پاسخ تشریحی تست های مبحث ۵ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۵ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

در سلسله بررسی سوالات آزمون نظارت معماری مهر ۹۸ در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از مبحث پنجم ویرایش سال ۹۶ می پردازیم. در این آزمون ۳ تست از مبحث پنجم مطرح شده است که آنها شرح ذیل می باشد.

متذکر می شود که مبحث پنجم با عنوان مصالح و فرآورده های ساختمانی از منابع آزمون اجرا و نظارت رشته های عمران و معماری می باشد.

۳-انواع آجرها به چه صورت هایی تهیه می شوند؟

۱) آجر جوش از پختن ماسه آهک در کوره، آجر ماسه آهکی از فشردن مخلوط ماسه سیلیسی و آهک در قالب با بخار زیاد، آجر بتنی از فشردن مخلوط بتن در قالب به دست می آید.

۲) آجر رسی از پختن خشت خام، آجر ماسه آهکی از فشردن نخلوط ماسه سیلیسی و آهک در قالب، آجر بتنی از فشردن مخلوط بتن در قالب با بخار به دست می آید.

۳) آجر رسی از پختن خشت خام، آجر ماسه آهکی از فشردن مخلوط ماسه سیلیسی و آهک در قالب با بخار زیاد، آجر بتنی از فشردن مخلوط بتن در قالب به دست می آید.

۴) آجر نسوز از پختن ماسه آهک در کوره، آجر رسی از پختن خشت خام، آجر بتنی از فشردن مخلوط بتن در قالب با بخار زیاد به دست می آید.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

آجر ماسه آهکی:م۵ ص۵۸

آجر رسی، شیستی و مارنی:م۵ ص۵۷

آجر بتنی:م۵ ص۵۸

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با بند ۵-۹-۲-۳ صفحه ۵۸ و بند ۵-۹-۲-۴ صفحه ۵۸ مبحث پنجم

۹-کدام یک از گزینه ها در مورد گیرش ملات های ساختمانی صحیح است؟

۱) ملات هوایی به طور فیزیکی یا شیمیایی در هوا خشک می شود و آب آزاد آنها تبخیر و سفت می شود.

۲) ملات های هوایی در آب و هوا به طور فیزیکی سفت و سخت می شود و آب آزاد آنها تبخیر می شود.

۳) ملات آبی در آب یا هوا به طور فیزیکی می گیرد و سفت و سخت می شود.

۴) ملات هوایی فقط به طور شیمیایی در هوا خشک می شود و آب آزاد آنها تبخیر می شود.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

ملات هوایی:م۵ ص۳۱

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با بند ۵-۵-۲-۱-۱ صفحه ۳۱ مبحث پنجم

بند ۵-۵-۲-۱-۱ ملات هوایی

این نوع ملات ها به طور فیزیکی در هوا خشک می شوند و آب آزاد آنها تبخیر می شود (مانند ملات گل و کاهگل) یا به طور شیمیایی در معرض هوا می گیرند و خشک و سفت می شوند، مانند ملات گچ و ملات آهک هوایی، این ملات ها برای گرفتن و سخت شدن و سخت ماندن به هوا نیاز دارند.

پاسخ تشریحی سوالات  مبحث پنجم در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

۲۳-در هنگام استفاده از فرآورده های گچی، رعایت کدام یک از موارد زیر الزامی است؟

۱) چنانچه در مناطق مرطوب فرآورده های گچی در مجاورت قطعات فولادی می گیرند، باید پیش از گچ کاری قطعات فولادی با ضد زنگ پوشانده شود.

۲) در مناطقی که رطوبت نسبی هوا بیش از ۵۰ درصد باشد، باید از گچ های اصلاح شده (پایدار در برابر رطوبت) استفاده شود.

۳) فرآورده های گچی در نقاط مرطوب در مجاورت فرآورده های سیمانی کاربرد بهتری دارند و کاربرد آن در این شرایط توصیه می شود.

۴) استفاده از ضد زنگ بر روی قطعات فولادی در مناطق مرطوب مجاز نیست زیرا باعث جلوگیری از چسبندگی گچ بر روی قطعات فولادی می شود.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

گچ و فرآورده های آن (سازگاری):م۵ ص۲۷

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با بند ۵-۴-۵-۱ و ۵-۴-۵-۲ صفحه ۲۷ مبحث پنجم

بند ۵-۴-۵-۱ چنانچه گچ یا فرآورده های گچی، به خصوص در مناطق مرطوب، در مجاورت قطعات فولادی قرار گیرند، باید پیش از گچ کاری قطعات فولادی با رنگ های ضد زنگ پوشانده شود.

بند ۵-۴-۵-۲ در نقاط مرطوب گچ و فرآورده های گچی نباید مستقیما در مجاورت بتن و سایر فرآورده های سیمانی به کار برد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۵ مقررات ملی ساختمان مصالح و فرآورده های ساختمانی (تست های تالیفی)

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۵ مقررات ملی (مصالح و فرآورده های ساختمانی)

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۵ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۵ آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۵ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

آشنایی با چوب و فرآورده های آن در صنعت ساختمان سازی مطابق با مبحث ۵

نمونه سوالات ازمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید