پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از منابع آزمون صلاحیت (اجرا) رشته عمران، رشته شهرسازی، ترافیک، و صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار  به بررسی تست های مطرح شده از مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸ می پردازیم. از این مبحث ۳ تست در آزمون اجرا مهر ۹۸ مطرح شده که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

۴-کدام یک از گزینه های زیر در تصرف های مسکونی صحیح است؟

۱) حداقل عرض پله های داخلی کمتر از حداقل پهنای الزامی راهروهای مستقیم، در یک واحد مسکونی است.

۲) دسترسی به انبار داخلی باید مستقیما پس از قسمت ورودی واحد مسکونی صورت گیرد.

۳) در یک ساختمان مسکونی ۵ طبقه مجزا و منفصل که دارای حیاط می باشد، باید حداقل یک محل برای بازی و استقرار وسایل بازی کودکان در نظر گرفته شود.

۴) حداقل طول آشپزخانه دیواری در یک واحد مسکونی ۳۵۰ سانتی متر است.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

محل بازی کودکان:م۴ ص۸۷

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با بند ۴-۷-۱-۱-۲۱ صفحه ۸۷ مبحث چهارم

بند ۴-۷-۱-۱-۲۱ در ساختمان های مسکونی گروه های ۶، ۷، ۸ یا حیاط آنها، باید حداقل یک محل بریا بازی کودکان و استقرار وسایل بازی در مشاعات منطبق با الزامات قسمت ۴-۵-۱۳-۳ در نظر گرفته شود.

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

۵-در یک ساختمان ۴ طبقه، در اصلی یکی از واحدها به سمت بالکنی که در انتهای مسیر دسترسی یا خروج قرار دارد باز می شود و در مسیر باز شدن ۹۰ سانتی متر از عمق بالکن را در بر می گیرد. در این صورت حداقل عمق بالکن باید چقدر باشد؟

۱) ۱۷۰ سانتی متر

۲) ۱۴۰ سانتی متر

۳) ۲۳۰ سانتی متر

۴) ۱۸۰ سانتی متر

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

ایوان ها بالکن ها و سکوهای واقع در مسیر ورود و خروج:م۴ ص۴۷

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با بند ۴-۵-۱-۶-۱ صفحه ۴۷ مبحث چهارم

بند ۴-۵-۱-۶-۱ ایوان ها و بالکن های بیرونی که در ابتدا یا انتهای مسیر دسترس یا خروج قرار دارند باید دارای سطح آزاد و بدون مانعی با حداقل ابعاد ۱/۴×۱/۴ متر باشند و این سطح نباید برای هیچ فعالیتی با منظور دیگری در نظر گرفته شود. چنانچه در اصلی به سمت بالکن باز شود، نباید در تمام مسیر باز شدن عمق و پهنای الزامی بالکن را به کمتر از ۰/۹ متر کاهش دهد.

۶-ساکنین یکی از معابر فرعی در اصفهان با رعایت ضوابط طرح و توسعه و عمران و کسب مجوز از شهرداری، در نظر دارند یک ساباط که ارتفاع قسمت ساختمان احداثی آن، از بخش تحتانی تا حد بالایی (روگذر) ۳/۵ متر است، اجاره نمایند. در این صورت حداقل ارتفاع حد بالایی ساباط از کف معبر چند متر است؟

۱) ۳/۵

۲) ۷

۳) ۶/۳

۴) ۷/۵

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

ساباط و پل هوایی:م۴ ص۳۸

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با مورد (ت) بند ۴-۴-۵-۴ صفحه ۳۸ مبحث چهارم

مورد (ت) بند ۴-۴-۵-۴ ساباط و پل هوایی که بین ساختمان ها بر روی کوچه ها و معابر فرعی احداث شود، مشروط به مجوز طرح های توسعه شهری و اخذ مجوز شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و در صورتی که حداقل ۳/۵ متر ارتفاع حد زیرین از معبر رعایت شده باشد.

۱۸-در نظر است یک ساختمان در یک معبر شیبدار اجرا شود، اگر اختلاف سطح نقاط A و B ، ۲۰۰ سانتی متر باشد، حداکثر ارتفاع مجاز تراز کف تمام شده ورودی اصلی ساختمان از نقطه A می تواند از چند سانتی متر بالاتر باشد؟

۱) ۱۰۰پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

۲) ۱۲۰

۳) ۲۰

۴) ۶۰

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

ارتفاع مجاز تراز کف ورودی اصلی ساختمان:م۴ ص۴۴

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با بند ۴-۵-۱-۳-۴ صفحه ۴۴ مبحث چهارم

بند ۴-۵-۱-۳-۴ حداکثر ارتفاع مجاز تراز کف ورودی اصلی ساختمان از متوسط ارتفاع تراز معبر مجاور ۱/۲ متر است. در شرایط خاص بسته به ویژگی محل، مرجع صدور پروانه می تواند با ضوابط محلی تطبیق دهد.

سانتی متر۲۰=۲۲۰-۲۰۰=(۲۰۰÷۲)+۱۲۰

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دیدگاهتان را بنویسید