پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۵ در آزمون اجرا معماری مهر۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۵ در آزمون اجرا معماری مهر۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۵ در آزمون اجرا معماری مهر۹۸

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان آسانسورها و پلکان برقی یکی از منابع آزمون صلاحیت های (طراحی، نظارت و اجرا) رشته های معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی می باشد.

مبحث پانزدهم دارای ۳ فصل و ۳ پیوست به شرح ذیل می باشد.

فصل اول: کلیات

فصل دوم: آسانسورها

در این فصل به الزامات اولیه انتخاب آسانسور، طراحی و آماده سازی محل آسانسور و اجزا آن، ویژگی های آسانسورهای مورد استفاده افراد ناتوان جسمی، ویژگی های آسانسورهای هیدرولیک، الزامات آسانسورهای حمل خودرو، آزمایش و تحویل گیری، حفاظت در مقابل آتش، برق اضطراری پرداخته شده است.

فصل سوم: پلکان و پیاده رو متحرک

این فصل شامل الزامات اولیه طراحی، ویژگی های سازه و نحوه انتخاب پلکان برقی و پیاده رو متحرک، تاثیرات پلکان برقی و پیاده رو متحرک بر سازه ساختمان، مشخصات فنی پلکان برقی و پیاده رو متحرک، حفاظت های فنی و ایمنی، حفاظت در مقابل آتش و تحویل و نگهداری

پیوست ۱ اطلاعات و مدارک فنی آسانسور، پلکان برقی و پیاده رو متحرک

پیوست ۲ جدول های ابعادی آسانسور

پیوست ۳ نقشه ها و اطلاعات تکمیلی

در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸ از مبحث پانزدهم، ۱ سوال مطرح شده است که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

پاسخ سوالات مبحث ۱۵ در آزمون اجرا معماری مهر۹۸

۲۰-حداکثر رواداری ناشاقولی ابعاد چاه آسانسوری با ارتفاع ۳۰ متر و حداکثر رواداری توقف آسانسور در تراز طبقه به چه میزان است؟

۱) رواداری ناشاقولی ۲۵ میلیمتر و رواداری تراز توقف ۱۰ میلیمتر

۲) رواداری ناشاقولی ۵۰ میلیمتر و رواداری تراز توقف ۲۰ میلیمتر

۳) رواداری ناشاقولی ۷۵ میلیمتر و رواداری تراز توقف ۱۰ میلیمتر

۴) رواداری ناشاقولی ۵۰ میلیمتر و رواداری تراز توقف ۱۵ میلیمتر

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

حداکثر ناشاقولی مجاز ابعاد چاه اسانسور:م۱۵ ص۲۹

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با جدول ۱۵-۲-۲-۹-۲ صفحه ۲۹ و بند ۱۵-۲-۳-۶ صفحه ۳۱ مبحث پانزدهم

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۵ در آزمون اجرا معماری مهر۹۸

بند ۱۵-۲-۳-۶ حداکثر رواداری توقف در تراز طبقه ۱۰± میلیمتر باشد.

دوستان و مهندسین گرامی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۱۵

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

فیلم آموزشی مبحث ۱۵ (آسانسور و پلکان برقی) ویژه آزمون نظام مهندسی

آسانسور، پله برقی، پیاده روی متحرک

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۵ در آزمون نظارت معماری مهر۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۵ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دانلود فایل مبحث ۱۵ ویرایش ۱۳۹۲

دیدگاهتان را بنویسید