دانشگاه های دارای مجوز برگزاری دوره ارتقاء پایه استان تهران

دانشگاه ارتقاء پایه

دانشگاه های دارای مجوز برگزاری دوره ارتقاء پایه استان تهران

به گزارش کلید واژه به نقل از سایت سازمان نظام مهندسی استان تهران اسامی دانشگاهایی که مجوز برگزاری کلاسهای آموزشی ارتقاء پایه و کلاس های آموزشی ورود به حرفه مهندسان را دارند در جدول زیر می باشد.

ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دارای ﻣﺠﻮز از ﮐﻤﯿﺘﻪ آﻣﻮزش اﺳﺘﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ورود ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ و ارﺗﻘﺎء ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر

÷نام دانشگاهآدرستلفن – آدرس سایت
۱ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽﺗﻬﺮان- ﺑﻠﻮار ﮐﺸﺎورز- ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﻮس و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺷﻤﺎره ۱۱۸۰۲۱-۸۴۶۵۰-۱

www.jtt.ir-84651510-2

۲ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راه، ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزیﺗﻬﺮان- ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻪ ﻧﻮری-ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮک ﻗﺪس و ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن۸۸۲۵۵۹۴۲-۶

www.bhrc.ac.ir

۳داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮﺗﻬﺮان-ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ-ﻟﻮﯾﺰان(۲۲۹۴۸۲۵۵)-۲۲۹۸۳۱۰۰-۲۲۹۳۱۳۶۷
۴داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮﺗﻬﺮان – ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺎﻓﻆ- رو ﺑﻪ روی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻤﯿﻪ  ﺷﻤﺎره ۴۲۴http://azad.aut.ac.ir
۶۴۵۴۵۴۹۶
۵داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓﺗﻬﺮان- ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ-  ﺧﯿﺎﺑﺎن وﺻﺎل ﺷﯿﺮازی- روﺑﻪ روی ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن- ﮐﻮﭼﻪ ﻓﺮ داﻧﺶ-ﺷﻤﺎره ۳۸۸۹۶۸۳۷۴-۸۸۹۶۱۲۸۶

(۸۸۹۶۸۳۷۷-۸۸۹۶۸۳۷۵) www.usc.ac.ir

۶داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان (داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ)خ اﻧﻘﻼب-داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان-ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی ﻓﻨﯽ-ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم-ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽhttp://eorg.ut.ac.ir 61112177
۷ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮقخ اﺳﺘﺎد ﻧﺠﺎت اﻟﻬﯽ- خ ﺑﺮادران ﺷﺎداب- ﭘﻼک ۴۳ واﺣﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻬﺮان۸۸۹۰۲۰۸۳ (۸۸۹۰۱۱۵۵ Vahed.tehran@gmail.com
۸ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎریﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ-  ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺪان وﻧﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺧﺪاﻣﯽ  ﺷﻤﺎره ۵۶۸۸۷۷۹۶۵۹-۶۰
۹آﻣﻮزﺷﮑﺪه ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﮐﺸﻮرﺗﻬﺮان- ﻣﯿﺪان آزادی- ﺑﻠﻮار ﻣﻌﺮاج ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﮐﺸﻮر- آﻣﻮزﺷﮑﺪه ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداریwww.gtc.ac.ir
۱۰داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ )داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(ﺗﻬﺮان- ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻔﺘﺢ- ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼبwww.khu.ac.ir
۱۱داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮرهﺗﻬﺮان-خ آزادی- ﺑﯿﻦ ﺧﻮش و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن،ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎران- ﭘﻼک۳۸۹(۸۸۸۰۰۱۷۶)-۸۸۸۰۸۸۰۵
۱۲داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ دﺑﯿﺮ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽﺗﻬﺮان- ﻟﻮﯾﺰان- ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺷﻌﺒﺎﻧﻠﻮ-داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ دﺑﯿﺮ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ۱۶۷۸۸۱۵۸۱۱(۲۲۹۷۰۰۴۳)-۲۲۹۷۰۰۲۵ education@ srttu.edu
۱۳داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻏﺮبﺗﻬﺮان- ﺑﺰرﮔﺮاه اﺷﺮﻓﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ-ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ ﻫﻤﺖ- اﻧﺘﻬﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺴﻦ آذری-ﺟﻨﺐ ﺷﻬﺮک ﻫﻤﺎ۰۹۳۰۴۵۹۲۳۱۱-۴۴۲۹۷۰۷۵-
۱۴داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰیﺗﻬﺮان- ﺑﺰرﮔﺮاه اﺷﺮﻓﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺪان ﭘﻮﻧﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺣﺴﻦ )ع( ﻣﺠﺘﻤﻊ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎﯾﺶ۰۹۱۰۴۴۴۹۷۳۰-(۶۶۵۶۷۸۳۳ )
۱۵ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﻤﺎری و ﻫﻨﺮ ﭘﺎرسﺗﻬﺮان- ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ- ﺧﯿﺎﺑﺎن دوم- اﻧﺘﺼﺎرﯾﻪ- ﺷﻤﺎره ۱۸- داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎرس۸۸۳۳۰۹۰۴-۶-(۸۸۳۳۹۸۰۳) www.parsuniversity.ir
۱۶دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتیتهران-بزرگراه شهید تندگویان-میدان بهمن-خیابان میثاق جنوبی-خیابان ۶۱ شرقی- دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتیhttp://www.shariaty.ac.ir
۱۷داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮبﺗﻬﺮان- ﺧﯿﺎﺑﺎن اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ- ﺧﯿﺎﺑﺎن آذرﺷﻬﺮ- ﭘﻼک ۳۳(۸۸۸۲۳۲۰۹)-۸۸۸۳۰۸۱۵ http://plan.azad.ac.ir
۱۸داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ اﺳﻼﻣﺸﻬﺮﺑﺰرﮔﺮاه آﯾﺖ اﻟﻪ ﺳﻌﯿﺪی-اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ- ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی- ﮔﻠﺮﯾﺰ ۱۸- داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ اﺳﻼﻣﺸﻬﺮwww. PEC.IIA U.ac.ir  (۵۶۳۶۵۷۵۱) -۰۹۳۹۳۰۳۹۰۱۵
۱۹داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ )داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان(ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ-ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺪان وﻧﮏ- روﺑﻪ روی ﺑﺮج ﻫﺎی اﺳﮑﺎن-داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽhttp://civil.kntu.ac.ir  ۰۹۳۳۸۸۸۸۴۰۹- ۸۸۲۰۱۴۳۲
۲۰داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﺮقﺗﻬﺮان- ﺳﻪ راه اﻓﺴﺮﯾﻪ- ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ۱۸ ﺑﺰرﮔﺮاه اﻣﺎم رﺿﺎ )ع(-ﺷﻬﺮک ﻗﯿﺎﻣﺪﺷﺖ-ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ-واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﺮقhttp://iauet.ac.ir

(۳۳۵۸۴ ۰۱۱)-۳۳۵۹۴۳۳۷-۰۹۱۹۴۸۶۲۴۵۴

۲۱داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮانﺗﻬﺮان- ﺑﺰرﮔﺮاه رﺳﺎﻟﺖ- ﺟﻨﺐ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ- ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﯿﺪرﺧﺎﻧﯽ- ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﮏ ﻟﻮ- ورودی درب ﺷﻤﺎره ۳

داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻤﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ

۰۹۹۰۵۹۹۵۲۹۴-۷۷۲۴۰۴۸۲ www.iust-educent.ir
۲۲داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ دﻣﺎوﻧﺪﺗﻬﺮان- دﻣﺎوﻧﺪ- ﻣﯿﺪان ﻣﻌﻠﻢ- داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ دﻣﺎوﻧﺪwww.damavandiau.ac.ir -(021-76327000)
۲۳داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع(اﺗﻮﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ-داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع(-داﻧﺸﮑﺪه و ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ- ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻋﻤﺮان و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ )ﺧﯿﺒﺮwww.ihu.ac.ir

(۷۷۱۰۵۱۲۹)-۷۷۱۰۵۳۸۰-۲(۱۴۱)

 

کانال آزمون نظام مهندسی

نمونه سوالات (تست) آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید