موقعيت املاك و پياده كردن آنها*
•پياده كردن نقشه‌هاي طراحي شده ساختمانها، محل پي‌ها يا شالوده‌ها، ستونها، قوسها در ساختمان، هندسه ساختمان و معابر*
•فتوگرامتري مقدماتي (در حد شناخت و خواندن عكسهاي هوائي*
•كنترل بر و كف در ساختمان‌سازي *
•موضوعات مرتبط با محاسبه و نحوه گودبرداري( زيرزمين، پاركينگ و …) شيب پاركينگ و شيرواني، ارتفاع تمام شده سقف طبقات و صورتمجالس تفكيكي *

* * براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
•  تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

 رشته معماري (كارداني)
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن (1390)
• مبحث اول (تعاريف)- (1392)
• مبحث دوم (نظامات اداري )- (1384)
• مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)- (1392)
• مبحث چهارم (الزامات عمومي ساختمان)- (1392)
• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني)- (1392)
•مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ( 1392)
• مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي)- (1392)
• مبحث نهم( طرح و اجراي ساختمانهاي بتن‌آرمه)(1392)
• مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي )- (1392)
• مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(1392)
• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- (1392)
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (1392)
• مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي)-( 1389)
• مبحث نوزدهم (صرفه‌جويي در مصرف انرژي)- (1389)
• مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها)- (1392)
• مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سيزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّي ساختمان)
• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخشهاي نظارت و اجرا) (1390)
• گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان *
• جزئيات اجرائي ساختمان*
• اصول اجرائي ساختمان*
• آشنايي با فناوري‌هاي نوين ساختمان*

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
•  تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید