دوره های آموزشی ارتقاء پایه تاسیسات برقی و مکانیکی

ارتقاء پایه

مهندسین دارای پروانه اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر پایه ۳ در رشته تاسیسات برقی (نظارت، طراحی) و تاسیسات مکانیکی (نظارت، طراحی) که قصد ارتقاء پایه از ۳ به ۲ را دارند باید چندین شرایط داشته باشند که یکی سنوات است که باید ۳ سال باشد و

مورد بعدی داشتن امتیاز و گذراندن دوره ها و سمینار های آموزشی می باشد، این دوره ها و سیمنار ها بعضی اختیاری و بعضی اجباری است در پایین تعداد دوره های اجباری برای ارتقاء پایه رشته عمران آورده شده که دوستان میتوانند استفاده کنند

ﻋﻨﺎوﯾﻦ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ارتقاء پایه ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن تاسیسات برقی ( ارتقاع پایه ۳ به ۲)

الف ارتقاع پایه رشته تاسیسات برقی طراحی(حداقل ۱ دوره)

۱:آﺳﺎﻧﺴﻮر و ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ ۱۶ ساعت

۲:ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﺿﻌﯿﻒ ۱۶ ﺳﺎﻋﺖ

۳:ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ۱ ۱۶ ﺳﺎﻋﺖ

۴:ساختمان های هوشمند ۱۶ ساعت

ب: ارتقاع پایه رشته تاسیسات برقی نظارت (حداقل ۱ دوره)

۱:آﺳﺎﻧﺴﻮر و ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ ۱۶ ساعت

۲:ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﺿﻌﯿﻒ ۱۶ ﺳﺎﻋﺖ

۳:ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ۱ ۱۶ ﺳﺎﻋﺖ

۴:ساختمان های هوشمند ۱۶ ساعت

ﻋﻨﺎوﯾﻦ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ارتقاء پایه ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن تاسیسات برقی ( ارتقاع پایه ۳ به ۲)

الف: ارتقاع پایه رشته تاسیسات مکانیکی طراحی (حداقل ۳ دوره)

۱:ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم در ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ۱۶-۱ ﺳﺎﻋﺖ

۲:ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﺋﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ، ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮا و تهویه مطبوع ۱۶ ساعت

۳:ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ۱۶ ﺳﺎﻋﺖ

۴:اﺻﻮل ﮐﻨﺘﺮل، ﺑﺎزرﺳﯽ، ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ۱۶ ﺳﺎﻋﺖ

۵:ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ۱۶ ﺳﺎﻋﺖ

۶:ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ۱۶ ﺳﺎﻋﺖ

الف: ارتقاع پایه رشته تاسیسات مکانیکی نظارت (حداقل ۳ دوره)

۱:ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم در ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ۱۶-۱ ﺳﺎﻋﺖ

۲:ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﺋﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ، ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮا و تهویه مطبوع ۱۶ ساعت

۳:ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ۱۶ ﺳﺎﻋﺖ

۴:اﺻﻮل ﮐﻨﺘﺮل، ﺑﺎزرﺳﯽ، ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ۱۶ ﺳﺎﻋﺖ

۵:ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ۱۶ ﺳﺎﻋﺖ

۶:ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ۱۶ ﺳﺎﻋﺖ

ارتقاع پایه

دیدگاهتان را بنویسید