نحوه و شرایط ارتقاء پایه پروانه نظام مهندسی

ارتقاء پایه

نحوه و شرایط ارتقاء پایه پروانه نظام مهندسی

مهندسین بعد از قبولی در آزمون نظام مهندسی و گذشت یکی ۲ سال از گرفتن پروانه باید به فکر ارتقاء پایه باشند، که این ارتقاء پایده دو شرط داره یکی شرط زمانی (سنوات) ۲ شرط نمره و امتیاز و گذراندن دوره های آموزشی و کنفرنس ها و… و کسب امتیازات لازم

سنوات مورد نیاز برای ارتقاء پایه

مبنای محاسبه سنوات جهت ارتقا پایه از پایه ۳ به ۲ پس از ۴ سال و از پایه ۲ به یک پس از ۵ سال و از پایه ۱ به ارشد ۶ سال از زمان دریافت پایه قبلی و در هر صلاحیت به صورت مجزا محاسبه می گردد
زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ﻓﻮق ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎ ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
با توجه به اعتبار سه ساله گواهینامه دوره های آموزشی، متقاضیانی که سنوات مورد نیاز آنان در کمتر از سه سال آینده تکمیل خواهد شد نیز می توانند از هم اکنون اقدام نمایند.

امتیازات مورد نیاز برای ارتقاع پایه

پیرو ابلاغ دستورالعمل اجرایی شیوه‌نامه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی با توجه به پیشنهاد شورای مرکزی
سازمان نظام مهندسی ساختمان و براساس تصمیمات جلسه مشترک کارگروه آموزش، پژوهش و ترویج شورای توسعه نظام مهندسی با نماینده شورای مذکور، اصلاحیه دستورالعمل مذکور با شماره ۳۳۷۹۰/۴۲۰/۴۰۰ مورخ ۱۴/۷/۸۷ و به شرح زیر، به سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها ابلاغ گردیده است.
ماده ۱- عوامل موثر در تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی عبارتند از:
۱-۱- شرکت در دوره‌های آموزشی و قبولی در آزمون پایان این دوره‌ها
۱-۲- شرکت در سمینارها و کارگاه های آموزشی
۱-۳- داشتن تألیفات و پژوهش
۱-۴- کارنامه حرفه ای

ماده۲- امتیازهای هریک از عوامل
۲-۱- شرکت در دوره های آموزشی
۲-۱-۱- به ازاء‌ هر ساعت شرکت در دوره های آموزشی مصوب از طرف کارگروه آموزش، پژوهش و ترویج شورای توسعه نظام مهندسی ۵ امتیاز در نظر گرفته خواهد شد، که ۴۰% آن به حضور در کلاس و ۶۰% آن به قبولی درآزمون پایان آن دوره اختصاص دارد.
۲-۱-۲- موفقیت در آزمون پایان دوره‌های آموزشی جهت ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار الزامی می‌باشد.
۲-۲- شرکت در کارگاه ها و کارگاه های آموزشی

.
۲-۲-۱- هر ساعت شرکت در سمیناریا کارگاه حداکثر ۵/۲ امتیاز در برخواهد داشت. امتیاز هر سمینار یا کارگاه توسط کارگروه آموزش، پژوهش و ترویج شورای توسعه نظام مهندسی تعیین میگردد.
۲-۲-۲- به منظور تعیین امتیاز کارگاه یا سمینار، برگزار کننده باید مشخصات کامل شامل موضوعات و سخنرانان (مطابق با فرمهای ارسالی) را برای کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مربوطه ارسال نموده تا پس از تائید، جهت تعیین امتیاز برای کارگروه فوق ارسال گردد.
۲-۲-۳- مسئولیت بررسی حضور متقاضیان در سمینار به عهده کمیته آموزش استان می‌باشد.
۲-۲-۴- کارگروه آموزش، پژوهش و ترویج شورای توسعه نظام مهندسی نیز می تواند مستقیما نسبت به بررسی و تعیین امتیاز کارگاه یا سمینار اقدام نماید.
۲-۲-۵- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان باید تمهیدات لازم برای برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی در سطح استان را به عمل آورد
۲-۳- فعالیتهای پژوهشی
امتیازات فعالیتهای پژوهشی به شرح جدول زیر می‌باشد:

 

موضوع امتیاز
تألیف هر عنوان کتاب تا ۱۰۰
ترجمه هر عنوان کتاب تا ۵۰
هر مقاله پذیرفته شده در مجلات علمی، پژوهشی خارجی تا ۲۰
هر مقاله پذیرفته شده در مجلات علمی پژوهشی یا مجلات ترویجی داخلی تا ۱۰
هر مقاله در کنفرانسها و همایش‌های معتبر خارجی یا بین‌المللی تا ۵
هر مقاله در کنفرانسها و همایش‌های معتبر داخلی تا ۳

 

۲-۳-۱- تمامی تالیفات و مقالات جدول فوق باید مرتبط با حرفه بوده و با رشته و صلاحیت متقاضی مرتبط باشد.
۲-۳-۲- ارزیابی امتیازات فعالیت پژوهشی به عهده کمیته آموزش استان می باشد که امتیاز مربوطه پس از تایید سازمان مسکن و شهرسازی استان به مجموع امتیازات نهائی متقاضی اضافه خواهد شد.
۲-۳-۳- سازمانهای مسکن و شهرسازی، نظام مهندسی و کمیته آموزش استانها میتوانند درخواست اضافه شدن نشریه ای را به لیست نشریات علمی، پژوهشی و ترویجی که قبلاً  اعلام ‌گردیده  را از کارگروه  مربوطه بنمایند تا پس از تائید نسبت به اعطای امتیاز مربوطه اقدام گردد.
۲-۳-۴- امتیازات جدول فوق حداکثر امتیاز بوده که کمیته آموزش استان بر حسب ارتباط موارد با شرح خدمات مهندسان، میتواند تا حداکثر امتیاز مربوطه را به آن اختصاص دهد.

ماده ۳- امتیازات مورد نیاز:
جدول امتیاز مورد نیاز برای تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی به شرح زیر می‌باشد:

حداقل امتیاز موفقیت در دوره‌های آموزشی امتیاز شرکت در سمینارها و کنفرانسها کل امتیاز مورد نیاز
ارتقاء از پایه ۳ به ۲ ۲۰۰ ۲۰ ۴۰۰
ارتقاء از پایه ۲ به ۱ ۳۰۰ ۲۰ ۵۰۰
تمدید در پایه۳ ۲۰ ۱۴۰
تمدید در پایه۲ ۲۰ ۱۶۰
تمدید در پایه۱ ۲۰ ۱۸۰

۳-۱-  متقاضیان تمدید پروانه اشتغال به کار برای کسب امتیاز کل ، می توانند از امتیاز مربوط به دوره های آموزشی نیز استفاده نمایند.
۳-۲-  امتیاز مربوط به هر عنوان از دوره های آموزشی، سمینار و کنفرانس صرفا یک بار جهت ارتقاء و تمدید پروانه اشتغال بکار محاسبه خواهدشد.
۳-۳-  ضوابط مربوط به امتیاز کارنامه حرفه ای و ارتقاء از پایه ۳ به پایه ۱ متعاقباً اعلام خواهد گردید.
۳-۴-  اجرای مفاد این دستورالعمل ، با نظارت و تایید سازمان مسکن و شهرسازی استان صورت خواهد گرفت.
۳-۵-  با توجه به عدم کسب امتیاز مربوط به سمینارها و کارگاه ها از طرف متقاضیان تمدید پروانه در برخی از رشته ها، امتیاز مربوط به این بخش از ابتدای بهمن ماه ۱۳۸۷ اجباری است و قبل از آن به صورت اختیاری محاسبه میگردد.

.
۳-۶-  گواهی مربوط به دوره های آموزشی، سمینارها و کارگاه ها صرفا به مدت ۳ سال به ترتیب ازتاریخ آزمون پایان دوره و روز برگزاری سمینار دارای اعتبار می باشد.
۳-۷- مسئولیت پاسخگوئی به ابهامات و سئوالات، در ابتدا بر عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان و در غیر این صورت بر عهده  کارگروه آموزش، پژوهش و ترویج شورای توسعه نظام مهندسی میباشد.
۳-۸- متقاضیان میتوانند امتیاز کل را از طریق شرکت در دوره آموزشی و یا شرکت در سمینارها یا کارگاه های آموزشی اخذ نمایند. کسب حداقل ۲۰ امتیاز سمینارها یا کارگاه های آموزشی از اول بهمن ماه ۱۳۸۷ اجباری است.
۳-۹- متقاضیان ارتقاء یا تمدید در زمینه نظارت، طراحی و محاسبه و یا اجرا باید امتیاز بخش های مختلف را به صورت جداگانه اخذ نمایند.

امتیاز منفیدر ارتقا پایه:

در صورتیکه مهندسین شامل احکام شورای انتظامی گردیده باشند از ۲۰۰ امتیاز متعلقه کسر و کمبود آن بایستی توسط شرکت در دوره های آموزشی رشته مربوطه علاوه بر بندهای ب و ج جبران گردد.
در صورت صدور رأی محکومیت قطعی توسط شورای انتظامی :
– اخطار کتبی ۱۵ امتیاز منفی.
– توبیخ کتبی ۳۰ امتیاز منفی.
– یک روز تا سه ماه محرومیت ۵۰ امتیاز منفی.
– سه ماه و یکروز تا شش ماه محرومیت ۷۰ امتیاز منفی.
– شش ماه و یکروز تا یکسال محرومیت ۱۰۰ امتیاز منفی.
– یکسال و یکروز محرومیت و بیشتر ۱۲۰ امتیاز منفی.(ارتقاع پایه)

دیدگاهتان را بنویسید