آشنایی با الزامات تصرف های مسکونی مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات تصرف های مسکونی مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات تصرف های مسکونی مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از منابع آزمون صلاحیت (اجرا) رشته عمران، رشته شهرسازی، ترافیک، و صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات تصرف های مسکونی می پردازیم.

آشنایی با الزامات تصرف های مسکونی مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

الزامات تصرف های مسکونی:

الف) عمق آزاد و بدون مانع فضای ورودی حداقل ۱/۴ متر و مساحت لازم آن حداقل ۲ مترمربع است.

ب) دسترسی به اتاق ها و سایر فضاها در واحد مسکونی به جز انبار داخلی واحد، باید پس از عبور از قسمت ورودی یاد شده صورت گیرد.

پ) در محل فضای ورودی لازم است قسمتی برای کفش کن و آویختن لباس به نحوی در نظر گرفته شود که اندازه های فضا را به کمتر از حداقل اعلام شده کاهش ندهد.

ت) همجواری ورودی و فضاهای دیگر در داخل تصرف های مسکونی باید به نحوی صورت گیرد که دید بیگانه از در ورودی به فضاهای داخلی تصرف محدود گردیده و اشراف آنان به این فضاها به حداقل تقلیل یابد.

ث) در قسمت ورودی تصرف مسکونی به ویژه در اقلیم های سرد و گرم و مرطوب، بهتر است دو در متوالی پیش بینی شود که در این حالت (در) دوم از لحاظ اندازه ها باید با در اصلی دسترس و خروج منطبق باشد ولی از لحاظ ساختار، مقررات مربوط به درهای اتاق ها ملاک عمل خواهد بود. حداقل فاصله دو در متوالی چنانچه هر دو، در یک جهت بگردند ۲ متر و در صورتی که به سمت یکدیگر بگردند ۲/۸ متر است. در صورتی که قابل دسترس بودن تصرف مسکونی برای افراد معلول الزامی نباشد، این اندازه ها را میتوان به ترتیب تا ۱/۶ و ۲/۲ متر کاهش داد.

ج) حداقل پهنای الزامی راهروهای مستقیم و پله های داخلی تصرف های مسکونی ۰/۹ متر است.

چ) در تصرف های مسکونی که فضای آشپزخانه مستقل یا باز آنها برای پخت و پز و صرف غذا استفاده می شود، باید دارای زیربنای حداقل ۷/۵ مترمربع باشد.

ح) در تصرف های نسکونی، فضای آشپزخانه مستقل یا باز باید حداقل ۱/۸ متر عرض داشته باشد. این اندازه برای آشپزخانه هایی که برای پخت و پز و صرف غا استفاده می شوند باید حداقل ۲/۱۵ متر باشد.

د) در آشپزخانه هایی که به فضاهای اقامت خدمت رسانی می کنند، حداقل سطح بازشو تهویه باید یک شانزدهم سطح کف آشپزخانه باشد.

ذ) هر فضای بهداشتی مستقل در تصرف های مسکونی قابل دسترس بودن آنها برای افراد معلول الزامی نباشد، باید دارای حداقل ۱ متر عرض و ۱/۲ متر طول باشد.

ر) ارتفاع حداقل فضاهای بهداشتی در تصرف های اقامتی در ۸۰ درصد از سطح الزامی باید حداقل ۲/۲ متر باشد و اگر سقف شیبدار بود، ارتفاع کوتاهترین قسمت آن نباید از ۲/۰۵ متر کمتر باشد.

ز) در مواردی که فضاهای آشپزخانه و اقامت از دو تصرف مسکونی مستقل و یا آشپزخانه های آن ها از یک حیاط داخلی نور و هوا میگیرند، فاصله دیوراهای پنجره های مقابل آن ها از هم نباید کمتر از ۴ متر باشد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات فضاهای نصب تاسیسات ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات سقف های کاذب مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات پیش آمدگی های ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات بام مسطح، بام شیبدار و سقف های نورگذر

آشنایی با الزامات ورود و خروج و تهویه و نورگیری توقفگاه های خودرو

آشنایی با الزامات عمومی نورگیری و تهویه فضاها

آشنایی با الزامات اجرایی ساختمان مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات اجرایی دیوارها، کف و سقف و نازک کاری و پوشش سقف

دیدگاهتان را بنویسید