پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از منابع آزمون صلاحیت (اجرا) رشته عمران، رشته شهرسازی، ترافیک، و صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار قصد آن داریم که به بررسی تست های مطرح شده از مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸ بپردازیم. از این مبحث ۲ تست در آزمون اجرا مهر ۹۸ مطرح شده که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

۱۴-در رابطه با الزامات عمومی توقفگاه های خودرو، کدام یک از عبارات ذیل صحیح نیست؟

۱) حداکثر شیب راه روباز در توقفگاه های بزرگ خصوصی ۱۵ درصد است و حداکثر شیب در یک متر ابتدا و یک متر انتهای آن باید مساوی یا کمتر از ۱۰ درصد باشد.

۲) حداقل ابعاد لازم جهت توقف ۲ خودرو در صورتی که کنار یکدیگر قرار گیرند ۵×۵ متر می باشد.

۳) در توقفگاه های سرپوشیده در صورتی که فاصله محور ستون ها ۷/۵ متر و فاصله داخلی آنها ۷ متر باشد ۳ خودرو می توانند بین دو ستون قرار گیرند.

۴) حداقل عرض شیب راه های ورودی در توقفگاه های متوسط خصوصی نباید کمتر از ۳ متر باشد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

ابعاد و مساحت محل های توقف خودرو:م۴ ص۷۰

توقفگاه های کوچک و متوسط:م۴ ص۷۱

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با بند ۴-۵-۱۰-۳-۱ صفحه ۷۱ مبحث چهارم

بند ۴-۵-۱۰-۳-۱ پهنای معبر ورودی و شیبراه در همه توقفگاه های بزرگ و توقفگاه های عمومی متوسط نباید کمتر از ۵ متر و در توقفگاه های متوسط خصوصی نباید کمتر از ۳/۵ متر باشد. حداقل عرض ورودی و شیب راه برای توقفگاه های کوچک ۳ متر است.

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

۵۶-تهویه اتاقی به مساحت ۲۰ متر مربع به صورت طبیعی و با استفاده از دو بازشو با مساحت یکسان انجام می شود. اگر بازشوها به یک پاسیو باز شوند، حداقل سطح مورد نیاز برای هر یک از بازشوها چند متر مربع است؟

۱) ۰/۹۵

۲) ۰/۴

۳) ۰/۸

۴) ۱/۶

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

الزامات نور و هوا و محدودیت های الزامی فضاها:م۴ ص۸۱

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با جدول ۴-۹ صفحه ۸۱ مبحث چهارم

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دیدگاهتان را بنویسید