پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۸ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۸ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۸ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان با عنوان «طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی» یکی از منابع آزمون رشته ای عمران (طراحی، نظارت و اجرا) و معماری (نظارت و اجرا) می باشد. در این نوشتار به بررسی ۴ تست مطرح شده از مبحث ۸ در آزمون نظارت رشته عمران مهر ۹۹ پرداخته شده است.

۳۱-هرگاه به منظور تقویت کارهای بنایی با آجر از دوغاب سیمانی استفاده شود کدامیک از عبارت زیر صحیح است؟

۱) به طور کلی از دوغابی که از شروع اختلاط آن یک ساعت گذشته باشد نباید استفاده کرد.

۲) پس از ساخت هر پنج ردیف آجر عمل دوغاب ریزی باید انجام شود.

۳) پس از ساخت هر یک متر ارتفاع دیوار باید عمل دوغاب ریزی انجام شود.

۴) دوغاب سیمانی باید به نسبت حجمی یک سیمان و دو ماسه ریخته شود.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

دوغاب سیمانی:م۸ ص۱۹

دوغاب:م۸ ص۱۹

جواب: گزینه ۲ صحیح است. با توجه به مورد (ب) بند ۸-۲-۲-۷  صفحه ۱۹ مبحث هشتم

مورد (ب) بند ۸-۲-۲-۷ دوغاب سیمانی

دوغاب سیمانی در تقویت کارهای بنایی مورد استفاده قرار می گیرد. پس از ساخت هر پنج ردیف آجر، عمل دوغاب ریزی سیمانی انجام می شود و باید این عمل تا پایان ساخت کامل دیوار ادامه یابد.

پاسخ تست های مبحث ۸ آزمون عمران نظارت مهر ۹۹

۳۲-در ساختمان های بنایی، پیچ های مهاری مدفون از میلگرد به قطر D باید دارای یک قلاب ۹۰ درجه با قطر داخلی …. و حداقل فاصله مرکز تا مرکز …. باشند؟

۱) قطر ۳D، فاصله ۴۰D

۲) قطر ۱/۵D، فاصله ۴۰D

۳) قطر ۱/۵D، فاصله ۲۰D

۴) قطر ۳D، فاصله ۲۰D

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

جاگذاری پیچ های مهاری مدفون:م۸ ص۳۱

پیچ های مهاری مدفون:م۸ ص۳۱

جواب: گزینه ۱ صحیح است. با توجه به بند ۸-۳-۱-۲۱ صفحه ۳۱ مبحث هشتم

بند ۸-۳-۱-۲۱ جاگذاری پیچ های مهاری مدفون

پیچ های مهار از میلگرد خم شده باید دارای یک قلاب ۹۰ درجه خم با قطر داخلی سه برابر قطر پیچ، به اضافه طول مستقیمی مساوی ۱/۵ برابر قطر پیچ بعد از انتهای آزاد باشند. حداقل فاصله مرکز تا مرکز پیچ ها ۴۰ برابر قطر پیچ است.

۳۳-در سقف های تیرچه بلوک حداقل قطر و حداکثر فاصله میلگردهای عمود بر جهت تیرچه ها، در داخل دال رویه و حداقل ضخامت دال رویه به ترتیب باید چند میلیمتر باشند؟

۱) ۶، ۱۵۰، ۵۰

۲) ۸، ۳۵۰، ۵۰

۳) ۶، ۲۵۰، ۵۰

۴) ۵، ۵۰۰، ۷۰

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

سقف تیرچه بلوک:م۸ ص۵۸(محصور شده با کلاف)

جواب: گزینه ۳ صحیح است. با توجه به مورد (ب) بند ۸-۵-۵-۱۱ صفحه ۳۱ مبحث هشتم

مورد (ب) بند ۸-۵-۵-۱۱ سقف های تیرچه بلوک

۲- میلگرد مورد استفاده در بتن پوشش سقف حداقل به قطر ۶ میلیمتر به فواصل حداکثر ۲۵۰ میلیمتر در جهت عمود بر تیرچه ها قرار داده شود.

۳- پوشش بتن روی بلوک ها حداقل دارای ۵۰ میلیمتر ضخامت باشد.

پاسخنامه نظارت عمران مهر ۹۹

۳۴-برای ساخت ملات شفته آهکی در یک ساختمان با مصالح بنایی کدام یک از خاک های با مشخصات زیر که دارای دانه بندی پیوسته می باشند، مناسب تر است؟

۱) خاکی که ۲۰ درصد آن ریزدانه و ۱۲ درصد آن خاک رس است.

۲) خاکی که ۳۰ درصد آن ریزدانه و ۱۸ درصد آن خاک رس است.

۳) خاکی که ۳۰ درصد آن ریزدانه و ۱۲ درصد آن خاک رس است.

۴) خاکی که ۲۰ درصد آن ریزدانه و ۱۸ درصد آن خاک رس است.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

شفته و بتن آهکی:م۸ ص۲۰

جواب: گزینه ۲ صحیح است. با توجه به مورد (۴) بند ۸-۲-۲-۹ صفحه ۲۰ مبحث هشتم

بند ۸-۲-۲-۹ شفته و بتن آهکی

۴- بهترین خاک برای ساختن شفته آهکی، خاک با دانه بندی پیوسته است که ریزدانه آن از ۲۵ درصد و خاک رس آن از ۱۵ درصد خاک کمتر نباشد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای موفقیت در آزمون می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۸

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آزمایشی آنلاین نظام مهندسی ویژه مبحث هشتم ( ساختمان های با مصالح بنایی )

سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث هشتم مقررات ملی در آزمون اجرا معماری مهر۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مهر۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

فیلم آمادگی مبحث ۸ ویژه آزمون نظام مهندسی (مهندس بیات- کد S36-8)

دیدگاهتان را بنویسید