نحوه اعتراض به نتیجه آزمون نظام مهندسی مهر ۹۶

اعتراض به نتیجه

به گزارش کلید واژه به نقل از دفتر مقررات ملی ساختمان، اطلاعیه ای بعد از اعلاک نتایج آزمون نظام مهندسی بر روی سایت دفتر مقررات ملی ساختمان قرار گرفت که راهنمای اعلام نتایج مهر ۹۶ نام دارد، در بند ۴ این اطلاعیه در مورد نحوه اعتراض به نتیجه آزمون نظام مهندسی توضیح داده شده است که داوطلبان عزیز میتوانند اعتراضات خود را حداکثر تا ۱۰ دیماه از طریق پست ارسال نمایند

نحوه اعتراض به نتیجه آزمون نظام مهندسی مهر ۹۶

۴- ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮﻧﻬﺎ را ﮐﺴﺐ ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ

اﻟﻒ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﻗﯿﻖ و ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی ﻣﮑﺮری ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﻼﻣﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داوﻃﻠﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن ﺧﻮد ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺼﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ) ﺷﻤﺎره داوﻃﻠﺒﯽ، ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ، رﺷﺘﻪ آزﻣﻮن، آدرس دﻗﯿﻖ و ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ( ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ۹۶/۱۰/۱۰از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﻪ ادرس زﯾﺮارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ:  – آدرس: ﺗﻬﺮان ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ۳۵۵- ۱۷۷۷۵ ( ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ). (ﺑﺮ روی ﭘﺎﮐﺖ ذﮐﺮ ﺷﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﺑﺨﺶ از آزﻣﻮن ﻫﺎی ورود ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن، ﮐﺎرداﻧﻬﺎی ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و

ﻣﻌﻤﺎران ﺗﺠﺮﺑﯽ  ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ۹۶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ).

اﻟﻒ) ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری آزﻣﻮن ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ۹۶ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ب) ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺮر ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺴﺖ ﮔﺮدد ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده نخواهد شد

ج) اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺆال ﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم، ﻣﺒﻬﻢ ﯾﺎ دارای اﺷﮑﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن لحاظ شده است.

نحوه اعتراض به نتیجه آزمون نظام مهندسی مهر ۹۶

برای دیدن اطلاعیه کامل دفتر مقررات ملی ساختمان و نحوه اعتراض به نتیجه آزمون نظام مهندسی فایل آن را از طریق لینک دانلود رایگان زیر دانلود کنید

 

دیدگاهتان را بنویسید