دانشگاه های دارای مجوز برگزاری دوره ارتقاء پایه استان تهران

دانشگاه ارتقاء پایه

دانشگاه های دارای مجوز برگزاری دوره ارتقاء پایه استان تهران

به گزارش کلید واژه به نقل از سایت سازمان نظام مهندسی استان تهران اسامی دانشگاهایی که مجوز برگزاری کلاسهای آموزشی ارتقاء پایه و کلاس های آموزشی ورود به حرفه مهندسان را دارند در جدول زیر می باشد.

ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دارای ﻣﺠﻮز از ﮐﻤﯿﺘﻪ آﻣﻮزش اﺳﺘﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ورود ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ و ارﺗﻘﺎء ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر

÷ نام دانشگاه آدرس تلفن – آدرس سایت
۱ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﻬﺮان- ﺑﻠﻮار ﮐﺸﺎورز- ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﻮس و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺷﻤﺎره ۱۱۸ ۰۲۱-۸۴۶۵۰-۱

www.jtt.ir-84651510-2

۲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راه، ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺗﻬﺮان- ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻪ ﻧﻮری-ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮک ﻗﺪس و ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ۸۸۲۵۵۹۴۲-۶

www.bhrc.ac.ir

۳ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ ﺗﻬﺮان-ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ-ﻟﻮﯾﺰان (۲۲۹۴۸۲۵۵)-۲۲۹۸۳۱۰۰-۲۲۹۳۱۳۶۷
۴ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﺗﻬﺮان – ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺎﻓﻆ- رو ﺑﻪ روی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻤﯿﻪ  ﺷﻤﺎره ۴۲۴ http://azad.aut.ac.ir
۶۴۵۴۵۴۹۶
۵ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻬﺮان- ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ-  ﺧﯿﺎﺑﺎن وﺻﺎل ﺷﯿﺮازی- روﺑﻪ روی ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن- ﮐﻮﭼﻪ ﻓﺮ داﻧﺶ-ﺷﻤﺎره ۳ ۸۸۹۶۸۳۷۴-۸۸۹۶۱۲۸۶

(۸۸۹۶۸۳۷۷-۸۸۹۶۸۳۷۵) www.usc.ac.ir

۶ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان (داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ) خ اﻧﻘﻼب-داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان-ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی ﻓﻨﯽ-ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم-ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ http://eorg.ut.ac.ir 61112177
۷ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق خ اﺳﺘﺎد ﻧﺠﺎت اﻟﻬﯽ- خ ﺑﺮادران ﺷﺎداب- ﭘﻼک ۴۳ واﺣﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻬﺮان ۸۸۹۰۲۰۸۳ (۸۸۹۰۱۱۵۵ Vahed.tehran@gmail.com
۸ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ-  ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺪان وﻧﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺧﺪاﻣﯽ  ﺷﻤﺎره ۵۶ ۸۸۷۷۹۶۵۹-۶۰
۹ آﻣﻮزﺷﮑﺪه ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﮐﺸﻮر ﺗﻬﺮان- ﻣﯿﺪان آزادی- ﺑﻠﻮار ﻣﻌﺮاج ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﮐﺸﻮر- آﻣﻮزﺷﮑﺪه ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری www.gtc.ac.ir
۱۰ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ )داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ( ﺗﻬﺮان- ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻔﺘﺢ- ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب www.khu.ac.ir
۱۱ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮره ﺗﻬﺮان-خ آزادی- ﺑﯿﻦ ﺧﻮش و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن،ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎران- ﭘﻼک۳۸۹ (۸۸۸۰۰۱۷۶)-۸۸۸۰۸۸۰۵
۱۲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ دﺑﯿﺮ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﺗﻬﺮان- ﻟﻮﯾﺰان- ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺷﻌﺒﺎﻧﻠﻮ-داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ دﺑﯿﺮ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ۱۶۷۸۸۱۵۸۱۱ (۲۲۹۷۰۰۴۳)-۲۲۹۷۰۰۲۵ education@ srttu.edu
۱۳ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻏﺮب ﺗﻬﺮان- ﺑﺰرﮔﺮاه اﺷﺮﻓﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ-ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ ﻫﻤﺖ- اﻧﺘﻬﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺴﻦ آذری-ﺟﻨﺐ ﺷﻬﺮک ﻫﻤﺎ ۰۹۳۰۴۵۹۲۳۱۱-۴۴۲۹۷۰۷۵-
۱۴ داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻬﺮان- ﺑﺰرﮔﺮاه اﺷﺮﻓﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺪان ﭘﻮﻧﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺣﺴﻦ )ع( ﻣﺠﺘﻤﻊ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎﯾﺶ ۰۹۱۰۴۴۴۹۷۳۰-(۶۶۵۶۷۸۳۳ )
۱۵ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﻤﺎری و ﻫﻨﺮ ﭘﺎرس ﺗﻬﺮان- ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ- ﺧﯿﺎﺑﺎن دوم- اﻧﺘﺼﺎرﯾﻪ- ﺷﻤﺎره ۱۸- داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎرس ۸۸۳۳۰۹۰۴-۶-(۸۸۳۳۹۸۰۳) www.parsuniversity.ir
۱۶ دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی تهران-بزرگراه شهید تندگویان-میدان بهمن-خیابان میثاق جنوبی-خیابان ۶۱ شرقی- دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی http://www.shariaty.ac.ir
۱۷ داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان- ﺧﯿﺎﺑﺎن اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ- ﺧﯿﺎﺑﺎن آذرﺷﻬﺮ- ﭘﻼک ۳۳ (۸۸۸۲۳۲۰۹)-۸۸۸۳۰۸۱۵ http://plan.azad.ac.ir
۱۸ داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺑﺰرﮔﺮاه آﯾﺖ اﻟﻪ ﺳﻌﯿﺪی-اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ- ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی- ﮔﻠﺮﯾﺰ ۱۸- داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ www. PEC.IIA U.ac.ir  (۵۶۳۶۵۷۵۱) -۰۹۳۹۳۰۳۹۰۱۵
۱۹ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ )داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان( ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ-ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺪان وﻧﮏ- روﺑﻪ روی ﺑﺮج ﻫﺎی اﺳﮑﺎن-داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ http://civil.kntu.ac.ir  ۰۹۳۳۸۸۸۸۴۰۹- ۸۸۲۰۱۴۳۲
۲۰ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﺮق ﺗﻬﺮان- ﺳﻪ راه اﻓﺴﺮﯾﻪ- ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ۱۸ ﺑﺰرﮔﺮاه اﻣﺎم رﺿﺎ )ع(-ﺷﻬﺮک ﻗﯿﺎﻣﺪﺷﺖ-ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ-واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﺮق http://iauet.ac.ir

(۳۳۵۸۴ ۰۱۱)-۳۳۵۹۴۳۳۷-۰۹۱۹۴۸۶۲۴۵۴

۲۱ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان ﺗﻬﺮان- ﺑﺰرﮔﺮاه رﺳﺎﻟﺖ- ﺟﻨﺐ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ- ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﯿﺪرﺧﺎﻧﯽ- ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﮏ ﻟﻮ- ورودی درب ﺷﻤﺎره ۳

داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻤﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ

۰۹۹۰۵۹۹۵۲۹۴-۷۷۲۴۰۴۸۲ www.iust-educent.ir
۲۲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ دﻣﺎوﻧﺪ ﺗﻬﺮان- دﻣﺎوﻧﺪ- ﻣﯿﺪان ﻣﻌﻠﻢ- داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ دﻣﺎوﻧﺪ www.damavandiau.ac.ir -(021-76327000)
۲۳ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( اﺗﻮﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ-داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع(-داﻧﺸﮑﺪه و ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ- ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻋﻤﺮان و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ )ﺧﯿﺒﺮ www.ihu.ac.ir

(۷۷۱۰۵۱۲۹)-۷۷۱۰۵۳۸۰-۲(۱۴۱)

 

دیدگاهتان را بنویسید