جزوه آمادگی آزمون اجرا عمران 2 – مهندس رحمانی

3

جزوه  دوم آمادگی  آزمون اجرا عمران 2

تهیه شده در خانه عمران اشراق
مولف : جوادرحمانی

  • نظام فني و اجرائي کشور
  • مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجری
  • قوانين صنعت بيمه و ماليات
  • مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه
  • قانون كار

در جزوه دوم مباحثی و مطالبی که در آزمون مورد سوال قرار می گیرد و برای آن منبع خاصی نیز معرفی نگردیده است، به صورت کامل بیان گردد. داوطلبان با تهیه این جزوه می توانند مطالب آزمون اجرا را یکجا داشته باشند.

دانلود رایگان نمونه جزوه اجرا عمران 2

.

پاسخ دهید