دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ارتقاء پایه ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر عمران

ارتقاء ﭘﺎﯾﻪ

عناوین دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ارتقاء پایه ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر رشته عمران عمران

مهندسین دارای پروانه اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر پایه ۳ در رشته عمران (نظارت،  اجرا، محاسبات) که قصد ارتقاء پایه از ۳ به ۲ را دارند باید چندین شرایط داشته باشند که یکی سنوات است که باید ۳ سال باشد و

مورد بعدی داشتن امتیاز و گذراندن دوره ها و سمینار های آموزشی می باشد، این دوره ها و سیمنار ها بعضی اختیاری و بعضی اجباری است در پایین تعداد دوره های اجباری برای ارتقاء پایه رشته عمران آورده شده که دوستان میتوانند استفاده کنند

ﻋﻨﺎوﯾﻦ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ارتقاء پایه ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ( ارتقاع پایه ۳ به ۲)

الف: رشته عمران نظارت (حداقل ۲ دوره)

۱: ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮔﻮدﺑﺮداری، ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺒﺎن ۱۶ ﺳﺎﻋﺖ

۲: اﺻﻮل ﺣﺮﻓﻪ ای، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، اﯾﻤﻨﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ۱۶ ﺳﺎﻋﺖ

۳: ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی و ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮداری ۱۶ ﺳﺎﻋﺖ

۴: ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺖ ۱۶ ﺳﺎﻋﺖ

۵: اﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ ۱۶ ساعت

ب: رشته عمران محاسبات (حداقل ۳ دوره)

۱: ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﺋﯽ و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی آن ۲۴ ﺳﺎﻋت

۲: ﺑﻬﺴﺎزی ﺧﺎک ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ

۳:مبانی مدل سازی و طراحی رایانه ای ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ

۴: ﻃﺮاﺣﯽ اﺗﺼﺎﻻت در ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ۲۴ ساعت

۵:سیستم های مقاوم فلزی و بتنی۲۴ ﺳﺎﻋﺖ

۶:پدافند غیر عامل ۲۴ ساعت

۷:تحلیل دینامیکی در اثر زلزله و باد ۲۴ ساعت

۸: وﯾﺮاﯾﺶ ﭼﻬﺎرم آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول

ج: ارتقاء پایه رشته عمران اجرا (حداقل ۳ دوره)

۱:اجرای ساختمان های فولادی ۲۴ ساعت

۲:نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه ۲۴ ساعت

۳:اجرای ساختمان های بتنی  ۲۴ ساعت

۴: ﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﮔﻮدﺑﺮداری و اﺟﺮای ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺒﺎن ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ

۵: روش ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ، ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﯾﻦ اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ

۶:نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری ۲۴ ساعت

۷: آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺠﺮی، ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ

ارتقاع پایه

دیدگاهتان را بنویسید