پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۹

مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در برارب حریق – Building Fire Protection) یکی از منابع آزمون صلاحیت های (اجرا عمران)، طراحی، نظارت و اجرا رشته های معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از این مبحث در آزمون اجرا معماری در سال ۹۹ می پردازیم. از این مبحث ۲ تست در آزمون مذکور مطرح شده است که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

۷-بر روی عایق پلی استایرن منبسط شده برای محافظت در برابر آتش کدامیک از پوشش های زیر قابل قبول است؟

۱) تخته گچی به ضخامت ۵/۸ اینچ

۲) تخته گچی به ضخامت ۳/۸ اینچ

۳) اندود گچی به ضخامت ۱۲٫۵ اینچ

۴) اندود ورمیکولیت به ضخامت نیم اینچ

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

محافظت در برابر آتش عایق پلی استایرن:م۳ ص۱۴۱

پلی استایرت منبسط شونده:م۳ ص۱۴۱

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق بند ۳-۷-۴-۱-۲ صفحه ۱۴۱ مبحث سوم

بند ۳-۷-۴-۱-۲ محافظت در برابر آتش

عایق پلی استایرن منبسط شده باید به وسیله پوشش مانع حرارتی محافظت شود. انواع پوشش های مانع حرارتی قابل قبول به شرح زیر است:

الف- اندودگچ یا اندودهای پایه گچ/ پرلیت با پایه گچ/ورمیکولیت و مشابه آن به ضخامت حداقل ۱۵ میلیمتر

ب- تخته گچی به ضخامت حداقل ۱۲٫۵ میلیمتر (نیم اینچ)

پ- سایر اندودهای معدنی با ضخامت کافی که از طریق آزمون اثبات شود، دارای عملکردی معادل یا بهتر از موارد بالا هستند.

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۹

۱۱-در ساختمانی مجهز به شبکه بارنده خودی تایید شده با سطح اشغال سیصد مترمربع، طبقات همکف (مجاور گذر) تا طبقه پنجم به کاربری تجاری و طبقه ششم به کاربری رستوران حداقل تعداد الزامی پلکان خروج و حداقل پهنای راه خروج چه اندازه است؟

۱) دو دستگاه پلکان خروج- جمعا به عرض ۳۱۲ سانتی متر

۲) تدو دستگاه پلکان خروج- جمعا به عرض ۲۴۲ سانتی متر

۳) سه دستگاه پلکان خروج- جمعا به عرض ۳۱۲ سانتی متر

۴) دو دستگاه پلکان خروج- جمعا به عرض ۳۳۶ سانتی متر

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

پهنای راه خروج:م۳ ص۱۰۲

تعداد راه خروج:م۳ ص۷۸، ۶۴

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق جدول ۳-۶-۶-۱ صفحه ۱۰۲ و جدول ۳-۶-۳-۳-۱۷ صفحه ۷۸ مبحث سوم

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۹

۲۶۷٫۵۸=(۵٫۶÷۵×۳۰۰)=بار تصرف ۵ طبقه تجاری

۲۱۴٫۲۸=(۱٫۴÷۳۰۰)=بار تصرف رستوران

۴۸۱٫۸۶=۲۶۷٫۵۸+۲۱۴٫۲۸=کل بار تصرف

میلیمتر۲۴۰۹٫۳=۵×۴۸۱٫۸۶=حداقل راه پهنای خروج

 

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان – حفاظت ساختمان ها در برابر حریق (تست تالیفی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۵ ویژه آمادگی آزمون نظام مهندسی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دیدگاهتان را بنویسید