پاسخ تشریحی آزمون کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان ۱۳۹۳

کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان 1393

سایت کلید واژه دات آی آر با کمک مهندس رحمانی و خانه عمران اشراق اقدام به تهیه و انتشارپپاسخ تشریحی آزمون کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان ۱۳۹۳ کرده که در زیر شما میتوانید این پاسخ نامه رو مشاهده کنید.این آزمون هر ۲-۳ سال یک بار برگزار میشود و قبولی در آن کمی مشکل است و داوطلبان حتما باید از جزوات و فیلم های آموزشی استفاده نمایند

پاسخ تشریحی آزمون کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان ۱۳۹۳

بودجه بندی سوالات در آزمون آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان سال ۱۳۹۳ بدین ترتیب می باشد:

عنوان/ تعداد سوالات

بتن و سازه های بتنی ۹

سازه های فولادی ۱۲

مکانیک خاک و پی ۷

بارگذاری و زلزله ۲

راه و راهسازی ۵

تحلیل و مقاومت مصالح ۷

مصالح ساختمانی ۶

مباحث حقوقی و قانونی ۷

ایمنی در کارگاه ۲

معماری و شهرسازی ۱

مجموع سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان ۱۳۹۳

برای دانلود پاسخ نامه تشریحی آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۱۳۹۰ رشته راه و ساختمان از لینک دانلود پایین صفحه استفاده نمایید

دوستان میتوانند برای قبولی در آزمون کارشناس رسمی دادگستری از فایل ها و فیلم های آموزشی زیر استفاده کنند.

پکیج آموزشی آزمون کارشناس رسمی دادگستری – راه و ساختمان

آزمون آزمایشی کارشناس رسمی دادگستری

فیلم آموزشی آزمون کارشناس رسمی دادگستری (دوره راهسازی)

فیلم آموزشی دوره نقشه برداری (آزمون کارشناس رسمی دادگستری)

فیلم آموزشی حقوق مهندسی ویژه آزمون کارشناس رسمی دادگستری

ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر ﻣﺸﺎوران ﺣﻘﻮﻗﯽ، وﮐﻼء و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ، از ﺑﯿﻦ واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ آﮔﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺬب ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن آزﻣﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺳﻤﯽ دادگستری
• ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان.
• داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ۲۴ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ
• داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺣﺎﻟﺖ اﺧﯿﺮ، ﺑﻪ ﺷﺮط ارزﯾﺎﺑﯽ رﺳﻤﯽ( در رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺸﺮح ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ۳٫ )ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻌﺎدل و ﻣﺪارک دارای ارزش اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد( ـ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

• داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ داﺋﻢ ﺑﺮای آﻗﺎﯾﺎن ﻫﻨﮕﺎم اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ.

• ﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﮐﯿﻔﺮی و ﻋﺪم ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
• ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺳﮑﺮآور ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻋﺪم ﺗﺠﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻓﺴﻖ.
• ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻮء ﺷﻬﺮت.
• داﺷﺘﻦ وﺛﺎﻗﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻧﻈﺎم و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ.
• ﻋﺪم ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل داﺋﻢ از ﺷﻐﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن.
• دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ ۵ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ در رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس

1 دیدگاه برای ”پاسخ تشریحی آزمون کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان ۱۳۹۳“

  1. با سلام و عرض ادب.
    آیا برای آزمون کارشناس رسمی دادگستری بسته آموزشی ارائه میدهید؟

دیدگاهتان را بنویسید